Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Tapa linnakalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2014, 35

Tapa linnakalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 18.12.2014 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja kalmistuseaduse § 7 lg 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Tapa linnakalmistu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Tapa vallale kuuluva Tapa linnakalmistu (edaspidi kalmistu) haldamist ja kasutamist. Eeskirjas mõistetakse kalmistu all valla üldplaneeringus sätestatud territooriumi, mis on ette nähtud surnute matmiseks.

§ 2.  Kohaldamisala ja teiste õigusaktide kohaldamine

 (1) Eeskirja kohaldatakse kõigile kalmistu territooriumil viibivate isikute ja hauaplatsi kasutajate suhtes.

 (2) Kalmistu haldamisel ja kasutamisel lähtutakse lisaks eeskirjas sätestatule kalmistuseaduse, jäätmehoolduseeskirja ja heakorra eeskirja regulatsioonist.

 (3) Ajaloomälestiseks tunnistatud ala haldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada lisaks eeskirjas sätestatule muinsuskaitseseaduse nõudeid ning sellest tulenevaid erisusi.

§ 3.  Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) kalmistu – tähistatud, vajalike ehitistega maa-ala inimeste surnukehade või nende säilmete (edaspidi surnu) matmiseks ja mälestamiseks;
 2) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või urnis;
 3) hauakoht – koht hauaplatsil kirstu või tuhaurni matmiseks;
 4) hauaplatsi kasutaja – isik, kellega on kalmistu haldajal sõlmitud hauaplatsi kasutamise leping;
 5) matja – isik, kes tellib surnu matmise;
 6) hauarajatis – hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud rajatis (hauaplatsi piire, rant, postid), mis ei ole hauatähis;
 7) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis.
 8) akteerimine – hooldamata hauaplatside arvele võtmise, nende jälgimise ja kasutajata hauaplatsiks tunnistamise protsess.

2. peatükk Kalmistu haldamine ja heakorra nõuded 

§ 4.  Tapa linnakalmistu haldamine

 (1) Kalmistut haldab Tapa Vallavalitsus (edaspidid vallavalitsus).

 (2) Vallavalitsusel on õigus sõlmida kalmistu haldamisega seotud ülesannete täitmise volitamiseks halduslepinguid seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

 (3) Kalmistu haldaja tagab:
 1) kalmistuseaduses kalmistule esitatud nõuete täitmise;
 2) kalmistu heakorra;
 3) hooldamata hauaplatside arvele võtmise ja taaskasutusse andmise kalmistuseaduses ja eeskirjas sätestatud nõuete kohaselt;
 4) hauaplatside kasutusse andmise;
 5) kalmistuseaduses sätestatud andmete kogumise maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta;
 6) eeskirjast ja teistest õigusaktidest tulenevate muude ülesannete täitmise, mis ei ole antud kellegi teise pädevusse.

 (4) Kalmistu tööaja kehtestab kalmistu haldaja.

§ 5.  Kalmistute heakorra nõuded

 (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja rahu.

 (2) Kalmistul on keelatud:
 1) kahjustada ehitisi, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, teid, haljastust, hauaplatse, hauarajatisi ja -tähiseid;
 2) kaevata või teha kaevetöid kalmistu haldaja eelneva nõusolekuta;
 3) raiuda puid ilma raieloata;
 4) paigutada jäätmeid väljapoole mahuteid või selleks mitteettenähtud kohtadesse;
 5) muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
 6) väljaspool hauaplatsi istutada puid ja põõsaid ning rajada hekke kalmistu haldaja nõusolekuta;
 7) paigaldada ja/või ümber paigaldada ning eemaldada hauaplatsi piiret või piirdeaeda, hauarajatisi või –tähiseid kalmistu haldaja kooskõlastuseta.
 8) sõita mootorsõidukiga kalmistu haldaja loata;
 9) teha lõket, sh põletada jäätmeid;
 10) viibida lemmikloomadega (v.a pimeda juhtkoer ja teenistuskoer);
 11) matta loomi;
 12) muu avalikku korda, heakorda ja vaikust rikkuv tegevus.

3. peatükk Hauaplatsi kasutamine 

§ 6.  Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord

 (1) Hauaplats antakse kasutusse tasuta. Hauaplatsi kasutamise kohta sõlmitakse kalmistu haldaja ja hauaplatsi kasutusse soovinud isiku vahel kirjalik või elektrooniline digitaalselt allkirjastatud leping (edaspidi kasutusleping).

 (2) Kasutuslepingu vormi kinnitab vallavalitsus.

 (3) Hauaplats antakse kasutusse kas kirstus või urnis matmiseks.

 (4) Kasutusse antava hauaplatsi minimaalne suurus on 3 m2 ja maksimaalne 12 m2. Urni matmiseks antava hauaplatsi minimaalne suurus on 1,0 x 1,0 m. Kehtestatud planeeringu olemasolul lähtutakse planeeringus sätestatust.

 (5) Hauaplatsi kasutusse saamiseks tuleb esitada kalmistu haldajale:
 1) kirjalik vormikohane avaldus, milles on märgitud avalduse esitaja isiku- ja kontaktandmed ning hauaplats, mille kasutamist soovitakse. Avalduse vormi kinnitab vallavalitsus;
 2) surnu matmiseks peab olema lisatud surmatõend.

 (6) Kalmistu haldaja vaatab avalduse läbi, sõlmib kasutuslepingu ja teeb muud kasutusse andmiseks vajalikke toimingud (märgistab hauaplatsi asukoha, kannab andmed kalmisturegistrisse).

§ 7.  Hauaplatsi kasutusleping

 (1) Leping sõlmitakse tähtajalisena kuni kahekümneks aastaks. Kasutuslepingus sätestatakse:
 1) kasutaja andmed;
 2) hauaplatsi asukoht ja suurus;
 3) kasutuslepingu tähtaeg;
 4) hauaplatsi hooldamise nõuded;
 5) poolte vastutus hauaplatsi kasutamisel;
 6) kasutuslepingu muutmise ja lõpetamise ja kolmandale isiskule üleandmise kord;
 7) vaidluste lahendamise kord;
 8) kasutaja kinnitus kalmistu kasutamise eeskirja tundmise ja täitmise kohta;
 9) vajadusel muud poolte õigused ja kohustused.

 (2) Hauaplatsile matmine toimub hauaplatsi kasutaja eelneval kirjalikul nõusolekul.

 (3) Kuus kuud enne kasutusõiguse tähtaja möödumist teavitab kalmistu haldaja matmiskoha kasutajat eelseisvast kasutusõiguse lõppemisest, saates kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis teate kasutuslepingus toodud kontaktaadressile.

 (4) Kasutuslepingu tähtaja möödumisel on hauaplatsi kasutajal õigus sõlmida uus hauaplatsi kasutusleping. Hauaplats antakse uuele kasutajale, kui senine hauaplatsi kasutaja ei sõlmi tähtaja möödumisel uut kasutuslepingut.

 (5) Füüsilisest isikust hauaplatsi kasutaja surma korral on eelisõigus hauaplatsi kasutamiseks ning kasutuslepingu sõlmimiseks tema omastel.

 (6) Hauaplatsi kasutajal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda kasutuslepingus sätestatud tingimustel ja korras. Lepingu ülesütlemise korral antakse hauaplats uuele kasutajale.

 (7) Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu erakorraliselt enne tähtaja lõppu üles, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja § 12 alusel.

 (8) Hauaplatsi, mille leping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata hauaplatsi ja võib anda taaskasutusse eeskirja § 13 sätestatu kohaselt.

§ 8.  Hauaplatsi kujundamine

 (1) Hauaplatsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid hauarajatiste, hauatähiste kui ka haljastuse osas. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme. Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja.

 (2) Hauaplats või hauakoht peab olema tähistatud hauatähisega, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud surnu ees- ja perekonnanimi ning soovitavalt sünni- ja surmaaeg.

 (3) Piirdeaia ehitamine, kõrgema kui 1 meetri kõrguse hauatähise paigaldamine ja tugimüüri ehitamine, tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada kalmistu haldajaga.

 (4) Hauatähised, hauarajatised ja hauaplatsi haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides ja olema paigutatud viisil, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

 (5) Hauaplatsile paigaldatud hauarajatised ja –tähised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

 (6) Kujunduspõhimõtete eiramisel on kalmistu haldajal õigusteha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus, millega juhitakse tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse hauaplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Hauaplatsi kasutaja poolsel ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on kalmistu haldajal õigus korraldada ettekirjutuse täitmine hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 9.  Hauaplatsi hooldamine

 (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutuslepingu sõlminud isik.

 (2) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) hauaplatsilt eemaldatakse kuivanud ja murdunud taimed, sh pärjad;
 2) hauaplatse piiravaid hekke ja hauaplatsil olevat muru pügatakse regulaarselt;
 3) hauarajatised ja -tähised peavad olema ohutud, terved ja neil olev tekst loetav;
 4) hauaplatsilt ja hauaplatsiga piirnevatelt käimisradadelt on riisutud ja ära koristatud lehed ning muu praht;
 5) hauaplatsi ääre- ja katteplaadid on terved.
 6) hauaplatsil asuvad rajatised, puud, põõsad või muud istikud ei tohi takistada kalmistu kasutamist;
 7) muinsuskaitsealusel kalmistu osal tuleb hauaplatsi hooldamisel lähtuda lisaks eeskirjas sätestatule muinsuskaitse nõuetest.

 (4) Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb liigiti sorteerida ning panna selleks ettenähtud jäätmemahutitesse või kohta.

 (5) Hauaplatsil hooldus- ja muude tööde teostamisel tekkinud ehitusjäätmete äreveo korraldab hauaplatsi kasutaja omal kulul.

 (6) Hauaplatsil asuvate puude ja suuremõõtmeliste põõsaste mahavõtmise aeg tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga. Puude mahavõtmiseks tuleb taotleda raieluba vallavalitsusest ning kooskõlastada tegevus eelnevalt Muinsuskaitseametiga.

4. peatükk Matmise kord 

§ 10.  Matmise kord

 (1) Matmine toimub surmatõendi alusel. Nõusoleku hauaplatsile matmiseks annab kalmistu haldaja isikut tõendava dokumendi alusel hauaplatsi kasutajale või muule isikule kasutaja nõusolekul. Kalmistu haldaja kooskõlastab eelnevalt hauaplatsil matmise koha.

 (2) Kõik matmised (sh urni matmine) tuleb registreerida kalmistu haldaja juures hiljemalt matusele eelneval tööpäeval. Kalmistu haldaja registreerib matmise ja kogub kalmistuseaduse kohaselt maetud isiku ja matmisega seotud andmed kalmistute andmekogusse.

 (3) Haua kaevab ja matmise teostab matuse- ja tavanditeenuseid osutav ettevõte või muu isik, kelle tegevus on kirjalikult kooskõlastatud kalmistu haldajaga.

 (4) Matmist takistavate hauatähiste ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul ning kalmistu haldaja eelneval nõusolekul.

 (5) Matmine toimub kirstuga või urniga. Matusetalituse kalmistul, muldasängitamise ja hauakääpa kujundamise ning hauaplatsi korrastamise pärast matust korraldab matja.

 (6) Matmise käigus kõrvalasuvatel hauaplatsidel tekkinud kahjustused on matja kohustatud kõrvaldama hiljemalt viie päeva jooksul arvates matmise päevast või hüvitama hauaplatsi kasutajale tekitatud kahju kokkuleppe alusel.

 (7) Tundmatu või omasteta surnu maetakse selleks eraldatud hauaplatsile.

§ 11.  Ümbermatmine

 (1) Surnu ümbermatmine toimub kirjalikul kokkuleppel kalmistu haldajaga.

 (2) Ümbermatmiseks esitab matja kalmistu haldajale ümbermatmise vajaduse kirjaliku põhjenduse, surnu omaste ja hauaplatsi kasutaja nõusoleku ja ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi kasutaja nõusoleku.

 (3) Säilmete väljakaevamine hauast peab üldjuhul toimuma külmal aastaajal.

5. peatükk Kasutajata hauaplatside arvele võtmine ja taaskasutusse andmine 

§ 12.  Hooldamata hauaplatsi arvelevõtmine

 (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
 1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi ja/või võsa;
 2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
 3) hauaplatsile kogunenud prahi ja lehtede ning muude asjaolude põhjal on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega korrastatud.

 (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsina arvelevõtmiseks ja jälgimiseks (akteerimiseks) moodustab vallavalitsus komisjoni.

 (3) Komisjon viib akteerimise läbi järgmiselt:
 1) esimese ülevaatuse käigustuvastatakse, kas hauaplatsil on hooldamata hauaplatsi tunnuseid ja märgistatakse see akteerimistähisega. Tähisele märgitakse teave akteerimistoimingu kohta ja kalmistu haldaja kontaktandmed. Kalmistu haldaja edastab hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus või kasutuslepingu puudumisel Eesti rahvastikuregistris olevale kasutaja aadressile või muule teadaolevale aadressile;
 2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui üks aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda. Komisjon võib tunnistada hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks, kui hauaplatsi ei ole selle aja jooksul korrastatud.

 (4) Komisjon koostab iga ülevaatuse kohta akti, milles märgitakse hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus, kirjeldus ning ülevaatuse käigustuvastatud asjaolud. Teise ülevaatuse ajal lisatakse akti märge komisjoni otsusest hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise kohta. Aktile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud komisjoni liikmed.

 (5) Hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatside kohta avaldatakse teade Tapa valla veebilehel ja Tapa kalmistu andmekogu kodulehel, andes hauaplatsi kasutajale võimalus kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust kalmistu haldajaga ja hauaplats korrastada või loobuda hauaplatsi kasutusõigusest.

 (6) Hooldamata hauaplatsidel asuvate või kasutusest väljas hauatähiste edasise hoidmise korraldab kalmistu haldaja.

§ 13.  Kasutajata hauaplatsi arvele võtmine ja taaskasutusse andmine

 (7) Pärast kahekuulise tähtaja möödumist, eeskirja 12 lõikes 5 nimetatud teate avaldamisest, loetakse hauaplatsi kasutusõigus lõppenuks ja hauaplats võetakse arvele kasutajata hauaplatsina.

 (8) Kasutajata hauplatsina arvelevõetud hauaplatsi võib kalmistu haldaja anda uuesti kirstuga matmiseks, kui viimasest matmisest on möödunud vähemalt 20 aastat.

6. peatükk Järelevalve 

§ 14.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet kalmistu mittenõuetekohase kasutamise üle teostab vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsusel on õigus määrata ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud järelevalve ülesannete täitmine.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 15.  Kalmistuseaduse jõustumise ajal kasutuses olnud hauaplatside kasutamine

 (1) Kalmistuseaduse jõustumise kuupäeval isiku kasutuses olnud hauaplatsi võib isik kasutada kuni 01.01.2022. a, kui enne seaduse jõustumist ei ole kalmistu haldajaga teisiti kokku lepitud.

 (2) Hauaplatsi kasutamiseks pärast 01.01.2022 tuleb sõlmida kalmistu haldajaga hauaplatsi kasutamise leping hiljemalt 01.02.2022. a.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumisel korraldab kalmistu haldaja kõigi hauaplatside osas, mille kohta ei ole kasutuslepingut sõlmitud, hauaplatside ülevaatamise ja otsustab taaskasutusse andmise eeskirja paragrahvides 12 ja 13 sätestatud korras.

§ 16.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistakse Tapa vallavolikogu 08. oktoober 2009 a. määrus nr 127 „Tapa linnakalmistu eeskiri“.

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Urmas Roosimägi
Vallavolikogu esimees