Teksti suurus:

Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

Väljaandja:Vigala Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2016, 104

Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

Vastu võetud 22.12.2016 nr 60

Märjamaa Vallavolikogu 19.04.2016 otsuse nr 175 „Ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle“ ja Vigala Vallavolikogule 26.05.2016 otsuse nr 28 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine“ alusel on Märjamaa vald ja Vigala vald teinud menetlustoiminguid haldusreformi käigus Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue haldusüksuse ja avalik-õigusliku juriidilise isiku moodustamiseks.Lähtudes eeltoodust, võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 10 ja punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 7 ning § 91 lõiked 2, 3, 5, 6 ja 7 Vigala Vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Kinnitada Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemisleping koos lisadega (ühinemisleping koos lisadega 1-6 lisatud otsusele lisana 1).

2. Taotleda Vabariigi Valitsuselt Märjamaa valla ja Vigala valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks omavalitsusüksuseks nimega Märjamaa vald.

3. Uue omavalitsusüksuse moodustumisel ühinevad omavalitsusüksused, Märjamaa vald ja Vigala vald, lõpetavad tegevuse. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisel moodustatava haldusüksuse piirid on märgitud ühinemislepingu lisas.

4. Ühinemisleping koos lisadega avaldada Vigala valla veebilehel ning Riigi Teatajas.

5. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 9 punktides 1, 3, 5 ja 6 nimetatud otsused ja andmed, s.h ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamise tulemuste õiend (Lisa 2) esitatakse Rapla maavanemale hiljemalt kümnendal päeval pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist.

6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Meelis Välis
Vallavolikogu esimees

Lisa Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri

Lisa 2 Piirkonna kaart

Lisa 3 Investeerimisplaanid 2018-2021

Lisa 4 Märjamaa konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Lisa 5 Vigala valla 2015. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 6 Osavalla põhimääruse projekt

Lisa 7 Õiend