HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Torgu valla laste ja noorte huvitegevuse ja -hariduse toetamise kord

Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2015, 131

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Torgu valla laste ja noorte huvitegevuse ja -hariduse toetamise kord

Vastu võetud 04.11.2014 nr 11
RT IV, 28.11.2014, 47
jõustumine 01.12.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.12.2015RT IV, 29.12.2015, 1501.01.2016, rakendatakse 01.11.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määruse eesmärk on soodustada Torgu valla laste ja noorte huvi- ja sporditegevust.

 (2) Määrus reguleerib Torgu valla laste ja noorte huvihariduse ja sporditegevuse toetamise ulatuse, tingimused ning toetuse määramise ja maksmise korra.

§ 2.  Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

 1) laps ja noor on kuni 19-aastane isik, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Torgu vald;

 2) toetus on sihtotstarbeline eraldis Torgu valla eelarvest Torgu valla laste ja noorte huvitegevuse koolituskulude katmiseks huvikoolis või huvi- ja spordiklubis;

 3) huvikool on Huvikooli seaduse alusel tegutsev õppeasutus;

 4) spordi- ja huviklubi on koolitusluba omav, sportliku tegevuse arendamiseks või huvialahariduse pakkumiseks moodustatud mittetulunduslik ühendus;

 5) õppekoha maksumus on huvikooli õppetasu ja tegevuskulu summa ning spordi- ja huviklubi osalus- või õppetasu.

 6) transpordi maksumus on transpordikulu spordi- ja huviklubis käimiseks.

§ 3.  Toetuse andmise kriteeriumid

 (1) Toetust antakse eelkooliealisele lapsele, üldhariduskoolis ja kutseõppeasutuses õppivale kuni 19-aastasele noorele, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Torgu vald ning kes maksab huvikooli või huvi- ja spordiringi kehtestatud õppe- või osalustasu.

 (2) Toetust antakse huvi- ja sporditegevusele, mis toimub koolitusloa alusel ning spordiklubides treeningrühmadele, mille treeneril või juhendajal on vastava spordiala treeneri kvalifikatsioon.

§ 4.  Toetuse suurus

  Huvitegevuse ja -haridustoetus ja muud huviharidusega seotud kulud kompenseeritakse kuni 30 eurot kuus ühe lapse või noore kohta.
[RT IV, 29.12.2015, 15 - jõust. 01.01.2016, rakendatakse 01.11.2015]

§ 5.  Huvikooli õppekoha maksumuse kompenseerimine

 (1) Huvikooli õppekoha maksumuse kompenseerimiseks tuleb lapse või noore seaduslikul esindajal esitada iga aasta 1.oktoobriks avaldus, milles on välja toodud huvikooli nimetus, koolitõend, õppeaja kestvus kuudes ja õppekoha maksumus ühes kuus. Peale 1.oktoobrit esitatud avaldused võib vallavalitsus rahuldada juhul, kui selleks on olemas eelarvelised vahendid.

 (2) Huvihariduse toetamine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega ühe kuu jooksul peale avalduste laekumise tähtaja lõppemist. Vallavalitsus väljastab huvikooli õppekoha maksumuse tasumise kohta garantiikirja avalduse esitajale. Garantiikiri väljastatakse ühe õppeaasta kohta.

 (3) Huvihariduse toetus 100% makstakse huvikooli poolt esitatud arve alusel huvikooli arvelduskontole.

§ 6.  Spordi- ja huviklubi õppekoha maksumuse ja transpordikulu kompenseerimine

 (1) Spordi- ja huviklubi õppekoha maksumus kompenseeritakse lähtuvalt käesolevast korrast mittetulundusühingule või lapsevanemale lapsevanema avalduse alusel, mis tuleb esitada õppeaasta alguses, hiljemalt 1.oktoobriks Torgu Vallavalitsusele.

 (2) Peale 1.oktoobrit laekunud taotlusi võib vallavalitsus rahuldada eelarvevahendite olemasolul.

 (3) Lapsevanema poolt, hiljemalt iga kuu 10-ks kuupäevaks esitatud avalduses tuleb näidata:
 1) spordi- ja huviklubi nimetus
 2) õppeaja kestvus kuudes
 3) õppekoha maksumus ühes kuus

 (4) Spordi- ja huviklubi õppekoha maksumuse ja muude huviharidusega seotud kulude kompenseerimiseks peab lapsevanem esitama avalduse ja makse- või kuludokumendi.
[RT IV, 29.12.2015, 15 - jõust. 01.01.2016, rakendatakse 01.11.2015]

 (5) Spordi- ja huviklubi õppekoha maksumus ja muud huviharidusega seotud kulud kompenseeritakse igakuiselt vallavalitsuse korralduse alusel.
[RT IV, 29.12.2015, 15 - jõust. 01.01.2016, rakendatakse 01.11.2015]

§ 7.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.