Teksti suurus:

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2016, 105

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Vastu võetud 27.12.2016 nr 79

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lg 6 ja 7 alusel ning arvestades omavalitsuste vahelisi läbirääkimisi ja omavalitsusi esindanud volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid ning arvestades asjaolu, et ühinemislepingu projekt oli avalikustatud kõikide omavalitsuste kodulehtedel 03.10.–24.10.2016 ja ühinemislepingut tutvustati kõikides omavalitsustes toimunud rahvakoosolekutel ajavahemikul 12.07.–28.07.2016
Rõuge Vallavolikogu
otsustab:


1. Kinnitada Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisleping ja selle lisad vastavalt käesoleva otsuse lisale.
2. Ühinemislepingul on alljärgnevad lisad:
2.1. Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta
2.2. Lisa 2. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000
2.3. Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute kava
2.4. Lisa 4. Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava
2.5. Lisa 5. Haanja valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
2.6. Lisa 6. Misso valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
2.7. Lisa 7. Mõniste valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
2.8. Lisa 8. Rõuge valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
2.9. Lisa 9. Varstu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
2.10. Lisa 10. Õiend. Laekunud ettepanekud ja vastuväited ühinemislepingu kohta.
3. Ühinemisleping koos lisadega avalikustatakse Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla kodulehtedel.
4. Ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Karel Saarna
Volikogu esimees

Lisa Ühinemisleping

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json