Teksti suurus:

Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2016, 102

Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

Vastu võetud 20.12.2016 nr 211

Märjamaa Vallavolikogu 19.04.2016 otsuse nr 175 „Ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle“ ja Vigala Vallavolikogule 26.05.2016 otsuse nr 28 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine“ alusel on Märjamaa vald ja Vigala vald teinud menetlustoiminguid haldusreformi käigus Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue haldusüksuse ja avalik-õigusliku juriidilise isiku moodustamiseks. Lähtudes eeltoodust, võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 10 ja punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 7 ning § 91 lõiked 2, 3, 5, 6 ja 7 Märjamaa Vallavolikogu otsustab:

1. Kinnitada Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemisleping koos lisadega (ühinemisleping koos lisadega 1-6 lisatud otsusele lisana 1).

2. Taotleda Vabariigi Valitsuselt Märjamaa valla ja Vigala valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks omavalitsusüksuseks nimega Märjamaa vald.

3. Uue omavalitsusüksuse moodustumisel ühinevad omavalitsusüksused, Märjamaa vald ja Vigala vald, lõpetavad tegevuse. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisel moodustatava haldusüksuse piirid on märgitud ühinemislepingu lisas.

4. Ühinemisleping koos lisadega avaldada Märjamaa valla veebilehel ning Riigi Teatajas.

5. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 9 punktides 1, 3, 5 ja 6 nimetatud otsused ja andmed, s.h ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamise tulemuste õiend (Lisa 2) esitatakse Rapla maavanemale hiljemalt kümnendal päeval pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist.

6. Otsus jõustub Vigala Vallavolikogu ühinemislepingut heakskiitva otsuse ja haldusterritoriaalse korralduse muutmist taotleva otsuse jõustumisel.

Urmas Kristal
volikogu esimees

Lisa Lisa 1_Ühinemisleping

Lisa Ühinemislepingu lisa 1_Seletuskiri

Lisa Ühinemislepingu lisa 2_Kaart

Lisa Ühinemislepingu lisa 3_Investeeringute kava

Lisa Ühinemislepingu lisa 4_Märjamaa valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa Ühinemislepingu lisa 5_Vigala valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa Ühinemislepingu lisa 6_Osavalla põhimääruse projekt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json