ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 67

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 19.12.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punti 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala


Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Narva-Jõesuu linnas.

§ 2.  Toimetulekutoetuse arvestamise alused

 (1) Eluruumi alaliste kulude arvestamise aluseks on perekonna kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m² perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta. Kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele arvestatakse normpinnaks kuni 51 m².

 (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinna ulatuses arvesse järgmised alalise eluruumiga seotud alalised kulud, mida tõendab toetuse taotleja esitatud maksekorraldus või kviitung ja arve:
 1) üür;
 2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;
 4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
 5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
 6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;
 7) majapidamisgaasi maksumus;
 8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu;
 9) maamaksukulud;
 10) hoonekindlustuse kulu;
 11) olmejäätmete veotasu.

§ 3.  Piirmäärad

  Kehtestada piirmäärad alljärgnevas suuruses:
 1) Üür (üürilepingu alusel kehtestatud tasu) kompenseeritakse normpinna ulatuses, võttes aluseks vastavad kehtestatud tariifid, kuid mitte üle 2 eurot korteriomandi m² kohta kuus.
 2) Korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kompenseeritakse normpinna ulatuses, võttes aluseks vastavad kehtestatud tariifid, kuid mitte üle 2 euro korteriomandi m² kohta kuus.
 3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kompenseeritakse normpinna ulatuses, võttes aluseks tegelikud kulud, kuid mitte üle 2,50 euro korteriomandi m² kohta kuus.
 4) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kompenseeritakse igakuiselt kuni 19 eurot perekonnaliikme kohta. Kompenseerimisel võetakse arvesse ka abonenttasu ja vee jaotusteenuse maksumus.
 5) Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kompenseeritakse kuni 15 eurot perekonnaliikme kohta kuus.
 6) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kompenseeritakse kaugküttega eluruumides kuni 6 eurot korteriomandi m² kohta kuus, gaasi- ja/või elektriküttega majades ja eluruumides kompenseeritakse soojusenergia maksumus kütteperioodil kuni 5 eurot korteriomandi m² kohta kuus ja ahiküttega majades kompenseeritakse küttepuid kuni 15 eurot 1 m² kohta üks kord aastas, kulud hüvitatakse kolme kuu jooksul alates ostmisest kviitungi alusel.
 7) Tarbitud elektrienergia maksumus kuni 23 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
 8) Majapidamisgaasi või ühe ballooni maksumus kuni 12 eurot ühe perekonnaliikme kohta kuus ning kuni 2 eurot iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus.
 9) Maamaksukulud kuni 1 euro 1 m², mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind üks kord aastas.
 10) Hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile, kompenseeritakse kuni 1 eurot korteriomandi m² kohta kuus.
 11) Olmejäätmete veotasu kuni 2,50 eurot perekonnaliikme kohta kuus.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 25.01.2017 määrus nr 47 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel”.

 (2) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.05.2015 määrus nr 55 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad”.

 (3) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.03.2016 määruse nr 70 “Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruse muutmine” § 1.

 (4) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

 (5) Määrus rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees