Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Võhma linna eelarvest mittetulundustegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö alase tegevuse ning ürituste toetamise kord

Võhma linna eelarvest mittetulundustegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö alase tegevuse ning ürituste toetamise kord - sisukord
Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2014, 77

Võhma linna eelarvest mittetulundustegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö alase tegevuse ning ürituste toetamise kord

Vastu võetud 25.10.2007 nr 21
jõustumine 30.10.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.200921.12.2009
17.12.2014RT IV, 29.12.2014, 2601.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja noorsootöö seaduse § 6 lg 1 p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kord reguleerib Võhma linna eelarvest eelarveaastaks mittetulundusühingute põhitegevuse ning kultuuri-, spordi- ja noorsootööalase konkreetse projekti teostamise või ürituse läbiviimise kaasfinantseerimiseks ja tegevustoetuseks rahaliste vahendite (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on arendada Võhma linnas kultuuri-, spordi- ja noorsootööalast tegevust.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võib taotleda eelarveaastaks kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonnas ja mittetulunduslikuks tegevuseks tegevustoetusena, projektitoetusena või toetusena konkreetse ürituse korraldamiseks.

  (2) Toetust võivad taotleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, mittetulundusühingud, asutused ning seltsingud, kelle tegevus toetab Võhma linna arengukava ellurakendamist ning kes tegelevad Võhma linna elanikele huvitegevuse ja meelelahutusvõimaluste pakkumisega.

  (3) Taotlus tegevustoetuseks või eelarveaastaks planeeritavate ürituste ja projektide rahastamiseks tuleb esitada paberkandjal või elektrooniliselt Võhma Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) eelneva eelarveaasta 1. detsembriks.

  (4) Taotlused ürituste ja projektide, mida ei olnud võimalik planeerida lõikes 3 märgitud tähtajaks, rahastamiseks tuleb esitada jooksva eelarveaasta 2 kuud enne üritust. Otsuse toetuse eraldamise kohta teeb linnavalitsus. Tegevustoetuseks täiendavaid toetusi eelarveaasta jooksul taotleda ei saa.

  (5) Taotlus esitatakse vastavalt käesoleva korra lisale 1 „Avaldus tegevus- ja projektitoetuse ning ürituse korraldamise toetuse taotlemiseks.”

  (6) Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) põhikiri või seltsingu tegutsemise aluseks olev leping esimesel taotlemiskorral;
  2) kinnitatud koopia mittetulundusühingu registrikaardist (esmakordsel taotlemisel);
  3) liikmete nimekiri;
  4) andmed finantsressursside olemasolu või nende saamise allika kohta;
  5) tegevustoetuse taotlejatel lisada arengukava või tegevuskava järgnevaks aastaks.

  (7) Linnavalitsus võib vajadusel nõuda taotlejatelt täiendavaid dokumente.

§ 3.   Taotluste läbivaatamine

  (1) Tähtajaks esitatud taotlused vaatab 14 päeva jooksul läbi Võhma Linnavalitsus.
[Muudetud - jõust. 21.12.2009]

  (2) Otsustamisel lähtutakse avalikust huvist, vastava valdkonna eelarvest, linnas kehtivatest arengukavadest ja elanikkonna kaasatusest tegevusse, üritusse või projekti.
[RT IV, 29.12.2014, 26 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Otsus vormistatakse linnavalitsuse korraldusena.
[RT IV, 29.12.2014, 26 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Linnavalitsusel on õigus jätta taotleja, kes ei ole käesoleva korra paragrahvi 4 lõike 4 alusel esitanud varem saadud toetuse kasutamise kohta aruannet, taotlus läbi vaatamata.

  (5) Otsusest toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta informeerib linnavalitsus taotlejaid ühe nädala jooksul otsuse vastuvõtmisest arvates.

§ 4.   Toetuse eraldamine ja järelkontroll

  (1) Isik või seltsing, kellele toetust eraldatakse, kohustub linnavalitsusele teada andma vastava tegevuse, ürituse või projekti reaalsest toimumisest 14 päeva enne selle toimumist. Seejärel kannab Linnavalitsus eraldatud summa Taotleja pangaarvele.
[Muudetud - jõust. 21.12.2009]

  (2) Toetuse eraldamise aluseks on taotleja esitatud arved või taotleja täiendava avalduse alusel tehtud linnavalitsuse korraldus.

  (3) Toetuse maksmist ning järelkontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab linnavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama vormikohase aruande. Aruanne esitatakse vastavalt käesoleva korra lisale 2 „Toetuse kasutamise aruanne”.

  (5) Toetuse kasutamise aruanne esitatakse tegevustoetuse puhul linnavalitsusele tegevustele järgneva aasta 1. veebruariks ning ürituse toetamise korral ühe kuu jooksul peale ürituse toimumist.

  (6) Linnavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid või kui isik või selts on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati.

§ 5.   Rakendussäte

  (1) Taotlus 2008. aasta tegevustoetuseks või 2008. eelarveaastaks planeeritavate ürituste ja projektide rahastamiseks tuleb esitada paberkandjal või elektrooniliselt linnavalitsusele hiljemalt 1. veebruaril 2008.

  (2) Määrus jõustub 30. oktoobril 2007. a.

Lisa 1 Avaldus tegevus- ja projektitoetuse ning ürituse korraldamise toetuse taotlemiseks

Lisa 2 Toetuse kasutamise aruanne

/otsingu_soovitused.json