Teksti suurus:

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 105

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord

Vastu võetud 19.12.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 37 ja maamaksuseaduse § 11 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Lääne-Harju vallas maamaksust vabastatavad okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes õigusvastaselt represseeritud isikud või represseerituga võrdsustatud isikud, maamaksust vabastamise tingimused ja ulatus ning maamaksust vabastamise menetlemise kord.

§ 2.   Maamaksust vabastatavad isikud

  Maksuvabastust saab okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isik, kelle kasutuses on elamumaa sihtotstarbega või õuemaa kõlvikut sisaldav maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus Lääne-Harju vallas tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

§ 3.   Maksuvabastuse suurus

  Isik vabastatakse maamaksust tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

§ 4.   Maksuvabastuse taotlemine

  (1) Kirjalik avaldus maamaksust vabastamiseks tuleb vallavalitsusele esitada hiljemalt maksustamisaasta 15. jaanuariks. Nimetatud kuupäevast hiljem esitatud taotluste alusel arvestatakse maksuvabastust alates järgnevast aastast.

  (2) Kirjalik avaldus maamaksust vabastamiseks peab sisaldama:
  1) taotleja ees-ja perekonnanime, isikukoodi ja alalise elukoha aadressi;
  2) represseeritu tunnistuse numbrit;
  3) maksustatava katastriüksuse aadressi.

§ 5.   Taotluse menetlus

  (1) Avalduse vaatab läbi ja kontrollib esitatud andmed vallavalitsuse poolt määratud ametiisik.

  (2) Kontrollitud andmete alusel esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametiisik eelnõu maamaksust vabastamiseks Lääne-Harju Vallavalitsusele.

  (3) Maamaksuvabastuse andmise ja maksuvabastuse summa suuruse otsustab vallavalitsus.

  (4) Andmed maamaksuvabastuse rakendamiseks esitab Lääne-Harju Vallavalitsus maksuhaldurile.

  (5) Maksuvabastuse vormistab maksuhaldur.

§ 6.   Maamaksu vabastamise lõppemine

  Taotleja on kohustatud vallavalitsusele teatama kirjalikult ühe kuu jooksul pärast rendi- või üürilepingu sõlmimist rendi- või üüritulu saamisest. Selline taotleja kaotab õiguse maamaksu vabastamisele järgmisest maamaksustamise perioodist.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Padise Vallavolikogu 26.01.2011 määrus nr 31 „Represseeritute ja represseerituga võrdsustatud isikute maamaksust vabastamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Vasalemma Vallavolikogu 22.02.2005 määrus nr 7 „Maamaksust vabastamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

Lisa  Maamaksust vabastamise avaldus

/otsingu_soovitused.json