Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 14

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 14.12.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, maamaksuseaduse § 5 lõigete 1 ja 2, § 11 lõigete 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Maamaksumäärade kehtestamine

  (1) Kehtestada Anija valla territooriumil maamaksumääraks 2, 4 % maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,0 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Maamaksust vabastamine

  (1) Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omandis oleva või maamaksuseaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas Anija valla üldplaneeringuga ja Aegviidu valla üldplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

  (2) Maamaksu tasumisest on vabastatud hooneühistu elamumaa selliste füüsilisest isikust hooneühistu liikmete osamaksude proportsiooni arvestades, kelle elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele on sellel maal asuvas hoones, 0,15 ha ulatuses Anija valla üldplaneeringuga ja Aegviidu valla üldplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal ja 2,0 ha ulatuses mujal iga nimetatud tunnustele vastava hooneühistu liikme kohta.

  (3) Kui maa on ühis- või kaasomandis, on ühis- või kaasomanikud maamaksu tasumisest vabastatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustel elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest Anija valla üldplaneeringuga ja Aegviidu valla üldplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal kokku 0,15 ha ning mujal kokku kuni 2,0 ha ulatuses. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata korteriomandite omanike suhtes.

  (4) Vabastada maamaksust kirjaliku avalduse alusel represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

  (5) Mitme käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2, 3 ja 4 nimetatud maksuvabastuse või maksusoodustuse esinemisel samal maksustataval maatükil maksuvabastused ja maksusoodustused summeeritakse.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 18.12.2014 määrus nr 40 „ Maamaksumäära kehtestamine “.

  (2) Tunnistada kehtetuks Aegviidu Vallavolikogu 21.12.2015 määrus nr 7 “Aegviidu vallas ühtse maamaksumäära kehtestamine”.

  (3) Tunnistada kehtetuks Aegviidu Vallavolikogu 21.12.2015 määrus nr 8 “Aegviidu vallas 2016. aasta maamaksu soodustuse kehtestamine”.

  (4) Määrus jõustub 01.01.2018.

Jaan Oruaas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json