Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Parimate sportlaste tunnustamise kord

Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2015, 8

Parimate sportlaste tunnustamise kord

Vastu võetud 15.12.2015 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib parimate sportlaste ja nende juhendajate tunnustamist Vändra vallas. Määruse eesmärk on motiveerida sportlasi paremate tulemuste saavutamisele ja valla esindamisele.

§ 2.  Sportlase tunnustamine

 (1) Noorsportlase tunnustamiseks määratakse ühekordne rahaline toetus Rahvastikuregistri andmetel Vändra vallas elavale kuni 23-aastasele noorele tema sporditegevuse motiveerimiseks.

 (2) Noorsportlast tunnustatakse toetusega Eesti meistrivõistlustel saavutatud tulemuste eest järgmiselt:
 1) I koht 150 eurot;
 2) II koht 120 eurot;
 3) III koht 80 eurot.

 (3) Noorsportlase juhendajat tunnustatakse Eesti meistrivõistlustel I-III koha saavutanud sportlaste arvule järgmiselt:
 1) 1-2 juhendatavat 130 eurot;
 2) 3 ja enam juhendatavat 200 eurot.

 (4) Noorsportlastele ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestamata sportlastele võib kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekul maksta toetust rahvusvahelistel võistlustel saavutatud tulemuste eest käesoleva paragrahvi lõike 2 sätestatu kuni kolmekordses määras.

 (5) Toetuse määramisel võetakse arvesse sportlase jooksva aasta parim tulemus.

§ 3.  Toetuse määramiseks kandidaatide esitamine

 (1) Toetuse määramiseks võivad teha ettepanekuid Vändra valla elanikud, spordiklubid, vallavalitsuse ja -volikogu liikmed.

 (2) Toetuse määramise ettepanek koos põhjendusega toetuse määramiseks esitatakse kirjalikult vallavalitsusele hiljemalt 1. detsembriks.

§ 4.  Toetuse määramine

 (1) Toetuse määramise ettepanekud arutab läbi ja teeb ettepaneku sportlastele toetuse määramiseks vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon hiljemalt 10. detsembriks.

 (2) Toetuse määramise otsustab Vändra Vallavalitsus oma detsembrikuu istungil.

 (3) Toetus antakse koos tänukirjaga üle vallavanema pidulikul vastuvõtul.

§ 5.  Määruse rakendamine

 (1) Vändra Vallavolikogu 14. juuni 2011.a. määrus nr 9 "Parimate noorsportlaste tunnustamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.a.

Tarmo Lehiste
Vallavolikogu esimees