Teksti suurus:

Muhu Vallavolikogu 27.03.2013.a määruse nr 98 "Huvitegevuse toetamise kord Muhu vallas" muutmine

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2014, 21

Muhu Vallavolikogu 27.03.2013.a määruse nr 98 "Huvitegevuse toetamise kord Muhu vallas" muutmine

Vastu võetud 17.12.2014 nr 24

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 alusel.

§ 1.   Muuta paragrahv 3 lõike 1 sõnastust järgmiselt: Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse koos õpilase huvitegevuses osalemist tõendava dokumendiga üldjuhul 01. oktoobriks.

§ 2.   Jätta paragrahv 3 lõigetes 6 ja 7 sõnastustest välja sõnaühend "huvitegevust pakkuv organisatsioon".

§ 3.   Muuta paragrahv 3 lõike 9 sõnastust järgmiselt: Pärast käesoleva määruse § 3 lõikes 1 toodud tähtaega esitatud taotlused saavad taotluse rahuldamise korral huvitegevuse toetust alates taotluse esitamise kuule järgnevast kuust.

§ 4.   Muuta paragrahv 4 lõike 1 sõnastust järgmiselt: Kümne päeva jooksul toetuse määramise korralduse vastuvõtmisest sõlmib vallavalitsus toetuse kasutamise kohta kolmepoolse (vald, lapsevanem, huvitegevust pakkuv organisatsioon) lepingu, milles sätestatakse:

§ 5.   Asendada paragrahv 4 lõikes 1 punktis 3 sõna "või" sõnaga "ja".

§ 6.   Muuta paragrahv 4 lõike 2 sõnastust järgmiselt: Kui toetuslepingut ei allkirjastata poolte poolt 10 tööpäeva jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimiseks õiguse ja taotluse menetlus loetakse lõppenuks.

§ 7.   Tunnistada kehtetuks paragrahv 3 lõiked 2,3 ja 8 ja määruse lisad 1 ja 2.

§ 8.   Volitada Muhu Vallavalitsust kinnitama huvitegevuse taoltuse vorm ja lepingu vorm.

§ 9.   Muudatusi rakendatakse alates 01.01.2015.a.

§ 10.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Ain Saaremäel
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json