HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvitegevuse toetamise kord Muhu vallas

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2014, 66

Huvitegevuse toetamise kord Muhu vallas

Vastu võetud 27.03.2013 nr 98
RT IV, 09.04.2013, 18
jõustumine 01.08.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.10.2014RT IV, 22.10.2014, 525.10.2014
17.12.2014RT IV, 29.12.2014, 2101.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lõike 1 punkt 5 ning Muhu valla põhimääruse § 6 lg 5 alusel.

§ 1.   Eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Käesolev kord sätestab huvitegevuse toetamise tingimused ja korra Eesti rahvastikuregistri andmetel Muhu vallas elavate ja õppivate 3 – 19 aasta vanuste laste ja noorte (edaspidi õpilane) huvitegevuse toetamiseks valla eelarvest, kui vastava huvitegevusega tegelemiseks puuduvad võimalused Muhu vallas.
[RT IV, 22.10.2014, 5 - jõust. 25.10.2014]

  (2) Huvitegevusena käsitatakse õppimist munitsipaal- või erahuvialakoolis, osalemist spordiklubi või mittetulundusühingu, sihtasutuse või muu eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi organisatsioon) tegevuses, mille eesmärgiks põhikirja järgi on huvitegevuse pakkumine.

  (3) Huvitegevusena ei käsitleta osalemist ühekordsel koolitusel, treeningul või muul üritusel.

  (4) Kord kehtestatakse eesmärgiga soodustada Muhu valla laste ja noorte huvitegevust.

§ 2.   Toetuse andmise alused

  (1) Huvitegevuse toetus (edaspidi toetus) käesoleva korra mõistes on valla eelarvelistest vahenditest eraldatavad rahalised vahendid.

  (2) Toetus määratakse huvitegevuse hüvitamiseks õppeperioodil, s.o. 9 kuul aastas, toetuse maksimaalne suurus on:
  1) Saare maakonna munitsipaalhuvikooli puhul koolipidajaga kokkulepitud summa;
  2) muu huvitegevust pakkuva organisatsiooni puhul 160, 00 eurot aastas õpilase kohta.

  (3) Määruse alusel toetatakse õpilase huvitegevust ainult ühes huvitegevust pakkuvas organisatsioonis ühel erialal.

  (4) Toetust ei ole õigus saada õpilasel, kelle soovitud huvitegevusega tegelemiseks on loodud võimalused ka Muhu valla eelarvest toetavates või hallatavates asutustes välja arvatud:
  1) õpilased, kes tegelevad spordi või muu huvitegevusega ja esindavad Muhu valda maakondlikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasemel.
  2) õpilased, kelle jaoks on huvitegevuse võimalused loodud ühisgrupis, kuid õpilane saavutaks paremaid tulemusi oma vanusegrupis harjutades ja selliseid võimalusi Muhu vallas loodud ei ole.

  (5) Toetus määratakse sihtotstarbeliselt tegelike kulutuste hüvitamiseks, st. kui huvitegevust pakkuva organisatsiooni koolituskulu/osalustasu õpilase kohta on väiksem, kui määratud toetus, siis kohustub toetuse saaja sihtotstarbeliselt kasutamata toetuse tagasi maksma

  (6) Toetuse eraldamise otsustab Muhu Vallavalitsus oma korraldusega.

§ 3.   Toetuse taotlemine ja määramine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse koos õpilase huvitegevuses osalemist tõendava dokumendiga üldjuhul 01. oktoobriks.
[RT IV, 29.12.2014, 21 - jõust. 01.01.2015]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 29.12.2014, 21 - jõust. 01.01.2015]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 29.12.2014, 21 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt muude dokumentide esitamist.

  (5) Toetuse määramise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus nõuetekohaselt esitatud avalduse alusel 14 päeva jooksul pärast avalduse laekumist.

  (6) Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse määramisest kui:
  1) lapsevanemal ei ole õigust toetusele käesoleva määruse alusel;
  2) lapsevanem ei esita taotlust nõutud tähtajaks;
  3) lapsevanem esitab taotluses valeandmeid;
  4) lapsevanemal on võlgnevus valla ees (näiteks, ei ole maksnud tagasi eelmisel perioodil sihtotstarbeliselt kasutamata jäänud toetust, ei ole maksnud ettenähtud makse, jne);
[RT IV, 29.12.2014, 21 - jõust. 01.01.2015]

  (7) Taotluse rahuldamata jätmisest ning selle põhjustest teavitab vallavalitsus lapsevanemat kirjalikult.
[RT IV, 29.12.2014, 21 - jõust. 01.01.2015]

  (8) [Kehtetu - RT IV, 29.12.2014, 21 - jõust. 01.01.2015]

  (9) Pärast käesoleva määruse § 3 lõikes 1 toodud tähtaega esitatud taotlused saavad taotluse rahuldamise korral huvitegevuse toetust alates taotluse esitamise kuule järgnevast kuust.
[RT IV, 29.12.2014, 21 - jõust. 01.01.2015]

§ 4.   Lepingu sõlmimine

  (1) Kümne päeva jooksul toetuse määramise korralduse vastuvõtmisest sõlmib vallavalitsus toetuse kasutamise kohta kolmepoolse (vald, lapsevanem, huvitegevust pakkuv organisatsioon) lepingu, milles sätestatakse:
[RT IV, 29.12.2014, 21 - jõust. 01.01.2015]
  1) toetuse kasutamise sihtotstarve;
  2) toetuse suurus, ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
  3) huvitegevust pakkuva organisatsiooni ja lapsevanema kohustused toetuse kasutamisel;
[RT IV, 29.12.2014, 21 - jõust. 01.01.2015]
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumisel.

  (2) Kui toetuslepingut ei allkirjastata poolte poolt 10 tööpäeva jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimiseks õiguse ja taotluse menetlus loetakse lõppenuks.
[RT IV, 29.12.2014, 21 - jõust. 01.01.2015]

§ 5.   Rakendussätted

  [Käesolvast tekstist välja jäetud.]

Lisa Taotlus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2014, 21 - jõust. 01.01.2015]

Lisa Muhu valla huvitegevuse toetuse kasutamise leping
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2014, 21 - jõust. 01.01.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json