Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõgeva linna 2017. aasta eelarve

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2016, 52

Jõgeva linna 2017. aasta eelarve

Vastu võetud 22.12.2016 nr 65

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.  Jõgeva linna 2017. a eelarve

 (1) Jõgeva linna 2017. aasta eelarve kehtestatakse määruse lisaga.

 (2) Eelarves on kajastatud põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimis- ja finantseerimistegevus ning likviidsete varade muutus.

 (3) Lubada Jõgeva Linnavalitsusel (edaspidi linnavalitsus) suunata kulusid ümber eelarve valdkonna siseselt kontoklasside 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

 (4) Lubada linnavalitsusel suunata kulusid ümber vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaanis tehtavatele muudatustele.

 (5) Lubada linnavalitsusel kasutada kaupade ja teenuste müügist eelarvest üle laekunud tulusid linnavalitsuse ja hallatavate asutuste eelarveaasta põhitegevuse kulude katteks.

 (6) Lubada võtta eelarvesse riigieelarvest ja muudelt rahastajatelt eelarveaasta jooksul eraldatud sihtotstarbelised laekumised ja nendele vastavad kulud linnavalitsuse korralduse alusel.

§ 2.  Alaeelarvete kinnitamine ja finantseerimine

 (1) Linnavalitsus kinnitab linnavalitsuse tegevusalade ja hallatavate asutuste alaeelarved hiljemalt 30. jaanuariks 2017. a.

 (2) Tulude alalaekumise korral finantseerib linnavalitsus hallatavaid asutusi proportsionaalselt tegelikult laekunud tuludele.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017. a.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Kübar
Linnavolikogu esimees

Lisa Jõgeva linna 2017. a eelarve