Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Vändra valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2015, 6

Vändra valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 15.12.2015 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3, § 22 lõike 2, jäätmeseaduse § 71 1 lg 1 ja avaliku teabe seaduse § 43 5 alusel.

§ 1.  Registri asutamine ja pidamise eesmärk

 (1) Määrusega asutatakse Vändra valla andmekogu ametliku nimetusega „Vändra valla jäätmevaldajate register” (edaspidi register) ning kehtestatakse registri pidamise kord.

 (2) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on:
 1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
 2) arvestuse pidamine jäätmevedajate kohta;
 3) arvestuse pidamine jäätmemahutite, jäätmeliikide ja jäätmetekkekohtade kohta;
 4) vallavalitsuse varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

§ 2.  Registri pidamine

  Register on digitaalselt peetav andmekogu. Kinnistute ja kinnistuomanike andmed ning aadressandmed koostatakse olemasolevate valla ja riigi registrite baasil.

§ 3.  Registri vastutav töötleja

 (1) Registri vastutav töötleja on Vändra Vallavalitsus ametiasutusena (edaspidi vastutav töötleja).

 (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
 1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
 2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
 3) teeb registris muudatused ja parandused;
 4) informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat;
 5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
 6) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
 7) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
 8) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
 9) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
 10) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
 11) tagab andmete üleandmise registri tegevuse lõpetamisel.

 (3) Vastutava töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavanema käskkirjaga ja ametnike ametijuhenditega.

§ 4.  Registri volitatud töötleja

 (1) Registri volitatud töötleja on isik, kellele vastutav töötleja on andnud õiguse andmeid töödelda ja andmekogu majutada (edaspidi volitatud töötleja).

 (2) Volitatud töötleja täidab registripidaja ülesandeid, rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks, tagab registrisse kantud andmete säilimise ja registri tegevuse lõpetamisel teostab andmete üleandmist vastutavale töötlejale.

 (3) Volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse andmekogudest.

§ 5.  Registri töökeel

  Registri töökeel on eesti keel.

§ 6.  Registrist andmete väljastamine

 (1) Registri andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsusele ja piirkonnas tegutsevale jäätmevedajale.

 (2) Jäätmevaldajal on õigus saada registrist andmeid enda kohta, mille aluseks on vastutavale töötlejale esitatud põhjendatud avaldus.

 (3) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 7.  Registrisse kantavad andmed

 (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
 1) kliendi tüüp (füüsiline või juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus);
 2) nimi;
 3) isiku- või registrikood;
 4) elu- või asukoht;
 5) telefon;
 6) e-post;
 7) seos jäätmetekkekohaga (omanik või üürnik).

 (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht) kohta järgmised andmed:
 1) aadress;
 2) piirkond;
 3) katastritunnus;
 4) jäätmetekkekoha tüüp;
 5) elanike arv;
 6) lisainfo;
 7) jäätmetekkekoha staatus;
 8) ajutise vabastuse ajavahemik, otsuse kuupäev ja number, otsuse link ja otsuse fail(id);
 9) ühiskasutuse põhiobjekti jäätmevedaja viit, otsuse kuupäev ja number, otsuse link ja otsuse fail(id);
 10) viimane andmete muutmise kuupäev;
 11) EVALD-i viit;
 12) ühiskasutuse EVALD-i viit.

 (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekke infona järgmised andmed:
 1) leping;
 2) vedu;
 3) lepingu sõlmija;
 4) sõlmija aadress;
 5) sõlmija telefon;
 6) viimane andmete muutmise kuupäev;
 7) jäätmevedaja viit;
 8) ühiskasutuse põhiobjekti jäätmevedaja viit.

 (4) Registrisse kantakse kogumismahuti kohta järgmised andmed:
 1) teenindusperiood;
 2) tüüp;
 3) jäätmeliik;
 4) teenindussagedus päevades;
 5) omandistaatus;
 6) maht liitrites;
 7) arv.

 (5) Registrisse kantakse jäätmeveo asukohainfona järgmised andmed:
 1) maaüksuse nimi;
 2) tänav;
 3) majanumber;
 4) täpsustav aadress;
 5) postiindeks;
 6) asum.

 (6) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Samuti on võimalik kaardile märkida kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

§ 8.  Registrisse andmete esitamine

  Piirkonnas tegutsevad jäätmevedajad esitavad kord nädalas vastavalt kokkulepitud automaatsele andmevahetusstandardile andmed jäätmekoguste kohta jäätmevaldajate lõikes, mis on tema poolt üle antud jäätmekäitluskohta. Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

§ 9.  Registrisse kantud andmete muutmine

 (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
 1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
 2) vallavalitsusele laekunud riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude ja alusdokumentide (õigusaktid, lepingud jm) põhjal;
 3) jäätmevedaja poolt esitatud dokumendi alusel.

 (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

 (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registri vastutav töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 10.  Registriandmete kasutamine ja juurdepääs

 (1) Registri andmeid kasutatakse kohalikule omavalitsusele ning füüsilistele või juriidilistele isikutele pandud avalike ülesannete täitmiseks, kusjuures avaliku ülesande täitmisel peab lähtuma registri põhiandmetest. Samuti on juriidilistel ja füüsilistel isikutel juurdepääsuõigus registri andmetele õigustatud huvi korral.

 (2) Registriandmetele juurdepääs on piiratud.

§ 11.  Registri pidamise üle järelvalve teostamine

 (1) Andmekaitsealast järelevalvet teostab isikuandmete kaitse seaduse § 34 alusel määratud riigiasutus (Andmekaitse Inspektsioon).

 (2) Andmekaitse järelevalveasutusel on lisaks isikuandmete kaitse seaduses sätestatud õigustele õigus igal ajal kontrollida riigi ja kohalike omavalitsuste andmekogude pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele, anda seaduses sätestatud juhtudel lubasid andmete töötlemiseks ja ristkasutuseks, andmekogude ühendamiseks, laiendamiseks ja likvideerimiseks, lahendada andmete töötlemisel tekkivaid vaidlusi ning määrata seaduses sätestatud korras karistusi andmete ebaseadusliku töötlemise ja andmekogude pidamise korra rikkumise puhul.

§ 12.  Registri tegevuse lõpetamine

 (1) Registri tegevuse lõpetamise otsustab Vändra Vallavolikogu.

 (2) Registri tegevus lõpetatakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

 (3) Registri tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

 (4) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

§ 13.  Finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse eelarvest.

§ 14.  Rakendussätted

 (1) Vändra Vallavolikogu 20. märtsi 2007. a määrus nr 8 „Vändra valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Lehiste
Vallavolikogu esimees