SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 118

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, lõike 2, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 26 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib hooldajatoetuse (edaspidi toetus) määramise ja maksmise tingimusi ning korda.

 (2) Hooldajatoetuse maksmise eesmärk on tagada raske ja sügava puudega isikule igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat toimetulekut.

 (3) Määrusega sätestatud toetuste menetlusele kohaldatakse sotsiaalseadustiku üldosa seadust. Vastuolu korral määruse ja sotsiaalseadustiku üldosa seaduse vahel kohaldatakse seaduses sätestatut.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) hooldajatoetus – vallaeelarvest hooldajale regulaarselt makstav toetus hooldatava toimetuleku soodustamiseks;
 2) hooldatav – kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet vajav keskmise, raske või sügava puudega 3-16-aastane laps või 16-aastane ja vanem raske või sügava puudega isik, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Saue vald;
 3) täisealise puudega isiku hooldaja – hooldatavale kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet tagav vallavalitsuse poolt määratud teovõimeline isik;
 4) alaealise isiku hooldaja – alaealise isiku seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja;
 5) sotsiaaltoetuse määr – kehtestatakse Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks riigieelarvega;
 6) sotsiaaltöötaja – vastava erialase ettevalmistusega sotsiaaltööd tegev Saue Vallavalitsuse teenistuja või töölepinguline töötaja;
 7) vallavalitsus – Saue valla kollegiaalne täitevorgan Saue vallavalitsus;
 8) ametiasutus – Saue valla ametiasutus Saue Vallavalitsus.

§ 3.  Hooldajatoetuse liigid

  Hooldajatoetuse liigid on:
 1) hooldajatoetus puudega lapse hooldajale.
 2) hooldajatoetus puudega täisealise isiku hooldajale.

§ 4.  Hooldajatoetuse määrad ja arvestamise alused

 (1) Hooldajatoetuse suuruseks sügava puudega täisealise inimese hooldajale on kuni 200% sotsiaaltoetuste määrast ühe hooldatava kohta kuus.

 (2) Hooldajatoetuse suuruseks raske puudega täisealise inimese hooldajale on kuni 150% sotsiaaltoetuste määrast ühe hooldatava kohta kuus.

 (3) Hooldajatoetust puudega lapse hooldajale makstakse järgmiselt:
 1) 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 100% sotsiaaltoetuste määrast;
 2) 16-18-aastase sügava puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 150% sotsiaaltoetuste määrast;
 3) 16-18-aastase raske puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 100% sotsiaaltoetuste määrast.

 (4) Mittetöötava tööealise hooldajatoetust saava isiku eest maksab sotsiaalmaksu Saue vald.

§ 5.  Hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, vormikohase taotluse koos vajalike lisadokumentidega ametiasutusele.

 (2) Puudega täisealise isiku hooldajatoetuse taotlemiseks esitavad hooldaja ja hooldatav vormikohased taotlused koos vajalike lisadokumentidega ametiasutusele.

 (3) Pärast taotluse ja lisadokumentide laekumist viib sotsiaaltöötaja läbi hooldusvajaduse hindamise, mille tulemus fikseeritakse kirjalikult.

§ 6.  Hooldajatoetuse määramine ja maksmine

 (1) Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise otsustab ametiasutus nõuetekohaselt vormistatud taotluse alusel ja sotsiaaltöötaja poolt läbiviidud hooldusvajaduse hindamise alusel.

 (2) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
 1) hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
 2) hooldaja tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemiseni, kuid mitte kauemaks kui punktis 1 nimetatud tähtajani;
 3) keskmise, raske ja sügava puudega hooldatava 16-aastaseks saamiseni;
 4) muudel põhjustel, kui on põhjendatud eeldada hooldamise tähtajalisust.

 (3) Hooldajatoetuse võib määrata tähtajatult, kui puue on määratud tähtajatult.

 (4) Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue.

 (5) Hooldajatoetust makstakse üks kord kalendrikuus.

§ 7.  Määruse rakendamine

 (1) Hooldajatoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja dokumentide vormid kehtestab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Tunnistada kehtetuks:
 1) Saue Linnavolikogu 19. veebruari 2009. a määrus nr 61 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Saue linnas“;
 2) Saue Vallavolikogu 26. veebruari 2009. a määrus nr 4 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“;
 3) Nissi Vallavolikogu 10. juuni 2010. a määrus nr 12 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord“;
 4) Nissi Vallavolikogu 20. märtsi 2009. a nr 4 „Hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord“;
 5) Kernu Vallavolikogu 20. mai 2010. a määrus nr 12 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord“;
 6) Kernu Vallavolikogu 12. veebruari 2009. a määrus nr 2 „Hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord“;

 (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees