SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sünni-, matuse- ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 58

Sünni-, matuse- ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 19.12.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Sünnitoetuse, matusetoetuse ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord (edaspidi kord) sätestab sünnitoetuse, matusetoetuse ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja korra Märjamaa vallas.

  (2) Sünnitoetus on Märjamaa valla eelarvest lapse kasvatamisega kaasnevate kulutuste katmiseks makstav ühekordne sotsiaaltoetus.

  (3) Matusetoetus on Märjamaa valla eelarvest selleks riigi poolt eraldatud rahaliste vahendite arvelt matusekorraldajale matuse kulude osaliseks hüvitamiseks makstav ühekordne sotsiaaltoetus.

  (4) Ranitsatoetus on Märjamaa valla eelarvest makstav ühekordne sotsiaaltoetus esmakordselt üldhariduskooli 1. klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale. Ranitsatoetuse eesmärgiks on hariduse väärtustamine ja lapse esmakordselt kooliminekuga seotud kulutuste hüvitamine.

  (5) Korras sätestatud toetuste määramise ja maksmise menetlemisel kohaldatakse sotsiaalseadustiku üldosa seadust.

  (6) Korra alusel sotsiaaltoetust saama õigustatud isiku õiguste, kohustuste ja vastutuse osas rakendatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse sätteid ning sotsiaaltoetuse õiguse peatumist, lõppemist või alusetult saadu tagastamist määrusega eraldi ei reguleerita.

2. peatükk SÜNNITOETUS 

§ 2.   Sünnitoetuse maksmise tingimused

  (1) Sünnitoetust on õigustaotleda lapse vanemal, eestkostjal või lapsendajal (edaspidi taotleja), kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab kehtivat elamisluba ning kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris (edaspidi register) on registreeritud Märjamaa vald ja lapse elukoht on registri andmetel sama mis toetuse taotlejal ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Märjamaa vallas, vähemalt üks aasta vahetult enne lapse sündi.

  (2) Sünnitoetust võib taotleda enne lapse üheaastaseks saamist tingimusel, et varem pole üheski omavalitsuses selle lapse sünni puhul toetust makstud.

  (3) Märjamaa valla eelarves sünnitoetuse maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab Märjamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) sotsiaalosakond ning arvestuse pidamist vallavalitsuse rahandusosakond.

  (4) Taotleja esitab sünnitoetuse taotlemiseks vallavalitsusele vormikohase taotluse (määruse lisa) kaheteistkümne kuu jooksul peale lapse sündi.

§ 3.   Sünnitoetuse määr

  Sünnitoetuse suurus on 300 (kolmsada) eurot.

§ 4.   Sünnitoetuse määramine ja maksmine

  (1) Sünnitoetuse määramise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsuse volitatud ametnik (edaspidi volitatud ametnik) kümne tööpäeva jooksul sünnitoetuse taotlemise dokumentide esitamise kuupäevast arvates.

  (2) Keeldumisest teatab volitatud ametnik taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, märkides ära keeldumise põhjuse.

  (3) Sünnitoetus kantakse taotleja arveldusarvele või taotluses märgitud kolmanda isiku arvelduskontole või makstakse välja sularahas kümne tööpäeva jooksul volitatud ametniku otsusest arvates.

  (4) Sotsiaalosakonna ettepanekul võib vallavalitsus oma korraldusega asendada rahalise toetuse lapsele vajalike esemete, toiduainete või ravimitega.

§ 5.   Vastuvõtt lapsele ja vanematele

  (1) Laste sünni pidulikuks tähistamiseks korraldatakse lastele ja nende vanematele vallavanema vastuvõtt.

  (2) Vastuvõtule kutsutud lapsele kingitakse valla vapi kujutisega hõbelusikas.

3. peatükk MATUSETOETUS 

§ 6.   Matusetoetuse maksmise tingimused

  (1) Matusetoetust on õigus saada isiku, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris oli Märjamaa vald, matuse korraldajal.

  (2) Matusetoetust ei maksta:
  1) isiku surnuks tunnistamise korral;
  2) kui matusekorraldajaks on riigiasutus.

§ 7.   Matuse korraldamise kulud

  Matuse korraldamise kulud on surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud.

§ 8.   Matusekorraldaja

  Matusekorraldaja käesoleva määruse mõttes on isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud.

§ 9.   Matusetoetuse taotlemine

  Matusetoetuse saamiseks peab matusekorraldaja esitama vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse(määruse lisa).

§ 10.   Matusetoetuse määr

  Matusetoetuse suurus on 250 (kakssada viiskümmend) eurot.

§ 11.   Matusetoetuse määramine

  (1) Matusetoetuse määramise otsuse teeb volitatud ametnik.

  (2) Matusetoetus määratakse, kui matusetoetuse taotlus on esitatud kahe kuu jooksul surmapäevast arvates.

§ 12.   Matusetoetuse määramise otsus

  (1) Volitatud ametnik teeb otsuse matusetoetuse määramise või määramata jätmise kohta hiljemalt matusetoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide saamise päevale järgneval tööpäeval.

  (2) Matusetoetuse määramata jätmisest teatatakse matusetoetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise kuupäevast arvates, märkides ära keeldumise põhjuse.

§ 13.   Matusetoetuse määramata jätmise alused

  Matusetoetust ei määrata, kui:
  1) käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid ei ole täidetud;
  2) käsitletava surmajuhtumi korral on matusetoetus juba eelnevalt määratud.

§ 14.   Matusetoetuse maksmine

  Matusetoetus makstakse välja matusekorraldaja pangakontole või taotluses märgitud kolmanda isiku arvelduskontole või makstakse välja sularahas kolme tööpäeva jooksul matusetoetuse määramise otsuse tegemisest arvates.

4. peatükk RANITSATOETUS 

§ 15.   Ranitsatoetuse maksmise tingimused

  Ranitsatoetus määratakse ja makstakse vanemale, kes ise ja kelle esmakordselt üldhariduskooli 1. klassi minev laps on hiljemalt jooksva aasta 1. augusti seisuga registreeritud rahvastikuregistri andmebaasis Märjamaa valla elanikuks.

§ 16.   Ranitsatoetuse määr

  Toetuse suurus on 200 (kakssada) eurot.

§ 17.   Ranitsatoetuse taotlemine

  Ranitsatoetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus (määruse lisa) lapse üldhariduskooli 1. klassi astumise aastal ajavahemikus 01. augustist kuni 30. septembrini.

§ 18.   Ranitsatoetuse määramine ja maksmine

  (1) Esitatud taotlused vaatab läbi ning kontrollib nende vastavust käesolevale korrale volitatud ametnik ning otsustab toetuse andmise 10 (kümne) tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) Taotluse rahuldamisel makstakse toetus välja 30 kalendripäevapäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (3) Toetus kantakse taotleja või taotluses märgitud kolmanda isiku arvelduskontole või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Märjamaa Vallavolikogu 20.11.2007 määrus nr 77 „Lapse sünnitoetuse maksmise kord“,
  2) Märjamaa Vallavolikogu 16.11.2010 määrus nr 35 „Lapse sünnitoetuse määra kinnitamine“;
  3) Märjamaa Vallavolikogu 22.04.2008 määrus nr 95 „Matusetoetuse maksmise kord“.;
  4) Märjamaa Vallavolikogu 16.11.2010 määrus nr 37 „Matusetoetuse määra kinnitamine“;
  5) Märjamaa Vallavolikogu 16.08.2016 määrus nr 65 „Ranitsatoetuse maksmise kord“;
  6) Vigala Vallavolikogu 31.10.2003 määruse nr 18 „Sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord Vigala vallas“ osa I punkti 1 alapunktid 1.4. lapsetoetus, 1.5. matusetoetus ning 1.14. rantisatoetus ja osa IV punkt 12 Lapsetoetus, punkt 13 Matusetoetus.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.a.

Urmas Kristal
volikogu esimees

Lisa Taotluste blanketid

/otsingu_soovitused.json