ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 61

Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 19.12.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse riikliku toimetulekutoetuse määramise aluseks olevad eluruumi alaliste kulude piirmäärad Märjamaa vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetuleku arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür kuni 3 (kolm) eurot/m2;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 4 (neli) eurot/m2;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 (kaks) eurot/m2;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 15 (viisteist) eurot inimese kohta;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus 20 (kakskümmend) eurot ühe inimese kohta kuus;
  6) kaugküttega eluruumides kütteks tarbitud soojusenergia vastavalt tegelikule kulule;
  7) kaugkütteta eluruumides olenemata tarbitavast kütuseliigist (turbabrikett, vedelkütus, puit või elektrienergia) kuni 3 (kolm) eurot /m2;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulud kuni 40 (nelikümmend) eurot kuus üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele, iga järgneva pereliikme kohta lisandub 20 (kakskümmend) eurot kuus;
  9) majapidamisgaasi maksumus kuni 12 eurot inimese kohta;
  10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,3 eurot/m2;
  11) hoonekindlustuse kulu kuni 0,4 eurot/m2;
  12) tegelik olmejäätmete veotasu.

  (2) Kaugkütteta eluruumides võib sotsiaalosakonna ametniku otsuse alusel kompenseerida ostetud kütte maksumuse korraga arvestades kogu kütteperioodi (01.09 kuni 31.05) kulunorme kuude lõikes kokku kuni 700 (seitsesada) eurot aastas.

  (3) Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hulka arvestatakse ka kanalisatsioonivõrku ühendamata hoonete kogumis- ja settekaevude tühjendamine.

  (4) Tarbitud majapidamisgaasi maksumuse võib sotsiaalosakonna ametniku otsuse alusel kompenseerida vastavalt gaasiballooni maksumuse korraga, iga gaasiballooni maksumuse kompenseerimise arvestuslikuks aluseks on kulu kuunormid.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 19.05.2015 määrus nr 32 „Kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“ ja Vigala Vallavolikogu 29.10.2015 määrus nr 4 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json