SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 123

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 156 lõike 3² alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarve toetusfondist ettenähtud rahaliste vahendite arvelt raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord.

§ 2.  Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenusele õigustatud isikud ja rahastamine

 (1) Raske ja sügava puudega lapsehoiuteenusele on õigus Saue vallas elukoha registreerinud raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

 (2) Lapsehoiuteenuse osutaja, teenuse osutamise koht, aeg ja maht kooskõlastatakse lapsehoiuteenust saava lapse esindaja ja teenuseosutajaga.

§ 3.  Raske ja sügava puudega laste toetavate sotsiaalteenuste rahastamine

 (1) Riigieelarve toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid võib Saue Vallavalitsus kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

 (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
 1) transporditeenus;
 2) psühholoogiteenus, logopeediteenus ja muud teraapiad
 3) isikliku abistaja või tugiisiku teenus;
 4) abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine;
 5) eluruumide kohandamine;
 6) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 4.  Toetuse määramine ja maksmine

 (1) Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi. Otsus lapsehoiuteenusele suunamise tingimuste ja rahastamise kohta kinnitatakse iga lapse puhul eraldi Saue Vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Toetavate teenuste rahastamise suurus kinnitatakse Saue Vallavalitsuse korraldusega lähtudes riigieelarve toetusfondi rahalistest võimalustest.

 (3) Teenuse osutaja või abi- ja tugivahendi müüjaga sõlmitakse leping ja/või tasutakse teenuse või abi- ja tugivahendi eest teenuse osutajale või eseme müüjale/rentijale arve alusel.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks:
 1) Saue Linnavolikogu 16. veebruari 2017. a määrus nr 62 „Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord“;
 2) Saue Vallavolikogu 27. aprilli 2017. a määrus nr 9 „Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord“.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees