Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksu toetuse suuruse ja määramise korra kehtestamine 2018. aastaks

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 103

Maamaksu toetuse suuruse ja määramise korra kehtestamine 2018. aastaks

Vastu võetud 19.12.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Maamaksu toetuse suuruse ja määramise kord (edaspidi Kord) sätestab Lääne-Harju vallas 2018. aastal valla elanikele maamaksu tasumisel antava toetuse suuruse ja määramise korra.

  (2) Korra eesmärk on toetada Lääne-Harju valla elanikke maamaksukohustuse täitmisel.

§ 2.   Toetuse andmise alused

  (1) Toetust 2018. aasta maamaksu tasumisel antakse füüsilisele isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt 2017. aasta 31. detsembri seisuga on Lääne-Harju vallas ja tema omandis on katastriüksus, mis vastab alljärgnevatele tingimustele:
  1) katastriüksus on kodualune maa rahvastikuregistri 31.12.2017 seisuga;
  2) toetuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu;
  3) toetuse taotleja on tasunud maamaksu terves ulatuses;
  4) toetuse saamiseks on esitatud taotlus käesolevas Korras sätestatud tingimustel ja tähtajal.

  (2) Toetusele on õigus katastriüksuse hoonestajal või kasutusvaldajal, kes vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele, kui ta ei ole katastriüksuse omanik.

  (3) Kui toetusõiguslik maa on kaasomandis, esitab iga kaasomanik tema kaasomandi osale vastava maa osas toetuse saamiseks eraldi taotluse.

  (4) Kui toetusõiguslik maa on kinnistusregistri andmetel ühisomandis, kohaldatakse ühisomandi osade suuruse määramisel kaasomandi kohta kohaldatavaid õigusakte ja ühisomandi osad loetakse võrdseteks.

§ 3.   Toetuse suurus

  Toetuse suurus vastab kodualuse maa või kaasomandi puhul omandiosale vastava maa 2018. aasta maamaksu suurusele.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlus toetuse saamiseks, koos lisadokumentidega, tuleb esitada Lääne-Harju Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) hiljemalt 30. novembriks 2018.

  (2) Taotlus esitatakse Vallavalitsusele käesoleva Korra lisaks oleval vormil. Eeltoodud vormile mittevastav taotlus vaadatakse läbi, kui taotlus sisaldab kõiki Korras nõutud andmeid.

  (3) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja isikukood;
  3) rahvastikuregistrisse kantud taotleja elukoha aadress ja muud kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress);
  4) toetusõigusliku maa katastriüksuse nimi/aadress ja katastritunnus;
  5) arvelduskonto, kuhu toetus kantakse ja konto omanik;
  6) taotleja allkiri.

  (4) Taotleja peab taotluses kinnitama:
  1) toetusõiguslikult maalt üüri- või renditulu mittesaamist;
  2) nõusolekut kohustuse kohta tagastada õigusliku aluseta makstud toetus vallavalitsusele;
  3) taotluses avaldatud ja sellele lisatud informatsiooni õigsust.

  (5) Taotlusele lisatakse maksuhalduri poolt väljastatud maamaksuteade ja nimetatud teate alusel maamaksu tasumist tõendavad dokumendid.

  (6) Toetusõigusliku maa ühisomandi puhul esitavad taotluse mõlemad ühisomanikud koos või eraldi.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Vallavalitsus vaatab tähtaegselt esitatud taotluse läbi ja teeb käesoleva Korra nõuetest lähtuvalt otsustuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta.

  (2) Toetuse andmata jätmine ja selle põhjused tehakse taotlejale teatavaks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Toetuse määramise korral kantakse toetus taotluses märgitud pangakontole 20 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 6.   Toetuse tagastamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus toetuse määramine tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistada, kui pärast toetuse andmist selgub, et taotlejal ei olnud käesoleva Korra kohaselt õigust toetusele.

  (2) Toetuse saanud isik on kohustatud õigusliku aluseta makstud toetuse või selle osa Vallavalitsusele tagastama.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

Lisa Maamaksu toetuse taotlus

/otsingu_soovitused.json