Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord ning päevamaksumuse kompenseerimise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 125

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord ning päevamaksumuse kompenseerimise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmist Saue vallas ja tasuta koolilõuna tagamist põhiharidust omandavatele rahvastikuregistri andmetel Saue vallas elavatele või Saue valla munitsipaalkoolis või Laagri Koolis õppivatele õpilastele.

§ 2.   Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamine

  Riigieelarves ette nähtud toetuse ulatuses kaetakse põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste toitlustuskulud Saue valla munitsipaalkoolis või Laagri Koolis õppivatele õpilastele.

§ 3.   Koolilõuna hinnavahe kompenseerimine põhikooli astmes

  (1) Statsionaarses õppevormis põhiharidust omandavale õpilasele, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris märgitud Saue vald (edaspidi Saue valla õpilane) või kes õpib Saue valla munitsipaalkoolis või Laagri Koolis, tagatakse tasuta koolilõuna.

  (2) Koolilõuna hinnavahe kompenseerimiseks Saue valla munitsipaalkoolis või Laagri Koolis või Saue valla õpilaste koolilõuna hinnavahe kompenseerimiseks mõnes teises koolitusluba omavas ja põhiharidust pakkuvas koolis esitab kool igakuiselt 10. kuupäeva seisuga toitlustajale õpilaste nimekirja, mille alusel kooli toitlustaja esitab arve Saue Vallavalitsusele.

  (3) Kui koolilõunat pakub õpilastele kool ise, eraldatakse tasuta koolilõuna pakkumiseks vajalikud rahalised vahendid koolile läbi kooli eelarve.

  (4) Lõikes 2 nimetamata juhtudel on lapsevanemal endal õigustasuda koolilõuna hinnavahe ning esitada hinnavahe kompenseerimiseks Saue Vallavalitsusele vabas vormis taotlus, milles märgitakse õpilase nimi, isikukood, kool ja klass, koos arvelduskonto numbri ja kuludokumentidega.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saue Vallavolikogu 29. märtsi 2012. a määrus nr 5 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“;
  2) Saue Vallavolikogu 25. septembri 2014. aasta määruse nr 19 „Koolilõuna ja lapse toidukulu päevamaksumuse kompenseerimise kord“ § 3;
  3) Saue Linnavolikogu 17. detsembri 2014. a määrus nr 21 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“;
  4) Saue Linnavolikogu 23. augusti 2012. a määrus nr 49 „Koolilõuna hinnavahe kompenseerimise kord“;
  5) Nissi Vallavolikogu 17. oktoobri 2013. a määrus nr 17 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json