SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 94

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad

Vastu võetud 19.12.2017 nr 8
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse” § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Eluasemekulude arvestamise aluseks on perekonna kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m² eluruumide üldpinda perekonna ühe liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta. Kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele arvestatakse normpinnaks kuni 51 m². Eluasemekulud kompenseeritakse isikutele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Antsla vald või sotsiaalhoolekande seaduses § 5 lõigetes 2-5 nimetatud isikutele.

§ 2.  Eluruumi kulude piirmäärad

 (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse järgmised eluasemekulud, mida toetuse taotleja tõendab vastava kuludokumendiga:
 1) üür - kuni 2 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu - kuni 1 euro eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse - kuni 1 euro eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus:
- üheliikmelise pere kohta kuni 12 eurot kuus,
- iga järgmise pereliikme kohta kuni + 8 eurot kuus;
 5) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütte maksumus tegeliku kulu järgi kuni 5 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus poole aasta jooksul;
 6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu arve alusel pereliikmete arvu järgi:
- üheliikmelise pere kohta kuni 25 eurot kuus,
- iga järgmise pereliikme kohta kuni +15 eurot kuus;
 7) majapidamisgaasi maksumus kuni 35 eurot pere kohta kolme kuu jooksul;
 8) maamaksukulu 0,13 eurot m2 kohta, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
 9) hoonekindlustuse kulud 0,15 eurot ruutmeetri kohta kuus;
 10) olmejäätmete veotasu veofirma arve alusel:
- üheliikmelise pere kohta kuni 9 eurot kuus,
- iga järgmise pereliikme kohta kuni + 4 eurot kuus;
 11) täiendava kuluna arvestada õpilastele õppeasutuse poolt ajutiselt kasutada antud elamispinna kulud õppetöö tegeliku toimumise kuul.

 (2) Kehtestatud eluasemekulude piirmäärad vaatab Antsla Vallavalitsus üle vähemalt üks kord aastas, esitades vajadusel Antsla Vallavolikogule ettepaneku uute piirmäärade kehtestamiseks.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
 1) Antsla Vallavolikogu 16. juuni 2015. a määrus nr 6 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad”;
 2) Urvaste Vallavolikogu 06. aprilli 2016. a määrus nr 8 „Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuar 2018. a.

Margus Klaar
volikogu esimees