Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 65

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 19.12.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõigete 3, 31, 32 ja 33 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus sätestab raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja uute teenuste arendamiseks riigieelarvest eraldatud rahaliste vahendite kasutamist Kambja vallas.

§ 2.   Sotsiaalteenustele õigust omav isik

  (1) Riigi poolt eraldatud rahalisi vahendeid on käesoleva määruse alusel õigustaotleda raske ja sügava puudega lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal, tingimusel, et lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald.

  (2) Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetust võib taotleda kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui sihtrühma kuuluv laps saab 18-aastaseks.

§ 3.   Rahaliste vahendite kasutamine

  Riigi poolt eraldatud vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud alljärgnevate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks ning teenuste osutamisega seotud kulude hüvitamiseks:
  1) lapsehoiu-, isikliku abistaja ja tugiisikuteenus;
  2) intervallhooldus;
  3) laagrites osalemine;
  4) transporditeenus haridus,- ravi,- või rehabilitatsiooniasutusse;
  5) rehabilitatsiooniteenused;
  6) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenuste ja abivahendite eest tasumine;
  7) laste ja perede teraapia ja nõustamine;
  8) puudest tulenev eluruumide kohandamine;
  9) sotsiaalteenuste osutajate (sh lapsehoidjatele ja tugiisikutele) koolituse eest tasumine;
  10) turva,- asendus,- õpilas,- ja tugikodu teenus;
  11) muud lapse ja tema pereliikmete olukorda ja toimetulekut parandavad sotsiaalteenused.

§ 4.   Rahastuse taotlemine

  (1) Rahastuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus. Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus. Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) teenuse esmakordsel taotlemisel taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
  2) lapsele puude raskusastme määramise otsus;
  3) lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul.

  (2) Kui taotleja ei ole esitanud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente või neis esineb puudusi, määrab taotluse menetlev ametnik taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jätab spetsialist taotluse läbi vaatamata.

§ 5.   Sotsiaalteenuse määramine ja tasumine

  (1) Vallavalitsus teeb otsuse sotsiaalteenuse määramise või määramisest keeldumise kohta 30 päeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates. Määramisest keeldumise põhjendatud otsus saadetakse taotlejale viie tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

  (2) Teenuse eest tasumine toimub teenuse osutaja poolt esitatud arve alusel.

§ 6.   Rahaliste vahendite eraldamine ja arvestuse pidamine

  (1) Rahaliste vahendite kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Kambja Vallavalitsus.

  (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahalised vahendid kantakse järgmise aasta eelarvesse.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Ülenurme Vallavolikogu 26.09.2017 määrus nr 6 „Raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord” ning Kambja Vallavolikogu 25.02.2016 määruse nr 43 „Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord” § 5 ja § 73 tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json