Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Saarde Vallavalitsuse põhimäärus

Saarde Vallavalitsuse põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 30

Saarde Vallavalitsuse põhimäärus

Vastu võetud 14.12.2017 nr 15

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lg 1 p 34 ja "Avaliku teenistuse seaduse" § 14 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Saarde Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) põhimäärusega sätestatakse ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkonnad ja ülesanded, juhtimine, struktuur ning teenistuskorraldus.

§ 2.   Asutuse liik ja nimi

  (1) Ametiasutus on Saarde valla (edaspidi vald) asutus, kelle peamine ülesanne on teostada valla haldusterritooriumil avalikku võimu ja täita seaduste ning seaduste alusel antud õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevaid ülesandeid.

  (2) Ametiasutuse ametlik nimi on Saarde Vallavalitsus.

  (3) Ametiasutus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

§ 3.   Ametiasutuse staatus ja esindamine

  Ametiasutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid oma ülesandeid täites esindab ametiasutus Saarde valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

§ 4.   Ametiasutuse asukoht

  Ametiasutuse asukoht ja juriidiline aadress on Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, 86304 Pärnu maakond.

§ 5.   Aruandekohustuslikkus

  Ametiasutus on aruandekohustuslik Saarde Vallavalitsuse kui omavalitsusüksuse täitevorgani ees, kes suunab ja koordineerib ametiasutuse tegevust ja teostab õigusaktidega sätestatud korras asutuse üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 6.   Ametiasutuse pitsatid

  (1) Ametiasutuses on kasutusel kaks väikese riigivapi kujutisega pitsatit ja kaks Saarde valla vapi kujutisega pitsatit.

  (2) Väikese riigivapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „SAARDE VALD“ ja alumisel äärel sõna „PÄRNUMAA“.

  (3) Vallavapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on Saarde valla vapil oleva ilvese kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „PÄRNU MAAKOND“ ja sõõri alumisel äärel sõnaühend „SAARDE VALD“.

  (4) Ametiasutuses võib kasutusele võtta muid seaduse või ametiasutuse asjaajamiskorraga ette nähtud pitsateid.

  (5) Pitsatite kasutamine reguleeritakse õigusaktide ja ametiasutuse asjaajamiskorraga.

§ 7.   Ametiasutuse eelarve ja pangakonto

  (1) Ametiasutusel on oma eelarve Saarde valla eelarves.

  (2) Ametiasutusel on oma pangakonto. Ametiasutusel võib olla kasutusel mitu pangakontot.

§ 8.   Ametiasutuse asjaajamiskeel ja dokumentide vormistamine

  (1) Ametiasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Ametiasutuses koostatavad õigusaktid ja muud dokumendid vormistatakse õigusaktidega ettenähtud korras.

  (3) Ametiasutuse dokumendiplankidel kasutatakse Saarde valla vapi kujutist.

§ 9.   Ametiasutuse hoonel lippude kasutamine

  Ametiasutuse hoonele või hoone juures olevasse lipumasti heisatakse vastavalt Eesti lipu seadusele alaliselt Eesti riigilipp ning vastavalt Saarde Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale Saarde valla lipp.

2. peatükk AMETIASUTUSE TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 10.   Valitsemisala

  Ametiasutuse valitsemisalas on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja eriseadustega kohaliku omavalitsuse üksusele ja ametiasutusele pandud ülesannete täitmine, valla elanikele avalike teenuste osutamine ning valla elanike seaduslike õiguste ja vabaduste tagamine.

§ 11.   Ametiasutuse ülesannete täitmine

  (1) Ametiasutuse ülesanne on seadustes, ametiasutuse põhimääruses ja teistes õigusaktides sätestatud pädevuse piires korraldus-, arendus- ja planeerimistoimingute ning järelevalvetoimingute tegemine, lähtudes Saarde valla arengukavas toodud eesmärkidest.

  (2) Ametiasutus täidab muid talle Saarde Vallavolikogu ja Saarde Vallavalitsuse õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 12.   Ametiasutuse põhiülesanded

  Ametiasutuse põhiülesanded on:
  1) valla territooriumil seaduste ja seaduste alusel antud õigusaktidega kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesannete täitmine ja avalike teenuste osutamine, lähtudes valla elanike õigustatud huvist;
  2) omavalitsusüksuse organite (Saarde Vallavolikogu ja Saarde Vallavalitsuse) asjaajamise korraldamine, organite pädevusse kuuluvate õigus- ja haldusaktide, istungite, koosolekute ja nõupidamiste ettevalmistamine ning dokumentide vormistamine;
  3) omavalitsusüksuse toimimiseks ning omavalitsusorganite tegevuseks organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine;
  4) vallas kui omavalitsusüksuses täpne, õigeaegne ja õigusaktidele vastav asjaajamine;
  5) valla suhete korraldamine avalikkusega;
  6) ametiasutuste hallatavate asutuste tegevuse korraldamine ning juhendamine.

3. peatükk AMETIASUTUSE JUHTIMINE 

§ 13.   Vallavanem

  (1) Ametiasutuse juht on Saarde vallavanem (edaspidi vallavanem), kes korraldab ametiasutuse teenistust.

  (2) Vallavanema valimist ning õiguslikku seisundit reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja Saarde valla põhimäärus.

  (3) Vallavanema asendamine vormistatakse vallavanema käskkirjaga, kus märgitakse asendava isiku nimi ja asendamise aeg.

§ 14.   Vallavanema pädevus ja ülesanded ametiasutuse juhtimisel

  (1) Vallavanem:
  1) juhib ametiasutust ning tagab ametiasutuse eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise;
  2) esindab ametiasutust kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute ning asutuste ja organisatsioonide ees ning annab volitusi ametiasutuse esindamiseks.

  (2) Vallavanem korraldab ametiasutuse tegevust õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmisel, juhib ametiasutuse teenistust ning täidab ametiasutuse ametnike ning töötajate suhtes avaliku teenistuse seaduse alusel ametisse nimetamise õigust omava isiku ja töölepingu seaduse alusel tööandja ülesandeid.

  (3) Vallavanem annab ametiasutuse juhtimisel ja ametiasutuse töö korraldamiseks teenistusalaseid käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (4) Vallavanema ülesanded:
  1) esitab ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamise eelnõu kehtestamiseks Saarde Vallavolikogule;
  2) kehtestab seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevalt ametiasutuse tööd reguleerivad eeskirjad, juhised ja korrad (teenistusalased aktid) ning tagab ametiasutuse ametnike ja töötajate informeerimise vastavatest aktidest;
  3) kehtestab käskkirjaga ametnike arengu- ja hindamisvestluse pidamise korra;
  4) kinnitab ametnike ametijuhendid, nimetab ametnikud konkursi korras ametikohale ning sõlmib töötajatega töölepingud ja täidab teisi õigusaktidega asutuse juhi või tööandja pädevusse antud ülesandeid;
  5) esindab valda tööandjana suhetes ametiasutuse hallatavate asutuste juhtidega;
  6) sõlmib ametiasutuse pädevusse kuuluvates ülesannetes Saarde valla nimel lepingud või volitab selleks vajadusel teisi ametnikke, töötajaid või isikuid;
  7) esitab ametiasutuse eelarve eelnõu ning korraldab ametiasutuse eelarve täitmist;
  8) kinnitab vallaeelarvest lähtuvalt ametiasutuse arved, välja arvatud arved, milliste osas võib vallavanema poolsel kinnitamisel rakenduda toimingupiirang korruptsioonivastase seaduse §-st 11 tulenevalt;
  9) korraldab ametiasutuse valduses oleva vallavara valitsemise kooskõlas Saarde Vallavolikogu kehtestatud valla vara valitsemise korra ja teiste õigusaktidega;
  10) otsustab ametiasutuse ülesannete täitmiseks vajamineva vara hankimise või teenuste tellimise kooskõlas riigihangete seadusega;
  11) moodustab vajadusel käskkirjaga nõuandva õigusega komisjone ja töörühmi ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  12) otsustab ametiasutuse pädevusse kuuluvaid küsimusi, kui nende otsustamine ei ole seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ametiasutuse ametnikele;
  13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduste, nende alusel antud õigusaktide ning Saarde Vallavolikogu või Saarde Vallavalitsuse õigusaktidega.

  (5) Vallavanem annab Saarde Vallavolikogule ja Saarde Vallavalitsusele aru ametiasutuse tegevusest ning vastutab seadustega ning nende alusel antud riiklike ja Saarde valla õigusaktidega ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmise eest.

4. peatükk AMETIASUTUSE STRUKTUUR JA TEENISTUSKORRALDUS 

§ 15.   Ametiasutuse struktuuri põhialused

  (1) Ametiasutuse põhiülesannete täitmiseks on ametiasutuses vahetult vallavanemale alluvad teenistuskohad ja raamatupidamisteenistus.

  (2) Valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestab volikogu vallavanema ettepanekul.

§ 16.   Ametiasutuse teenistuse korraldamise üldised alused

  (1) Töö- või teenistussuhe ametiasutuse ülesannete täitmiseks on avalik teenistus.

  (2) Teenistuskohad jagunevad ameti- ja töökohtadeks ning teenistuskohale nimetatud või tööle võetud isikud ametnikeks ning töötajateks.

§ 17.   Ametnik

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu ülesandeid, on ametiasutuse ametnik ning ametiasutuse avaliku võimu ülesannete täitmiseks on tal Saarde vallaga avalik-õiguslik teenistus- ja usaldussuhe.

  (2) Ametniku õiguslikku seisundit (nõudeid, õigusi ja kohustusi) reguleerib avaliku teenistuse seadus.

  (3) Ametniku teenistusülesanded kehtestatakse vastava ametikoha ametijuhendiga. Ametijuhendi kehtestab vallavanem käskkirjaga. Ametijuhend peab olema kehtestatud enne ametniku ametikohale asumist.

  (4) Ametniku nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt vallavanem käskkirjaga.

§ 18.   Töötaja

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu teostamist toetavaid ülesandeid, on ametiasutuse töötaja ning ametiasutuse selliste ülesannete täitmiseks, mis ei ole seotud avaliku võimu teostamisega, on isikul Saarde vallaga eraõiguslik töösuhe.

  (2) Töösuhted reguleeritakse lähtuvalt töölepingu seadusest ja teistest töösuhteid reguleerivatest seadustest, sh osaliselt avaliku teenistuse seadusest.

  (3) Töölepingu töötajaga sõlmib ja töösuhte lõpetab vallavanem.

§ 19.   Ametnike ja töötajate kohustused ja õigused

  Ametnikul ja töötajal on:
  1) kohustus anda kõigile ametiasutuse ametnikele ja töötajatele ning omavalitsusorganite liikmetele ja omavalitsusüksuse tööorgani liikmetele juhiseid oma pädevuses olevates küsimustes;
  2) õigus saada ametiasutuse teistelt ametnikelt ja töötajatelt ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatelt tööks vajalikku informatsiooni;
  3) õigus teha vallavanemale ettepanekuid töös tekkinud küsimuste lahendamiseks ning komisjonide, töögruppide moodustamiseks;
  4) õigus kaasata ametiasutuse teisi ametnikke ja töötajaid ning spetsialiste väljastpoolt ametiasutust oma töös tekkivate küsimuste lahendamisele.

§ 20.   Teeninduskeskus

  (1) Ametiasutusel on üks teeninduskeskus, mis asub Surju külas aadressil Valla, Surju küla, Saarde vald, 86401 Pärnu maakond.

  (2) Teeninduskeskuses:
  1) menetletakse elukohateated, koostatakse sünni- ja surmakanded ning väljastatakse rahvastikuregistri väljavõtted;
  2) võetakse vastu valla kodanike avaldusi ja muid dokumente, mis registreeritakse ametiasutuse dokumendiregistris, edastatakse menetlemiseks vastava pädevusala teenistujale ning originaalid edastatakse ametiasutusele;
  3) võetakse vastu ja väljastatakse dokumente haldustoiminguteks, toimub asjaajamisalane nõustamine;
  4) nõustatakse kodanikke sotsiaalabi küsimustes;
  5) toimub info vahendamine teeninduspunkti ja vallavalitsuse vahel sh probleemide tõstatamine vallavalitsuse ees.

§ 21.   Konkursi korraldamise kohustus teenistuskohtade täitmiseks

  (1) Teenistuskohtade koosseisus märgitud vaba ametikoht täidetakse, tulenevalt avaliku teenistuse seadusest, konkursi korras.

  (2) Ametiasutuse ametnike värbamise ja valiku korra kehtestab Saarde Vallavalitsus.

  (3) Konkursi korraldamise nõuetekohase täitmise eest vastutab vallavanem.

§ 22.   Teenistusse võtmise üldised tingimused

  (1) Ametnikuna võib teenistusse võtta isiku, kes vastab avaliku teenistuse seaduse §-s 14 sätestatud nõuetele.

  (2) Ametnikuna ei või teenistusse võtta isikut, kelle suhtes kehtib vähemalt üks avaliku teenistuse seaduse §-s 15 sätestatud piirangutest.

§ 23.   Nõuded haridusele teenistusse võtmisel

  (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri- või ametialane ettevalmistus.

  (2) Erandid:
  1) Vallasekretär peab vastama kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses kehtestatud nõuetele ning sooritama perekonnaseisuametnikuna töötamiseks seaduses ettenähtud eksami;
  2) Raamatupidamisteenistuse juhatajal peab olema raamatupidamis-, majandus- või rahandusalane kõrgharidus;
  3) Sotsiaalvaldkonna ametnikel peab olema sotsiaalhoolekande seaduses nõutud kõrgharidus;
  4) Nõunikel peab olema kõrgharidus.

§ 24.   Nõuded töökogemustele

  Keskharidusega ametnikul peab olema vähemalt 2-aastane töökogemus oma ametikoha valdkonnas.

§ 25.   Nõuded teadmistele

  (1) Ametnik peab tundma:
  1) riigi põhikorda (põhiseadus ja põhiseaduslikud institutsioonid, kohalik omavalitsus), kodanike põhiõigusi ja -vabadusi ning avaliku halduse organisatsiooni;
  2) kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivaid õigusakte ja asjaajamiskorra aluseid;
  3) avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte (avaliku teenistuse seadus, korruptsioonivastane seadus jm);
  4) oma töövaldkonda reguleerivaid õigustloovaid akte ja parimat praktikat ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada.

  (2) Ametnikul peavad olema üldised teadmised avaliku sektori majandustegevusest ja eelarve koostamise põhimõtetest.

§ 26.   Nõuded oskustele

  (1) Ametnik peab oskama:
  1) kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
  2) koostada õigusaktide eelnõusid koos eelnõu seletuskirja ja sinna juurde kuuluvate materjalidega ning haldusakte, samuti teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
  3) eesti keelt kõrgtasemel ja ühte võõrkeelt suhtlustasandil.

  (2) Ametnikul peavad olema:
  1) hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel;
  2) hea väljendus- ja kuulamisoskus;
  3) oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades;
  4) oskus selgitada oma seisukohti arusaadavalt.

  (3) Ametnik peab kooskõlastatult tööandjaga tegelema ametialase enesetäiendamisega.

§ 27.   Palgakorraldus

  (1) Ametiasutuse ametnikul on õigus saada palka vastavalt avaliku teenistuses seaduses ja töötajal saada töötasu vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

  (2) Ametnikule ja töötajale palga (töötasu) määramine ja maksmine toimub vastavalt ametiasutuse palgajuhendile. Palgajuhendi kehtestab Saarde Vallavolikogu.

  (3) Ametniku palk avalikustatakse vastavalt avaliku teenistuse seadusele, töötaja töötasu ei avalikustata.

§ 28.   Hindamine

  (1) Vähemalt üks kord aastas hinnatakse ametniku töötulemusi, ametialast arengut ja koolitusvajadust.

  (2) Hindamiseks peab ametniku vahetu juht temale alluva ametnikuga vestluse. Vestluse tulemused vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Ametnike arengu- ja hindamisvestluse pidamise korra kehtestab vallavanem käskkirjaga.

5. peatükk FINANTSTEGEVUS JA VARA 

§ 29.   Ametiasutuse finantseerimine

  Ametiasutuse tegevust finantseeritakse Saarde valla eelarvest.

§ 30.   Finantstegevus

  (1) Ametiasutus korraldab vallaeelarve täitmist õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Ametiasutuse kaudu on korraldatud kõikide valla asutuste raamatupidamine.

§ 31.   Vara kasutamine

  (1) Ametiasutus valitseb ametiasutuse valduses ja kasutuses olevat vallavara, tehes seda Saarde Vallavolikogu kehtestatud korras.

  (2) Ametiasutuse varade arvestust korraldatakse raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras.

6. peatükk AMETIASUTUSE HALLATAVAD ASUTUSED JA TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE 

§ 32.   Ametiasutuse hallatavad asutused ja teenistuslik järelevalve

  (1) Saarde vallas teenuste osutamiseks moodustatud asutused, mis ei teosta avalikku võimu, on ametiasutuse hallatavad asutused.

  (2) Ametiasutuse ja selle teenistujate tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet Saarde Vallavalitsus (Saarde valla täitevorgan).

  (3) Ametiasutuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab kontrolli (teenistuslik järelevalve) Saarde Vallavalitsus (Saarde valla täitevorgan), kaasates selleks ametiasutuse.

  (4) Teenistusliku järelevalve hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse üle algatab Saarde Vallavalitsus. Vallavalitsus võib teha ametiasutuse ametnikele ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

7. peatükk AMETIASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 33.   Ametiasutuse tegevuse ümberkorraldamine või ümberkujundamine

  Ametiasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsustab Saarde Vallavolikogu.

§ 34.   Ametiasutuse tegevuse lõpetamine

  Ametiasutuse tegevuse lõpetamise otsustab Saarde Vallavolikogu.

8. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 35.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 03.04.2013.a. määrus nr 8 „Nõuded ametnike haridusele, töökogemustele, teadmistele ja oskustele“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Surju Vallavolikogu 28.03.2013.a. määrus nr 4 „Nõuded vallaametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele“.

§ 36.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Kadri-Aija Viik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json