SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 88

Koduteenuste osutamise kord

Vastu võetud 19.12.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 17 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrus sätestab koduteenuste loetelu, nende osutamise tingimused ja korra Kambja vallas.

 (2) Koduteenus (edaspidi teenus) on isikule abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja eneseteeninduses tema eluruumis ning asjaajamisel väljaspool tema eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek temale harjumuspärases keskkonnas.

 (3) Käesoleva määrusega kehtestatud koduteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse Kambja valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

 (4) Määruses sätestatud avalduse, hoolduskava ja lepingu vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 2.  Teenuse saajad

 (1) Teenust saavad taotleda pensioniealised või puudega isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald ja kelle tegelik elukoht on Kambja vald, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul ning:
 1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või
 2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid viimastel ei ole võimalik või nende materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks.

 (2) Teenust saavad taotleda terviserikke või operatsioonijärgsel perioodil ajutist koduteenust vajavad tööealised isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald ja kelle tegelik elukoht on Kambja vald.

 (3) Teenust ei osutata isikutele, kelle igapäevane elu harjumuspärases keskkonnas on rahuldavalt korraldatud ja täiendavat tugiteenust ei vaja.

§ 3.  Teenuse osutaja

 (1) Teenust osutab koduhooldustöötaja, kellel on Kambja Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus) sõlmitud tööleping.

 (2) Koduhooldustöötaja lähtub teenuste osutamisel käesolevast korrast, oma töölepingust ja ametijuhendist, kliendiga sõlmitud lepingust ja hoolduskavast.

§ 4.  Teenuste loetelu

 (1) Teenus jaguneb koduabiteenuseks ja tugiteenusteks.

 (2) Kambja vallas pakutavad koduabiteenused on:
 1) kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine (kaugkütte puudumisel);
 2) vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel);
 3) olmejäätmete väljaviimine;
 4) toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast;
 5) eluatoa ja köögi esmane koristamine isikule kuuluvate vahenditega kuni kaks korda kuus;
 6) abi toidu valmistamisel ja vajadusel nõude pesemisel;
 7) abistamine pesemisel või kliendi pesemisvõimaluste korraldamisel.

 (3) Kambja vallas pakutavad tugiteenused on:
 1) riiete pesemise korraldamine;
 2) elektri-, gaasi- ja veenäitude teatamine;
 3) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
 4) abistamine asjaajamisel ametiasutuses või vajalike dokumentide vormistamisel;
 5) abivajaja saatmine ametiasutustes;
 6) sotsiaalalase transporditeenuse osutamine.

§ 5.  Teenuse taotlemine

 (1) Teenuse saamiseks tuleb teenuse taotlejal (edaspidi klient), tema lähedastel, naabritel või teistel asjast huvitatud isikutel esitada vallavalitsusele avaldus, milles põhjendatakse teenuste taotlemise vajadust.

 (2) Teenuse määramise vajaduse, sageduse ja mahu teeb kindlaks vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik kodukülastuse käigus, hinnates kliendi toimetulekuvõimet, kuulates ära kliendi, tema ülalpidajate ja lähedaste tahte ning arvamuse.

§ 6.  Teenuse määramine

 (1) Hinnang teenuse määramise või mittemääramise kohta antakse kahe nädala jooksul avalduse laekumisest. Vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnikul on õigus vajadusel kliendilt nõuda täiendavaid dokumente, kaasata kliendi olukorra selgitamiseks spetsialiste, teha koostööd kliendi perearstiga.

 (2) Juhul kui teenuse osutamata jätmine põhjustab kliendi elule või tervisele ohtliku olukorra, osutatakse teenust koheselt ja dokumendid täidetakse hiljemalt kahe nädala jooksul.

§ 7.  Lepingu sõlmimine

 (1) Teenust osutatakse vallavalitsuse ja kliendi vahelise kirjaliku koduteenuse osutamise lepingu alusel, kus märgitakse osutatavate teenuste loetelu, maht ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused.

 (2) Leping sõlmitakse tähtajaliselt, kuid mitte kauemaks kui kolmeks aastaks.

 (3) Lepingut võib muuta, täiendada, pikendada või lõpetada poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

 (4) Leping lõpeb tähtaja möödumisel, samuti kliendi surma korral.

 (5) Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada:
 1) teenuse vajaduse lõppemisel või kliendi soovil;
 2) kliendi paigutamisel hooldekodusse;
 3) kliendi elama asumisel teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
 4) kui kliendi käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms).

 (6) Vallavalitsus teatab kliendile või tema seaduslikule esindajale lepingu lõpetamisest kirjalikult 5 tööpäeva ette.

 (7) Lepingu juurde kuuluvad kliendi avaldus ja hoolduskava, mis koos annavad täieliku informatsiooni kliendile osutatavate teenuste loetelu, osutamise koha, osutamise aja ning koduteenuste mahu kohta.

§ 8.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Koduteenuse korraldamise eest vastutab sotsiaalosakonna juhataja.

 (2) Järelevalvet teenuste osutamise üle ja teenuse nõuetele vastavust teostab sotsiaalosakonna juhataja.

§ 9.  Määruse jõustumine

 (1) Ülenurme Vallavolikogu 11.04.2014 määrus nr 4 „Koduteenuste osutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees