ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 121

Sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, lõike 2, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse §-i 14, § 16 lõike 1, § 41 lõike 1 ning elamuseaduse § 371 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Saue vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise tingimusi ja korda.

§ 2.  Sotsiaaleluruum ja üüri piirmäär

 (1) Saue valla sotsiaaleluruumide nimistu kinnitab Saue Vallavolikogu oma otsusega.

 (2) Sotsiaaleluruumi üüri piirmääraks ühes kuus on kuni 6 eurot ruutmeetri kohta.

 (3) Sotsiaaleluruumide nimistusse kuuluvate sotsiaaleluruumide kasutamise täpse hinnakirja (üüri suuruse korteri kohta) kinnitab Saue valla kollegiaalne täitevorgan Saue vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma korraldusega lähtuvalt eluruumi asukohast, seisukorrast ja üürituru hinnatasemest.

§ 3.  Sotsiaaleluruumi õigustatud subjekt

  Sotsiaaleluruumi võivad taotleda järgmised isikud, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald ja kes pole võimelised sobivat eluruumi endale või oma perekonnale iseseisvalt tagama:
 1) kõrvalabi vajavad seadusjärgsete hooldajateta eakad ja eakate paarid ning puudega isikud, kelle hooldamine on raskendatud tema kasutada olevas eluruumis;
 2) isikud, kelle eluase on hävinud, muutunud elamiskõlbmatuks või kes muul mõjuval põhjusel on ilma jäänud eluasemest;
 3) isikud, kelle kasutuses olev eluruum kuulub teisele isikule ja talle on esitatud nõue selle vabastamiseks;
 4) perekonnas hooldamiselt, asenduskodust või eestkostelt tagasipöördunu, kes enne perekonnas hooldamise algust, asenduskodusse suunamist või eestkoste seadmist elas alaliselt ning omas registrijärgset elukohta Saue vallas ning kellel pole võimalik endisesse eluruumi elama asuda;
 5) kinnipidamiskohast vabanenu, kes enne kinnipidamiskohta paigutamist elas alaliselt ning omas registrijärgset elukohta Saue vallas ning kellel pole võimalik endisesse eluruumi elama asuda;
 6) kriisisituatsiooni sattunud isikud ning lastega pered, kes vajavad eluasemeteenust;
 7) muud isikud mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel.

§ 4.  Sotsiaaleluruumi taotlemine

 (1) Sotsiaaleluruumi taotleja (edaspidi taotleja) esitab Saue valla ametiasutusele Saue Vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) vormikohase avalduse, millele lisatakse vastavalt vajadusele järgmised dokumendid:
 1) kinnipidamiskohast vabanemisel vabanemisõiendi koopia;
 2) senise eluruumi elamiskõlbmatuks tunnistava dokumendi koopia;
 3) andmed senise eluruumi ning sellest ilmajäämise põhjuste kohta;
 4) muud dokumendid, mis tõestavad sotsiaaleluruumi saamise õigust.

 (2) Avaldust menetleb ametiasutus, kellel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja teostada kodukülastust.

§ 5.  Sotsiaaleluruumi andmine

 (1) Sotsiaaleluruumi kasutusse andmise või kasutusse andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Sotsiaaleluruumi kasutusse andmise otsuses määratakse konkreetse sotsiaaleluruumi kasutusse andmise tingimused, muuhulgas tähtaeg ja üür, lähtudes vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjast.

 (3) Sotsiaaleluruumi andmisest võib keelduda, kui taotlejal on ülalpidajad vastavalt perekonnaseadusele või ilmnevad muud asjaolud, mis välistavad taotleja kuulumise sotsiaaleluruumi õigustatud subjekti hulka.

§ 6.  Sotsiaaleluruumi andmine erakorralise juhtumi puhul

 (1) Erakorralise juhtumi puhul (nt eluaseme hävimine) võib ametiasutus isiku ja tema pereliikmed paigutada sotsiaaleluruumi ajutiselt ilma vallavalitsuse otsuseta.

 (2) Erakorralise juhtumi puhul tehakse otsus sotsiaaleluruumi isiku kasutusse andmise või kasutusse andmisest keeldumise kohta hiljemalt kolme nädala jooksul alates isiku erakorralisest sotsiaaleluruumi paigutamisest.

 (3) Erakorraliselt paigutatud isik on kohustatud tasuma sotsiaaleluruumi kasutamisega seotud eluasemekulud.

§ 7.  Ajutiselt asustamata sotsiaaleluruumi kasutamine

  Kui sotsiaaleluruum on asustamata ning puudub määruse §-s 3 nimetatud õigustatud subjekt, kes taotleks sotsiaaleluruumi enda kasutusse, siis võib vallavalitsus oma korraldusega anda sotsiaaleluruumi kasutusse tähtajaga kuni üheks aastaks Saue vallaga teenistussuhtes olevale isikule või kolmandale isikule mõjuval põhjusel.

§ 8.  Sotsiaaleluruumi üürileping

 (1) Sotsiaaleluruumi kasutusse andmiseks sõlmib ametiasutus vallavalitsuse korralduse alusel sotsiaaleluruumi üürilepingu. Üürnikuga koos saavad õiguse sotsiaaleluruumi kasutada ka tema perekonnaliikmed.

 (2) Sotsiaaleluruumi allkasutusse andmine on keelatud.

 (3) Sotsiaaleluruumi üürileping sõlmitakse tähtajaga kuni üheks aastaks, kohustusega vabastada eluruum pärast üürilepingu lõppemist.

 (4) Üürileping tuleb sõlmida 14 kalendripäeva jooksul eluruumi andmise otsuse teatavakstegemisest.

 (5) Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust ning üürnikku teavitatakse üürilepingu sõlmimisel, et võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu ei laiene sellise sotsiaaleluruumi üürimisele, mille vallavalitsus on sotsiaalhoolekande seadusest tuleneva ülesande täitmiseks andnud üürile eluruumi hädasti vajavale isikule.

§ 9.  Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine ja lõpetamine

 (1) Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamiseks esitab taotleja ametiasutusele vähemalt kaks kuud enne üürilepingu tähtaja lõppemist põhjendatud avalduse.

 (2) Sotsiaaleluruumi üürilepingut võib vajadusel pikendada kuni üheks aastaks.

 (3) Üürilepingu pikendamise otsustatakse §-s 5 sätestatud korras, lähtudes:
 1) regulaarsete sotsiaalteenuste osutamise vajalikkusest;
 2) senise sotsiaaleluruumi sobivusest ja vajalikkusest üürnikule;
 3) sotsiaaleluruumi üürniku panusest oma toimetuleku parandamisel;
 4) eluasemekulude tähtaegsest tasumisest;
 5) õigusaktidest ja üürilepingust tulenevate teiste kohustuste täitmisest;
 6) sotsiaaleluruumi sihipärasest kasutamisest vastavalt sotsiaaleluruumi üürilepingule.

 (4) Vallavalitsus võib üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada, kui sotsiaaleluruumi üürnik või tema perekonnaliige on:
 1) mõjuva põhjuseta jätnud tasumata üüri enam kui kahe kuu ulatuses;
 2) mittesihipäraselt kasutanud või oluliselt rikkunud tema kasutuses olevat sotsiaaleluruumi või selle sisustust;
 3) oma käitumisega korduvalt ja oluliselt häirinud kaaselanike elu.

§ 10.  Sotsiaaleluruumi kasutamine

 (1) Sotsiaaleluruumi kasutatakse vastavalt elamuseadusele ja sõlmitud üürilepingule, kusjuures sotsiaaleluruumile ei laiene elamuseaduse § 32 (üürniku eesõigus uue üürilepingu sõlmimiseks) ega võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

 (2) Sotsiaaleluruumi kasutavad isikud on kohustatud järgima üürilepingus esitatud nõudeid.

 (3) Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimisel ja selle tähtaja lõppemisel koostatakse eluruumi üleandmise-vastuvõtmise akt, kus fikseeritakse eluruumi lokaalsete elektri-, vee-, gaasi- ja soojusmõõdikute näidud, eluruumi üldine olukord ning eluruumis olevad esemed.

 (4) Sotsiaaleluruumi üürilepingute sõlmimist, täitmist ja tähtaegadest kinnipidamist kontrollib ametiasutus.

 (5) Kõik sotsiaaleluruumi kasutamisega seotud eluasemekulud tasub üürnik.

 (6) Sotsiaaleluruumi remondikohustuste jaotus valla ja üürniku vahel määratakse kindlaks üürilepinguga.

§ 11.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks:
 1) Saue Linnavolikogu 22. märtsi 2012. a määrus nr 44 „Saue linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord“;
 2) Saue Vallavolikogu 26. märtsi 2015. a määrus nr 5 „Sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord“;
 3) Kernu Vallavolikogu 21. aprilli 2016. a määrus nr 4 „Kernu valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord“;
 4) Nissi Vallavolikogu 24. märtsi 2016. a määrus nr 6 „Nissi valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord“.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees