Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 117

Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 puntki 5, lõike 2, sotsiaalseadustiku üldosaseaduse § 15 punkti 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse §-i 14 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord (edaspidi määrus) reguleerib Saue valla eelarvest ja riigieelarvest vallale sotsiaalhoolekandelise abi osutamise toetuseks eraldatud vahenditest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) taotlemise tingimusi ja korda.

  (2) Määrusega sätestatud toetuste menetlusele kohaldatakse sotsiaalseadustiku üldosa seadust. Vastuolu korral määruse ja sotsiaalseadustiku üldosa seaduse vahel kohaldatakse seaduses sätestatut.

§ 2.   Toetuse subjekt

  Toetust on õigus saada isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald vähemalt kuus kuud enne toetuse taotlemist, v.a määruses sätestatud erandid.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Saue valla elanik – isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald;
  2) üksikvanem – vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud; üksikvanema mõistet on õigus rakendada ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite.
  3) sotsiaaltoetus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks Saue valla eelarvelistest vahenditest antav rahaline toetus;
  4) vallavalitsus – Saue valla kollegiaalne täitevorgan Saue vallavalitsus;
  5) ametiasutus – Saue valla ametiasutus Saue Vallavalitsus;
  6) sotsiaaltöötaja – vastava erialase ettevalmistusega sotsiaaltööd tegev ametiasutuse ametnik või töölepinguline töötaja;
  7) (lapse)vanem – lisaks lapse seaduslikule vanemale ka lapse eestkostja või hooldaja;
  8) sissetulek – isiku või perekonna tulud ühes kuus, sh töötasud, riiklikud pensionid ja toetused, vanemahüvitis, elatisraha, töötu kindlustustoetus jm.

§ 4.   Toetuse suurus

  Toetuste suurused ja piirmäärad kehtestatakse Saue Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) eraldi määrusega .

§ 5.   Toetuse liigid

  (1) Saue valla eelarvest makstavad toetused on sissetulekutest mittesõltuvad, sissetulekust sõltuvad ja erakorralised toetused.

  (2) Sissetulekust mittesõltuvad toetused:
  1) sünnitoetus;
  2) esmakordselt koolimineva lapse toetus;
  3) hoolduspere toetus;
  4) koduse lapse toetus;
  5) tähtpäevatoetus;
  6) puudega isiku transpordi toetus;
  7) koolitranspordi toetus puudega lapsele;
  8) eestkostetava toetus;
  9) viipekeele teenuse toetus;
  10) matusetoetus.

  (3) Sissetulekust sõltuvad toetused:
  1) laste ravimitoetus;
  2) raske ja sügava puudega isikute ravimitoetus;
  3) kooli- ja lasteaiatoidu toetus;
  4) terviseabi toetus;
  5) hoolekandeasutuse teenuse toetus;
  6) õpilaskodu kulude toetus;
  7) koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus;
  8) lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus;

  (4) Erakorralised toetused:
  1) e rakorraline ühekordne toetus;
  2) vältimatu sotsiaalabi toetus.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab isik ametiasutusele järgmised dokumendid:
  1) vormikohane allkirjastatud avaldus paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud avaldus elektrooniliselt;
  2) taotleja ja taotluse esitaja isikut tõendav dokument; digitaalselt allkirjastatud avalduse puhul ei ole vaja esitada isikut tõendavat dokumenti avalduse allkirjastajal;
  3) sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemisel andmed leibkonna sissetulekute kohta (palgatõend, pangaväljavõte vms);
  4) kulutusi tõendavad dokumendid hüvitiste saamiseks.

  (2) Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda täiendavaid dokumente ning andmeid taotleja ja tema pereliikmete kohta avalduse lahendamise seisukohalt oluliste asjaolude kohta.

  (3) Toetust võib taotleda abivajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja või hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajava isiku kohta Saue vallas.

  (4) Toetust ei saa taotleda tagasiulatuvalt, v.a määruses sätestatud erandid.

§ 7.   Toetuse määramine

  (1) Sissetulekust mittesõltuvate toetuste andmine või andmisest keeldumine toimub ametiasutuse haldusaktiga või ametiasutuse poolt teostatava toimingumenetlusena, mis lõpeb toimingu sooritamise ehk toetuse väljamaksmisega. Toetuse andmise kohta taotlejale kirjalikku vastust ei saadeta. Sissetulekust mittesõltuvate toetuste andmisest keeldumise vormistab ametiasutus põhjendatud haldusaktiga.

  (2) Sissetulekust sõltuvate ja erakorraliste toetuste andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Põhjendatud juhtudel on vallavalitsusel õigusteha erandeid määrusega kehtestatud toetuse andmise tingimustes. Erandi tegemise otsustab vallavalitsus põhjendatud korraldusega.

  (4) Sotsiaaltoetuse andmisest võib keelduda kui:
  1) toetuse saamise tingimused on täitmata;
  2) taotleja on esitanud valeandmeid;
  3) taotleja ei paranda avalduses esinevaid puudusi ja/või ei esita sotsiaaltöötaja poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek;
  5) perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi, on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenusel või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenusel;
  6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  7) taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi Saue valla ees;
  8) taotleja sureb enne taotluse rahuldamist.

  (5) Toetuse andmine või teotuse andmisest keeldumine otsustatakse ning otsus tehakse taotleja teatavaks sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul.

§ 8.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse toetuse saaja arvelduskontole või sularahas vastavalt sotsiaalseadustiku üldosa seadusest tulenevatele menetlustähtaegadele, v.a juhul, kui käesolevas määruses on lühemad tähtajad.

  (2) Taotleja kirjalikul nõusolekul võib toetuse maksta välja teenust osutanud asutusele või teisele isikule.

§ 9.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Kui isik on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, tagastab isik saadud toetuse vabatahtlikult.

  (2) Kui isik keeldub saadud toetust vabatahtlikult hüvitamast, võib vallavalitsus teha isikule ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

2. peatükk SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED 

§ 10.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest, kui täidetud on järgmised tingimused:
  1) laps registreeritakse sündimisel Saue valla elanikuks;
  2) mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud lapse sünni hetkel ja toetuse taotlemisel;
  3) mõlemad lapse vanemad on toetuse väljamaksmise hetkel Saue valla elanikud olnud vähemalt toetuse väljamaksmise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.

  (2) Kui Saue valla elanik on ainult üks lapse vanematest, siis makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast.

  (3) Üksikvanemal, kes vastab lõikes 1 toodud tingimustele, on õigus saada sünnitoetust kogu toetusmäära ulatuses.

  (4) Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse kohta vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud tingimustele.

  (5) Sünnitoetust makstakse lapse sündimise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

  (6) Sünnitoetus makstakse välja kahes osas: pool peale lapse sündi ning teine pool aasta möödumisel toetuse esimese osa väljamaksmisest. Teine poolt toetust makstakse välja tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on endiselt täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused. Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks ei ole üks lapse vanematest enam Saue valla elanik, siis makstakse toetuse teine osa välja suuruses, mis vastab ühele neljandikule toetusmäärast. Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks on ennast Saue valda sisse kirjutanud mõlemad lapse vanemad, siis ei muudeta väljamaksmisele kuuluva toetuse teise osa suurust.

  (7) Sünnitoetust on õigustaotleda kuni kuus kuud peale lapse sündi.

  (8) Sünnitoetuse esimene osa makstakse välja 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

  (9) Sünnitoetuse teine osa makstakse välja lapse üheaastaseks saamise kalendrikuu viimaseks tööpäevaks. Sünnitoetuse teise osa taotlemise aluseks on eelnevalt ametiasutusele esitatud sünnitoetuse taotlus.

§ 11.   Esmakordselt koolimineva lapse toetus

  (1) Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse vanemale tingimusel, et laps ja lapse vanemad on Saue valla elanikud ning mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud olnud lapse kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga. Kui Saue valla elanik on kooliminemise hetkel ja kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembril ainult üks lapse vanematest, siis makstakse esmakordselt koolimineva lapse toetust pool toetusmäärast. Eelnimetatud tingimustele vastaval üksikvanemal on õigus saada esmakordselt koolimineva lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses.

  (2) Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse taotleja poolt esitatud vormikohase avalduse alusel. Toetust on õigustaotleda lapse kooliminemise aastal alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini.

  (3) Esmakordselt koolimineva lapse toetus makstakse välja novembrikuu jooksul hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks.

§ 12.   Hoolduspere toetus

  (1) Hoolduspere toetust makstakse hoolduspere vanemale, kellega ametiasutus on sõlminud vastavasisulise lepingu Saue valla elanikuks olevale lapsele asendushooldusteenuse pakkumiseks. Hoolduspere toetust on õigustaotleda ka nendel isikutel, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald olnud vähem kui kuus kuud. Hoolduspere toetuse taotlemiseks ei pea isik olema Saue valla elanik.

  (2) Hoolduspere toetust makstakse hoolduspere vanemale üks kord kuus perekonnas hooldamise lepingu alusel. Toetus makstakse välja hiljemalt iga kuu 15. kuupäeval.

§ 13.   Koduse lapse toetus

  (1) Koduse lapse toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ning mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud ja laps ei ole kantud ühegi koolieelse lasteasutuse ega lapsehoiu nimekirja. Kui Saue valla elanik on ainult üks lapse vanematest, siis makstakse koduse lapse toetust pool toetusmäärast. Üksikvanemal on õigus saada koduse lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses.

  (2) Koduse lapse toetust on õigustaotleda ka nendel isikutel, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald olnud vähem kui kuus kuud.

  (3) Õigustaotleda ja saada koduse lapse toetust tekib pärast lapse 1,5-aastaseks saamist ning lõpeb lapse minekul koolieelsesse lasteasutusse või lapsehoidu või 30. juunil enne esmakordselt üldhariduskooli õppima asumist.

  (4) Koduse lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja ametiasutusele vormikohase avalduse ja isikut tõendava dokumendi koopia, v.a kui avaldus on allkirjastatud digitaalselt.

  (5) Koduse lapse toetust makstakse taotleja avalduse rahuldamise korral alates nõuetekohase avalduse esitamise kuule järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast. Toetus kantakse üle taotleja poolt taotluses näidatud arvelduskontole hiljemalt iga kalendrikuu 15. kuupäevaks eelmise kuu eest. Toetust ei maksta juulikuu eest.

  (6) Kui muutub väljamakstava toetuse suuruse aluseks olev asjaolu – üks lapsevanem registreerib ennast elama teise omavalitsuse territooriumile või teine lapsevanem registreerib ennast Saue valla elanikuks, siis makstakse koduse lapse toetust muutunud summas alates sellest kalendrikuust, mil muutus toetuse suuruse aluseks olev asjaolu.

  (7) Koduse lapse toetuse maksmine lõpetatakse, kui on langenud ära toetuse maksmise aluseks olevad asjaolud - toetuse saaja ja/või laps registreerivad ennast elama teise omavalitsusüksuse territooriumile või laps hakkab käima koolieelses lasteasutuses, lapsehoius või üldhariduskoolis.

  (8) Koduse lapse toetuse maksmine lõpetatakse alates sellest kalendrikuust, mil tekkis toetuse maksmise lõpetamise alus - toetuse maksmise lõpetamise kuu eest toetust ei maksta.

§ 14.   Tähtpäevatoetus

  (1) Tähtpäevatoetus on pensionäridele ja puuetega lastele suunatud toetus, mida makstakse järgmistele isikutele:
  1) 65-aastasele ja vanemale riiklikku pensioni saavale isikule tingimusel, et isik on Saue valla elanik;
  2) puudega lapse vanemale kuni lapse 16. eluaasta lõpuni tingimusel, et lapsevanem ja laps on Saue valla elanikud.

  (2) Tähtpäevatoetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ühel korral. Esitatud avaldus jääb toetuse maksmise aluseks järgnevatel aastatel.

  (3) Tähtpäevatoetuse saajatel, kellele toetuse maksmine on katkenud või on muutunud tähtpäevatoetuse taotluses esitatud andmed, tuleb toetuse saamiseks esitada ametiasutusele uus taotlus.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud tingimustele vastavatele raske ja sügava puudega isikutele makstakse tähtpäevatoetust kahekordse piirsumma ulatuses.

  (5) Tähtpäevatoetust makstakse ühel korral aastas taotleja sünnipäevakuul hiljemalt kuu viimasel tööpäeval.

§ 15.   Viipekeele tõlketeenuse toetus

  (1) Viipekeele tõlketeenuse toetust makstakse viipekeele tõlketeenuse eest tasumiseks:
  1) Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud puuet omavale isikule, kes on Saue valla elanik;
  2) puudega lapse vanemale tingimusel, et vanem ja laps on Saue valla elanikud.

  (2) Viipekeele tõlketeenuse toetust makstakse taotleja poolt esitatud vormikohase avalduse alusel, millele on lisatud kuludokumendid.

  (3) Viipekeele tõlketeenuse toetuse taotluse avaldusi võetakse vastu kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta 1. detsembrist kuni jooksva aasta 30. novembrini.

  (4) Viipekeele tõlketeenuse toetust makstakse vallavolikogu kehtestatud määra ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

  (5) Viipekeele tõlketeenuse toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase avalduse ja kuludokumentide esitamisest.

§ 16.   Puudega isiku transpordi toetus

  (1) Puudega isiku transpordi toetust makstakse isiku elukohast tervishoiuteenuse tarbimiskohta ja seal isiku elukohta sõitmiseks kasutatud transpordi teenuste eest tasumiseks:
  1) sotsiaalkindlustusameti tuvastatud puuet omavale isikule, kes on Saue valla elanik;
  2) puudega lapse vanemale tingimusel, et vanem ja laps on Saue valla elanikud.

  (2) Puudega isiku transpordi toetust makstakse taotleja poolt esitatud vormikohase avalduse ja kuludokumentide alusel.

  (3) Isikliku transpordi kasutamisel hüvitatakse läbitud kilomeetrid koefitsiendiga 0,3 eurot kilomeeter kütusekulu dokumendi alusel.

  (4) Puudega isiku transpordi toetust on õigustaotleda kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta detsembrikuust kuni jooksva aasta 30. novembrini.

  (5) Puudega isiku transpordi toetust makstakse vallavolikogu kehtestatud piirmäära ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

§ 17.   Koolitranspordi toetus puudega lapsele

  (1) Sügava või raske puudega Saue valla õpilasele, kelle puue ei võimalda kasutada ühistranspordiliine või õpilasveo liine õppeasutuses käimiseks, kompenseeritakse transpordi kulud.

  (2) Lõikes 1 sätestatud koolitranspordi toetust makstakse ka raske ja sügava puudega koolieelikule koolieelses lasteasutuses käimiseks.

  (3) Lapsevanem, kelle sügava või raske puudega laps ei saa puudest tulenevalt kasutada ühissõidukiliine ega ka Saue valla poolt organiseeritud õpilasveo liine, esitab lõikes 1 nimetatud koolitranspordi toetuse saamiseks ametiasutusele vormikohase avalduse 1. jaanuariks ja 1. septembriks.

  (4) Koolitransporditoetus kantakse taotleja poolt taotluses näidatud arvelduskontole hiljemalt iga kalendrikuu 15. kuupäevaks. Toetust ei maksta juulikuu eest.

§ 18.   Eestkostetava toetus

  (1) Eestkostetava toetust makstakse Saue valla eestkostel oleva isiku ülalpidamis-, koolitus- või muude kulude katmiseks hoolekande- või õppeasutuse juhi või hooldaja avalduse alusel või sotsiaaltöötaja algatusel.

  (2) Eestkostetava toetus makstakse eestkostja, eestkostetava või hooldaja kontole 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 19.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse Saue valla elaniku surma korral isikule, kes esitab vallavalitsusele surmatõendi originaali, olenemata taotleja elukohast.

  (2) Matusetoetust on õigustaotleda kuni kuus kuud peale isiku surma.

  (3) Matusetoetus makstakse välja vormikohase avalduse, isikut tõendava dokumendi, surmatõendi originaali või Eesti rahvastikuregistri väljavõtte alusel.

  (4) Matusetoetus makstakse välja seitsme päeva jooksul pärast taotluse esitamist.

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 20.   Laste ravimitoetus

  (1) Toetust makstakse retseptiravimite ostu kompenseerimiseks:
  1) lapse eest, kellel on sotsiaalkindlustusameti tuvastatud keskmine, raske või sügav puue;
  2) vähekindlustatud perede lastele, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase avalduse koos kuludokumentidega, millele on märgitud ravimit müünud ettevõtte poolt lapse nimi, kellele toetust taotletakse. Ravimiretsepti asemel võib esitada väljavõtte lapse patsiendiportaalist. Kuludokumendid ei tohi olla vanemad kui 12 kuud.

  (3) Laste ravimitoetust makstakse vallavolikogu kehtestatud määra ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

§ 21.   Raske ja sügava puudega isikute ravimitoetus

  (1) Raske ja sügava puudega isikute ravimitoetust makstakse retseptiravimite ostu kompenseerimiseks täisealisele isikutele, kellel on sotsiaalkindlustusameti tuvastatud raske või sügav puue ja vanaduspensionäridele, kelle kuu sissetulek on alla kahekordse toimetulekupiiri.

  (2) Raske ja sügava puudega isikute ravimitoetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase avalduse koos kuludokumentidega, millele on märgitud ravimit müünud ettevõtte poolt isiku nimi, kellele toetust taotletakse. Ravimiretsepti asemel võib esitada väljavõtte isiku patsiendiportaalist. Kuludokumendid ei tohi olla vanemad kui 12 kuud.

  (3) Raske ja sügava puudega isikute ravimitoetust makstakse vallavolikogu kehtestatud määra ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

§ 22.   Kooli- ja lasteaiatoidu toetus

  (1) Kooli- ja lasteaiatoidu toetust makstakse vähekindlustatud perede lapsele kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära või lapsele, kellel on sotsiaalkindlustusameti tuvastatud keskmine, raske või sügav puue ning eriarsti otsuses märgitud haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule. Koolitoidu toetus hõlmab hommiku- ja/või pikapäevarühma toitu koolis.

  (2) Kooli- ja lasteaiatoidu toetuse taotleja esitab vallavalitsusele põhjendatud avalduse, lapsevanema(te) palgatõendi(d), vajadusel lasteaia- või koolitõendi.

  (3) Juhul, kui kooli- ja lasteaiatoidu toetust taotletakse puudega lapsele, esitab toetuse taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse, millele on lisatud rehabilitatsiooniplaan.

  (4) Kooli- ja lasteaiatoidu toetus määratakse lähtudes iga avalduse põhjendatusest kuni õppeaasta või puude kehtivuse lõpuni sõltuvalt sellest, milline tärmin varem saabub.

  (5) Vallavalitsusel on õigus lõpetada vähekindlustatud pere lapsele määratud kooli- ja lasteaiatoidu toetuse maksmine juhul, kui pere majanduslik olukord on paranenud ning tegemist ei ole enam vähekindlustatud perega. Kooli- ja lasteaiatoidu toetuse maksmise lõpetamisest teatatakse ette vähemalt 1 kalendrikuu.

  (6) Lapsele, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmine, raske või sügav puue ning eriarsti otsuses märgitud haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule ning kui laps ei kasuta lasteasutuse pakutavat toitlustusteenust, makstakse toetust volikogu kehtestatud piirmäära ulatuses. Kooli- ja lasteaiatoidu toetus makstakse puudega lapse vanemale.

  (7) Kooli- ja lasteaiatoidu toetus kantakse vastava kooli või lasteaia toitlustaja poolt esitatud arvete alusel viimase arvelduskontole.

  (8) Juhul, kui lapsevanem on tasunud lapse toitlustuskulud ise ning tema taotlus toitlustuskulude kompenseerimise kohta rahuldatakse, makstakse toetus kuludokumentide alusel lapsevanemale.

§ 23.   Terviseabi toetus

  (1) Terviseabi toetus on a bivahendite, meditsiiniseadmete, rehabilitatsiooniteenuse, õendusabi ja taastusravi omaosaluse hüvitamiseks. Terviseabi toetust saavad taotleda järgmised isikud:
  1) töövõimetoetust või riiklikku pensioni saavad või puuet omavad Saue valla elanikud või vanaduspensioni saavad Saue valla elanikud, kelle leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta kuus on alla kahekordse toimetulekumäära;
  2) puudega lapse vanemad puudega lapsele tingimusel, et lapsevanem ja laps on Saue valla elanikud ja kelle leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta kuus on alla kolmekordse toimetulekumäära.

  (2) Terviseabi toetust makstakse arsti otsusega määratud abivahendite ja meditsiiniseadmete soodusmääraga ostmisel või rentimisel omaosaluse katmiseks. Toetust makstakse abivahendite eest, mis kuuluvad sotsiaalhoolekandeseaduse § 48 alusel valdkonna eest vastutava ministri poolt kinnitatud abivahendite loetelusse. Toetuse taotlejal on nõutav isikliku abivahendi kaardi olemasolu.

  (3) Terviseabi toetust makstakse meditsiiniseadmete eest, mis kuuluvad ravikindlustuse seaduse § 48 alusel valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud meditsiiniseadmete loetelusse.

  (4) Terviseabi toetust makstakse sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud puuet omavale isikule rehabilitatsiooniplaani kohase rehabilitatsiooniteenuse, õendusabi või taastusravi omaosaluse kompenseerimiseks, kuid mitte rohkem kui 50% omaosaluse maksumusest. Toetust makstakse rehabilitatsiooniteenuste eest, mis kuuluvad sotsiaalhoolekandeseaduse § 57 alusel valdkonna eest vastutava ministri poolt kinnitatud rehabilitatsiooniteenuste loetelusse.

  (5) Terviseabi toetust makstakse õendus- ja taastusravi teenuste eest, mis kuuluvad ravikindlustuse seaduse § 30 alusel kehtestatud Haigekassa tervishoiuteenuste loetelusse.

  (6) Terviseabi toetust makstakse taotleja poolt esitatud vormikohase avalduse alusel, millele on lisatud arsti otsus või rehabilitatsiooniplaan ja kuludokumendid.

  (7) Terviseabi toetuse taotluse avaldusi võetakse vastu kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta 1. detsembrist kuni jooksva aasta 30. novembrini.

  (8) Terviseabi toetust makstakse vallavolikogu kehtestatud määra ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

§ 24.   Hoolekandeasutuse teenuse toetus

  (1) Hoolekandeasutuse teenuse toetust makstakse isiku hoolekandeasutusse paigutamisel, kui isiku varaline seisund ei võimalda tal hoolekandeasutuse teenuse eest täies ulatuses iseseisvalt tasuda ning tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või juhul, kui seadusjärgsed ülalpidajad oma vanusest, töötusest või tervislikust seisundist tuleneva maksejõuetuse või teistest objektiivsetest varalist seisu ja toimetulekut halvendavatest teguritest tulenevate toimetulekuraskuste tõttu ei ole võimelised täitma ülalpidamiskohustust.

  (2) Hoolekandeasutuse teenuse toetust makstakse isikule tema paigutamisel väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele või erihoolekandeteenusele.

  (3) Kui toetuse saajal on seadusjärgsed ülalpidajad, siis lähtutakse toetuse suuruse määramisel lisaks vallavolikogu määratud toetuse piirmäärale toimetulekupiirist põhimõttel, et teenuse eest tasuva isiku leibkonna dokumenteeritava tulu ja teenuse eest tasutava summa vahe jagatuna leibkonna liikmete arvuga oleks suurem kui kahekordne toimetulekupiir.

  (4) Hoolekandeasutuse teenuse toetus makstakse hoolekandeteenust osutavale asutusele sõlmitud lepingu ja esitatud arvete alusel.

  (5) Kui hoolekandeasutuse teenuse toetus saajal puuduvad ülalpidajad, ei ole vallavalitsus toetuse suuruse määramisel seotud volikogu kehtestud hoolekandeasutuse teenuse toetuse piirmääraga.

§ 25.   Õpilaskodu kulude toetus

  (1) Õpilaskodu kulude toetust makstakse vähekindlustatud pere lapse eest kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära või Saue valla eestkostel oleva lapse eest õpilaskodu kulude katmiseks lapsevanema, hoolekande- või õppeasutuse või hooldaja avalduse alusel või ametiasutuse algatusel.

  (2) Juhul, kui õpilaskodu kulude toetust taotletakse vähekindlustatud pere lapse õpilaskodu kulude katmiseks, esitab lapsevanem põhjendatud avalduse, lapsevanema(te) palgatõendi(d) ja õppeasutuse tõendi.

  (3) Vallavalitsusel on õigus lõpetada vähekindlustatud pere lapsele määratud õpilaskodu kulude toetuse maksmine juhul, kui pere majanduslik olukord on paranenud ning tegemist ei ole enam vähekindlustatud perega. Toetuse maksmise lõpetamisest teatatakse ette vähemalt 1 kalendrikuu.

  (4) Õpilaskodu kulude toetus makstakse välja otse õpilaskoduteenuse osutajale toetuse kasutamise kohta sõlmitud lepingu alusel.

§ 26.   Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus

  (1) Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetust makstakse koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa kompenseerimiseks.

  (2) Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetust makstakse vähekindlustatud perede laste eest, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära või lapse eest, kellel on sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud raske või sügav puue ning kes kasutab puudest tulenevalt ja nõustamiskomisjoni soovituse alusel lasteaiakohta erilasteaias või lasteaia erirühmas.

  (3) Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetuse taotleja esitab põhjendatud avalduse, lapsevanema(te) palgatõendi(d) või annab õiguse teha päringuid vanemate sissetuleku tuvastamiseks.

  (4) Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus määratakse lähtudes iga avalduse põhjendatusest kuni õppeaasta lõpuni.

  (5) Vallavalitsusel on õigus lõpetada vähekindlustatud pere lapsele määratud koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetuse maksmine juhul, kui pere majanduslik olukord on paranenud ning tegemist ei ole enam vähekindlustatud perega. Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetuse maksmise lõpetamisest teatatakse ette vähemalt 1 kalendrikuu.

  (6) Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus makstakse koolieelse lasteasutuse teenuse osutajale arve alusel.

  (7) Juhul, kui lapsevanem on tasunud omaosaluse ise ning tema taotlus omaosaluse kompenseerimise kohta rahuldatakse, makstakse koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus kuludokumentide alusel lapsevanemale.

§ 27.   Lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus

  (1) Lapse ühekordset vajaduspõhist sotsiaaltoetust määratakse vähekindlustatud perede lastele, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära.

  (2) Lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus määratakse lapsele ostetud prillide, koolitarvete, riiete, jalatsite vms hüvitamiseks või lastelaagris või huvitegevuses osalemiseks volikogu kinnitatud piirmäära ulatuses.

  (3) Lapse ühekordset vajaduspõhist sotsiaaltoetust võib maksta ka lapsele, kes on vanem kui 18 aastat ja õpib üldhariduskoolis.

  (4) Lapse ühekordse vajaduspõhise sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab lapsevanem vormikohane avalduse koos palgatõendi ja kuludokumentidega. Toetus makstakse lapsevanemale.

4. peatükk ERAKORRALISED TOETUSED 

§ 28.   Erakorraline toetus

  (1) Erakorralist toetust määratakse raskesse majanduslikku olukorda sattunud Saue valla elanikule:
  1) õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra (raske haigus või invaliidistumine, loodusõnnetus, tulekahju, vargus või muu ettenägematu asjaolu) tagajärgede leevendamise ja likvideerimisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks;
  2) muude erakorraliste põhjendatud kulutuste hüvitamiseks, sh statsionaarset meditsiinilist kõrvalabi vajava isiku toetus.

  (2) Erakorralist toetust on õigustaotleda ka nendel isikutel, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald olnud vähem kui kuus kuud.

§ 29.   Vältimatu abi toetus

  (1) Vältimatu abi toetus on elatusvahenditeta isikule osutatav rahaline või mitterahaline toetus, mis lisaks isiku olukorras vajalikele sotsiaalhoolekandelistele abinõudele (toit, riietus, ajutine peavari) aitab kaasa isiku väljapääsemisele abitust olukorrast.

  (2) Vältimatu abi toetust on õigustaotleda ka nendel isikutel, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald olnud vähem kui kuus kuud.

  (3) Vältimatu abi toetuse maksmise otsustab vallavalitsus sotsiaaltöötaja ettepanekul pärast taotleja olukorra kontrollimist.

  (4) Vältimatu abi toetuse suuruse otsustab vallavalitsus, arvestades volikogu poolt kehtestatud piirmäära, kusjuures vajadusel ja võimalusel tehakse raha väljamakse otse teenuse osutajale.

5. peatükk RAKENDAMINE 

§ 30.   Ülesannete delegeerimine

  (1) Delegeerida s otsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded, välja arvatud sotsiaalhoolekande seaduse §-s 14, § 16 ja § 133 lõikes 6 sätestatud ülesanded, Saue valla ametiasutusele Saue Vallavalitsusele.

  (2) Saue valla ametiasutusel Saue Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kes tegutsevad ametiasutuse nimel käesolevas määruses nimetatud ülesannete või lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmisel.

§ 31.   Üleminekusätted

  (1) Toetuste taotluse vormid kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Lugeda kehtivateks käesoleva määruse §-s 10 sätestatud sünnitoetuse, §-s 14 sätestatud koduse lapse toetuse ja §-s 15 sätestatud tähtpäevatoetuse välja maksmiseks enne 01.01.2018 Saue vallas ja Saue linnas esitatud samasisuliste toetuste taotlused.

§ 32.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Saue Linnavolikogu 16. juuni 2016. a määrus nr 47 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“;
  2) Saue Vallavolikogu 28. jaanuari 2010. a määrus nr 4 „Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“;
  3) Saue Vallavolikogu 25. veebruari 2010. a määrus nr 8 „Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste summade suurused“,
  4) Saue Vallavolikogu 24. aprilli 2014. a määrus nr 9 „Saue valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kord“ § 6;
  5) Nissi Vallavolikogu 20. märtsi 2014. a määruse nr 1 „Toetuste kord“ § 1 lõige 3, §-d 4-7 ja §-d 9-20;
  6) Kernu Vallavolikogu 20. november 2014.a. määruse nr 11 „Toetuste kord“ § 1 lõige 3, §-d 4-7 ja §-d 9-23.

§ 33.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json