ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 71

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad

Vastu võetud 21.12.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad Alutaguse vallas.

§ 2.   Eluasemekulude piirmäärade määramise alus

  (1) Alalise eluruumiga seotud eluasemekuludeks loetakse sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 133 lõikes 5 loetletud kulud.

  (2) Eluasemekulude arvestamise aluseks on perekonna kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m2 iga perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna kohta. Juhul kui eluruumi tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid eluruumi üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks eluruumi üldpind. Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks loetakse 51 m2.

  (3) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinna ulatuses arvesse alalise eluruumiga seotud alalised dokumentaalselt tõestatud tegelikud eluasemekulud, mida tõendab toetuse taotleja esitatud maksekorraldus või arve.

§ 3.   Eluasemekulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) üüritasu kuni 2,00 eurot 1 m2 kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 2,00 eurot eluruumi 1 m2 kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2,00 eurot 1 m2 kohta kuus;
  4) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia kuni 3,00 eurot 1 m2 kohta kuus;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 3,80 eurot 1 m2 kohta kuus. Ahikütte puhul mitte üle 350 euro aastas. Kompenseerimine toimub kulu tegemise kuul;
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 15 eurot inimese kohta kuus. Kompenseerimisel võetakse arvesse ka abonenttasu ja vee jaotusteenuse maksumus. Septiku tühjendamise puhul kompenseeritakse kulu kuni kaks korda aastas. Kogumismahuti tühjendamise puhul kuni neli korda aastas. Kompenseerimine toimub kulu tegemise kuul;
  7) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 30,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 25,00 eurot kuus;
  8) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 8,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 6,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus, vajadusel kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summani. Balloonigaasi puhul balloon gaasi kvartalis, alates 5-liikmelisest perest 2 ballooni kvartalis. Kompenseerimine toimub kulu tegemise kuul;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,30 eurot 1 m2 kohta kuus;
  10) hoone kindlustuse kulud kuni 1,00 eurot 1 m2 kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu kuni 10,00 eurot ühe elaniku kohta kuus.

  (2) Eluasemekulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

  (3) Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks järgmised määrused:
  1) Alajõe Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 4 „Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“;
  2) Iisaku Vallavolikogu 23.04.2015 määrus nr 37 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad“;
  3) Illuka Vallavolikogu 29.02.2016 määrus nr 7 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumide kulude piirmäärade kehtestamine“;
  4) Mäetaguse Vallavolikogu 28.05.2015 määrus nr 33 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“;
  5) Tudulinna Vallavolikogu 02.03.2016 määrus nr 3 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2018. a.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json