SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2023, 61

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 24
RT IV, 29.12.2017, 119
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2019RT IV, 07.03.2019, 4210.03.2019
25.05.2023RT IV, 06.06.2023, 901.07.2023
29.06.2023RT IV, 06.07.2023, 2909.07.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, lõike 2, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse §-i 14 ja § 16 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Saue valla sotsiaalteenuste loetelu ja sotsiaalteenuste taotlemise ja osutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Toimetulekuvõime – isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
  2) sotsiaalteenus – isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline hüvitis;
  3) rehabilitatsiooniplaan – rehabilitatsiooniasutuses isiku või tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tegevusvõimele, kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusele ning tuuakse ära isiku iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud tegevused;
  4) hooldusplaan – isiku või tema seadusliku esindaja osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tervislikule seisundile ja kõrvalabi vajadusele ning määratakse kindlaks toimingud isiku toimetulekuvõime toetamiseks ja säilitamiseks;
  5) sotsiaalteenuse toetus – toetus sotsiaalteenuse omaosaluse hüvitamiseks;
  6) sotsiaaltöötaja – vastava erialase ettevalmistusega sotsiaaltööd tegev Saue Vallavalitsuse teenistuja või töölepinguline töötaja;
  7) vallavalitsus – Saue valla kollegiaalne täitevorgan Saue vallavalitsus;
  8) ametiasutus – Saue valla ametiasutus Saue Vallavalitsus.

§ 3.   Üldsätted

  (1) Sotsiaalteenustele on õigus abivajaval isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi on Saue vallas, v.a vältimatu sotsiaalabi andmine, mida korraldab see kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil isik abi vajamise ajal viibib.

  (2) Sotsiaalteenust võib taotleda teenust vajav isik, tema lähedane isik või pereliige või sotsiaaltöötaja.

  (3) Sotsiaalteenuste võimaldamise eesmärgiks on aidata kaasa inimeste toimetulekuvõime toetamisele ning nende elukvaliteedi säilimisele.

  (4) Määruses kirjeldatud Saue valla poolt osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ei ole ammendav ning määrusega reguleeritud kord laieneb kõigile sotsiaalhoolekande seaduses, sotsiaalministeeriumi kodulehel või käesolevas määruses kirjeldatud sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduv ei ole reguleeritud eraldi õigusaktidega.

  (5) Määrusega sätestatud teenuste osutamise menetlusele kohaldatakse sotsiaalseadustiku üldosa seadust. Vastuolu korral määruse ja sotsiaalseadustiku üldosa seaduse vahel kohaldatakse seaduses sätestatut.

§ 4.   Sotsiaalteenused

  Saue vallas osutatakse alljärgnevaid sotsiaalteenuseid:
  1) koduteenus;
  2)
[kehtetu- RT IV, 06.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]
  3) tugiisikuteenus;
  4) täisealise isiku hooldus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) varjupaigateenus;
  7) turvakoduteenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) eluruumi tagamine;
  10) võlanõustamisteenus;
  11) asendus- ja järelhooldusteenus;
  12) vältimatu sotsiaalabi;
  13) muud täiendavad sotsiaalteenused.

§ 5.   Koduteenus

  (1) Koduteenuse eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse osutamise tingimused ja korra kehtestab Saue Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) määrusega.

§ 6.   Üldhooldusteenus
[Kehtetu- RT IV, 06.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]

§ 7.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja korra kehtestab vallavolikogu määrusega.

§ 8.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Täisealise isiku hooldust osutatakse isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Täisealise isiku hooldus on vähenenud toimetulekuvõimega isiku abistamine koduste ja isikliku eluga seotud igapäevatoimingute (toiduainete toomine, abistamine kodutöödes jm) sooritamisel, sh vajadusel ka füüsilist kontakti nõudvate isiklikuks eluks vajalike toimingute (pesemine, hügieenitoimingud jm) sooritamisel.

  (3) Täisealise isiku hooldaja määramise tingimused ja korra kehtestab vallavolikogu määrusega.

§ 9.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Puudega lapsele määratakse isikliku abistaja teenus rehabilitatsiooniplaani alusel.

  (3) Puudega isikule määratakse isikliku abistaja teenus vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Isikliku abistaja teenuse eest võetava tasu kinnitab vallavalitsus.

  (5) Teenuse osutamise kohta sõlmitakse haldusleping, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud ja teenuse saaja üldised juhised.

§ 10.  
[Kehtetu- RT IV, 06.07.2023, 29 - jõust. 09.07.2023]

§ 11.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (3) Halduslepinguga võib volitada turvakoduteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, ametiasutuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 12.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenus on puudega isikute transpordiks vastavalt kohandatud sõidukiga transporditeenuse osutamine puudega isiku poolt tellitud ajal, määratud sihtkohta ja tagasi.
[RT IV, 07.03.2019, 42 - jõust. 10.03.2019]

  (2) Sotsiaaltransporditeenust on õigus taotleda Saue vallas alaliselt elavatel isikutel, kes ei saa oma tervislikust seisundist või puudest tingituna kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot. Erandjuhtudel võivad teenust taotleda ka muud abivajavad isikud.
[RT IV, 07.03.2019, 42 - jõust. 10.03.2019]

  (3) Sotsiaaltransporditeenus on tasuline. Sotsiaaltransporditeenuse eest tasub teenuse kasutaja ametiasutusele arve alusel. Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestab vallavalitsus.
[RT IV, 07.03.2019, 42 - jõust. 10.03.2019]

  (4) Sotsiaaltransporditeenus on tasuta riikliku toimetulekutoetuse saajatele, koolieelikutele, õpilastele sõiduks õppeasutusse ja tagasi koju ning puudega isiku saatjale.
[RT IV, 07.03.2019, 42 - jõust. 10.03.2019]

  (5) Ametiasutus võib keelduda sotsiaaltransporditeenuse osutamisest taotlejale, kellel on võlgnevus sotsiaaltransporditeenuse või muu teenuse eest tasumisel.
[RT IV, 07.03.2019, 42 - jõust. 10.03.2019]

  (6) Sotsiaaltransporditeenuse osutamise tagab ja korraldab ametiasutus. Ametiasutus avaldab oma koduleheküljel informatsiooni sotsiaaltransporditeenuse taotlemise, kättesaadavuse ja teenuse eest tasumise kohta.
[RT IV, 07.03.2019, 42 - jõust. 10.03.2019]

§ 13.  
[Kehtetu- RT IV, 06.07.2023, 29 - jõust. 09.07.2023]

§ 14.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Võlanõustamisteenust osutavad ametiasutuse vastava ettevalmistusega sotsiaaltöötajad või halduslepingu alusel võlanõustamisteenuse osutajad.

§ 15.   Asendus- ja järelhooldusteenus

  (1) Asendushooldusteenuse eesmärgiks on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

  (2) Järelhooldusteenuse eesmärgiks on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

  (3) Halduslepinguga võib volitada asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, ametiasutuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele

§ 16.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab ametiasutus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 17.   Muud täiendavad sotsiaalteenused

  (1) Ametiasutus aitab võimalusel kaasa täiendavate sotsiaalteenuste osutamisele lähtuvalt isiku abivajadusest.

  (2) Muudeks täiendavateks sotsiaalteenusteks on:
  1) psühholoogi nõustamisteenus;
  2) eripedagoogi nõustamisteenus;
  3) logopeedi teenus;
  4) perelepitusteenus;
  5) kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
  6) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
  7) rehabilitatsiooniteenusel osalemine;
  8) sõltuvusravil osalemine;
  9) erihoolekandeteenusel osalemine;
  10) toiduabi;
  11) viipekeele teenus;
  12) muud toetavad teenused.

  (3) Täiendavate sotsiaalteenustele suunamine toimub rahaliste vahendite olemasolul.

  (4) Teenusele suunatakse sotsiaaltöötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel.

  (5) Täiendavate sotsiaalteenuste osutamise otsustab ametiasutus ning otstarbekuse korral sõlmitakse haldusleping teenuse osutamiseks, määrates selles muu hulgas kindlaks teenuse kirjeldus, üldised juhised ja finantseerimine.

§ 18.   Sotsiaalteenuste võimaldamise alused

  (1) Sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani või hooldusplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel rehabilitatsiooniplaanist või hooldusplaanist.

  (2) Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks üldtunnustatud hindamismetoodikaid ning kaasatakse vajadusel perearsti, eriarsti või teisi spetsialiste. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks.

  (3) Isikule, kes iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

  (4) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule järjestatud teenuste süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul, kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama.

  (5) Sotsiaalteenust osutatakse abivajava isiku nõusolekul.

§ 19.   Sotsiaalteenuse taotlemine

  (1) Sotsiaalteenuseid on õigustaotleda isikul, kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi. Sotsiaalteenust võib taotleda ka kõrvalabi vajava isiku pereliige, lähedane või muu isik.

  (2) Põhjendatud juhtudel osutatakse teenust isikutele, kes ajutiselt viibivad Saue valla territooriumil.

  (3) Sotsiaalteenuse taotlemiseks või sotsiaalteenuse rahaliseks hüvitamiseks esitab taotleja ametiasutusele vormikohase avalduse, milles märgitakse taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta ning teenuse taotlemise põhjus.

  (4) Ametiasutusel on õigusteenuste osutamise vajaduse hindamiseks nõuda täiendavaid dokumente (sotsiaalkindlustusameti otsus puude määramise kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise tulemus, sotsiaalkindlustusameti või töötukassa hindamise tulemus, isiku või tema ülalpidamiseks kohustatud pereliikmete sissetulekud jms).

  (5) Vajadusel külastab sotsiaaltöötaja sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse ulatuse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks. Sotsiaaltöötaja võib olukorra hindamisele kaasata ka teisi erialaspetsialiste.

§ 20.   Sotsiaalteenusele suunamine

  (1) Sotsiaaltöötaja selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

  (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekuvõimet ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (3) Lõikes 2 nimetatud asjaolude arvestamisel tagatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puudega isikule tema abivajadusest tingitud takistuste vähendamiseks või kõrvaldamiseks vastav abi, sealhulgas vajaliku tugi- või tõlketeenuse korraldamine.

  (4) Teenuse võimaldamisel isikule võetakse arvesse isiku tervislikku seisundit, iseseisva toimetulekuvõime ning muud isiku ja tema juhtumiga seotud asjaolusid.

  (5) Teenuse vajaduse ja vajaliku teenuse ulatuse ning teenuse osutamise sageduse üle otsustamisel võib sotsiaaltöötaja kaasata oma töösse teiste erialaspetsialiste või küsida neilt eksperthinnanguid ja arvamusi, samuti võib teenuse vajaduse täpsustamiseks kaasata ka teenuse osutaja.

  (6) Vältimatut abi vajavale isikule toimub teenuse osutamine kokkuleppel isiku elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga.

§ 21.   Sotsiaalteenuse osutamise korraldamine

  (1) Sotsiaalteenuseid võib isikule osutada ametiasutus, ametiasutuse hallatav asutus, mittetulundusühing, sihtasutus, juriidilisest või füüsilisest isikust ettevõtja vm. Teistest omavalitsusüksustest pärit isikute korral on lepingu osapooleks teenuse saaja elukohajärgne kohalik omavalitus.

  (2) Sotsiaalteenusele suunamise otsustab ametiasutus, kui käesolevast määrusest või muust vallavolikogu õigusaktist ei tulene teisiti.

  (3) Juhul, kui sotsiaalteenust finantseeritakse osaliselt või täielikult Saue valla eelarvest, on teenuse osutamise aluseks haldusleping või haldusakt.

  (4) Halduslepingus või haldusaktis sätestatakse isikule osutatava teenuse sisu, teenuse toimingute ulatus ja osutamise sagedus, samuti teenuse eest tasumisega seotud asjaolud, mida ei käsitleta käesolevas korras või muudes õigusaktides.

  (5) Erandkorras ja juhtumiga seotud asjaoludest tulenevalt võib sotsiaaltöötaja ettepanekul osutada isikule talle hädavajalikku sotsiaalteenust ilma haldusakti või halduslepinguta.

§ 22.   Sotsiaalteenuste finantseerimine

  Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse täielikult või osaliselt Saue valla eelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest ning teenust saava isiku või tema ülalpidamiskohustusega isikute poolt.

§ 23.   Järelevalve ja kaebuste lahendamine

  Sotsiaalteenuse nõuetele vastavust jälgivad ja sotsiaalteenuseid saavate isikute kaebusi lahendavad sotsiaaltöötajad, kaasates vajaduse korral vastava teenuse ala asjatundjaid.

§ 24.   Määruse rakendamine

  (1) Sotsiaalteenuste taotluste vormid ning sotsiaalteenuste omaosaluse suuruse kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Vallavalitsus kehtestab Saue valla enda poolt osutatava sotsiaalteenuse eest võetava tasu tingimused ja suuruse.

  (3) Ametiasutus määrab haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksuse, ametniku või ametnikud, kes tegutsevad ametiasutuse nimel käesolevas määruses nimetatud ülesannete täitmisel.

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (5) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json