Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Toila vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2018, 30

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Toila vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 20.12.2017 nr 4
RT IV, 29.12.2017, 97
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.11.2018RT IV, 18.12.2018, 101.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Toila vallavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Toila Vallavalitsuse ja Toila vallavolikogu kantselei (edaspidi vallavalitsus) ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujad) palga ja töötasu määramise ja maksmise korda.

  (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – Toila vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
  2) ametnik – isik, kes on Toila vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
  3) töötaja – isik, kes on võetud töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel;
  4) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
  5) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust.

§ 3.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

  (2) Ametnikele makstakse palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

  (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Tööajaarvestuse tabeli koostamise eest vastutab valdkonna eest vastutav isik.

  (5) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse eelarvest eraldatud personalikulude eelarvet.

§ 4.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) põhipalgast
  2) muutuvpalgast
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest)
  4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 5.   Põhipalk

  (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

  (2) Vallavalitsuse teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
  1) I palgagrupp - teenindavad teenistuskohad (haldustöötajad, kes toetavad protsesse ja täidavad rutiinsemaid ühetaolisemaid ülesandeid, otsustusulatus ja vastutusaste on madalad)
  2) II palgagrupp – spetsialistid
  3) III palgagrupp – vallasekretär, valdkonna juhid.

  (3) Põhipalga vahemikud on järgmised:
  1) I palgagrupp – palga alammäär – 1100 eurot
  2) II palgagrupp – 1100-2100 eurot
  3) III palgagrupp – 1600 – 2200
[RT IV, 18.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Igale teenistuskohale vastav palgagrupp määratakse kindlaks volikogu otsusega, millega kehtestatakse vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis.

  (5) Teenistuja põhipalga määramisel või kokku leppimisel lähtutakse tema teenistuskohale vastavast kuu põhipalga vahemikust.

  (6) Katseajal võib ametnikule määrata või töötajaga kokku leppida üldjuhul 10% tema töö-või ametikohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

§ 6.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

  (2) Tulemuspalga maksmise ja selle suuruse määramisel arvestatakse vahetute juhtide ettepanekuid ning iga teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö kvaliteet, tähtaegadest kinnipidamine, töö efektiivsus, operatiivne tegutsemine ootamatutes situatsioonides jms). Tulemustasu määraja põhjendab teenistujale tulemustasu suurust.

  (3) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on vallavalitsuse kollektiivsed tulemused, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (4) Teenistujale makstakse lisatasu ametijuhendiväliste ülesannete täitmise eest juhul, kui lisatasu

  (5) Lisatasu võib määrata kuni kuueks kuuks.

  (6) Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus.

  (7) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat.

  (8) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast, v.a. seadusega või ühinemislepinguga kehtestatud erandid.

§ 7.   Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest;
  2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
  3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 8.   Asendustasu

  (1) Puuduva teenistuja või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest makstakse lisatasuna

  (2) Asendustasu maksmiseks määratakse käskkirjaga ülesanded asendatava ametijuhendist, milliseid asendamise ajal täidetakse ning nendest tulenevalt asendustasu suurus, mis ei tohi olla suurem kui 30% asendatava teenistuskoha põhipalgast.

§ 9.   Palga ja töötasu määramise kord

  (1) Ametniku palk määratakse käskkirjaga.

  (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töölepingus. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu määratakse käskkirjaga.

  (3) Muutuvpalga, lisatasude ja asendustasu maksmise aluseks olev käskkiri peab olema põhjendatud.

  (4) Teenistujale ületunnitöö eest, ööajal töötamise eest või riigipühal töötamise eest lisatasu maksmise aluseks on lisaks eelpool toodule tööajaarvestuse tabel.

§ 10.   Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

  (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus töötatud kuu viimasel kuupäeval (palgapäev). Vallavalitsus kannab palga või töötasu teenistuja määratud pangakontole.

  (2) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

  (3) Teenistujale väljastatakse elektrooniliselt teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.

§ 11.   Sotsiaalsed garantiid

  (1) Teenistuja teenistusest vabastamisel vanaduspensionile jäämise tõttu või ametikohale mittevastava tervisliku seisundi või pikaajalise töövõimetuse tõttu makstakse talle toetust lisaks seaduses ettenähtule kuni kolme kuu põhipalga ulatuses, kui teenistuja on töötanud Toila vallavalitsuses vähemalt kümme aastat.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetus määratakse käskkirjaga ning makstakse välja reservfondist vallavalitsuse korralduse alusel.

  (3) Teenistujale makstakse haigushüvitist haigestumise või vigastuse korral haiguslehe alusel alates teisest kalendripäevast vastavalt haigushüvitise maksmist reguleerivale korrale.

§ 12.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

/otsingu_soovitused.json