HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 72

Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 21.12.2017 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2, lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Alutaguse valla koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) rahastamisel vanema poolt kaetava osa suurus (edaspidi osalustasu) lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) poolt ja lapse toidukulu maksumuse (edaspidi toiduraha) hüvitamise kord.

§ 2.  Vanema poolt kaetavad kulud

 (1) Vanem on kohustatud tasuma lasteaia osalustasu.

 (2) Lasteaia osalustasu on 25,00 eurot kuus ühe lasteaias käiva lapse kohta.

 (3) Osalustasu diferentseeritakse vastavalt ühest perest lasteaias käivate laste arvule. Teisele ja igale järgmisele lapsele on osalustasu suurus 10,00 eurot kuus ühe lapse kohta. Diferentseerimist rakendatakse juhul kui vanemate ja laste elukohad Eesti rahvastikuregistri andmetel on Alutaguse vallas.

§ 3.  Osalustasu arvestuse periood

 (1) Lasteaia osalustasu makstakse olenemata lasteaiast puudutud päevade arvule alati täiskuu eest.

 (2) Vanemal on kohustus maksta osalustasu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

 (3) Ühe suvekuu eest, mil lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks ja/või lasteaia ajutise või osalise sulgemise ajal (ruumide remont jms), mis vältab rohkem kui kolm päeva, vanemalt lasteaia osalustasu ja toiduraha ei nõuta.

 (4) Vanemal on õigus taotleda kuni 1 kuu vabastust osalustasust (täiskuu).

§ 4.  Toiduraha maksumuse hüvitamine

 (1) Toiduraha päevamaksumuse suuruse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor.

 (2) Üldjuhul tasub vanem toiduraha vastavalt lapse lasteaias oldud päevade arvule.

 (3) Alutaguse valla lasteaedade nimekirjas olevate laste vanemad on vabastatud toiduraha maksmisest. Toiduraha maksumus tasutakse Alutaguse valla eelarvest.

 (4) Vanemal on kohustus koheselt teavitada lasteaeda lapse puudumisest. Mitteteatamise korral tuleb vanemal tasuda toidupäeva maksumus alates teisest puudutud päevast.

§ 5.  Tasumisviis

  Osalustasu ja toiduraha tasuvad vanemad neile Alutaguse Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

§ 6.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks järgmised vallavolikogude määrused:
 1) Iisaku Vallavolikogu 19.11.2015 määrus nr 53 «Iisaku Lasteaia Kurekell rahastamisel vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine»;
 2) Mäetaguse Vallavolikogu 25.03.2010 määrus nr 12 «Lastevanemate osalustasu määra kehtestamine lasteaia kulude katmisel»;
 3) Tudulinna Vallavolikogu 19.06.2013 määrus nr 7 «Tudulinna Lasteaia kohatasu kehtestamine».

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Raivo Raap
Volikogu esimees