Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine ja maksuvabastuse andmise kord Lüganuse vallas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Maamaksumäära kehtestamine ja maksuvabastuse andmise kord Lüganuse vallas - sisukord
Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 8

Maamaksumäära kehtestamine ja maksuvabastuse andmise kord Lüganuse vallas

Vastu võetud 18.12.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja § 11 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad ja maamaksust vabastuse kord Lüganuse vallas.

§ 2.   Maamaksumäärad

  (1) Ühtseks maamaksumääraks Lüganuse valla haldusterritooriumil on 2,5 % maa maamaksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Ühtseks maamaksumääraks Lüganuse vallas hinnatsoonides HO309001, HO309002, HO309003 ja HO309004 on 1,8 %maa maamaksustamishinnast aastas;

  (3) Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks on 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.   Maksuvabastuse kord

  (1) Lüganuse valla haldusterritooriumil on maamaksust täiendavalt vabastatud represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

  (2) Lüganuse valla haldusterritooriumil on maamaksust täiendavalt vabastatud riikliku pensioni saaja või isik, kellel on töövõimetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või õuemaa kõlviku osas Kiviõli linnas, Püssi linnas, Sonda alevikus, Erra alevikus, Lüganuse alevikus ja Lüganuse valla üldplaneeringuga tiheasustusega aladeks määratud alal 0,15 ha ulatuses.

  (3) Maidla Vallavolikogu 21.10.2010 määrusega nr 10 “Maidla väärtusliku maastiku kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskirja kinnitamine” kaitse alla võetud maa-ala piiranguvööndi maalt makstakse 50 % maamaksumäärast.

  (4) Maksuvabastuse andmise § 3 lõikes 1 ja lõikes 2 nimetatud isikutele otsustab Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) isiku vormikohase kirjaliku avalduse ja vastava tunnistuse alusel.

  (5) Maksuvabastuse andmed kannab vallavalitsuse määratud isik maamaksu infosüsteemi.

  (6) Avaldused maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada Lüganuse Vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 20. jaanuariks.

  (7) Käesoleva määruse alusel maksustamisaastale eelneval aastal maksuvabastuse saanud isik ei pea esitama uut avaldust.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Kiviõli Linnavolikogu 15.11.2012. a määrus nr 58 „Maamaksumäära kehtestamine Kiviõli linnas“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Sonda Vallavolikogu 29.11.2012. a määrus nr 5 „Maamaksumäärade kehtestamine ja maksuvabastuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Lüganuse Vallavolikogu 30.01.2014. a määrus nr 10 „Maamaksumäära kehtestamine ja maksuvabastuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Avalikustada käesolev määrus vallalehes ja elektroonilises Riigi Teatajas.

  (5) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2018. a.

Enno Vinni
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json