HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 127

Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja mõisted

  (1) Käesolev määrus reguleerib Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa määra (edaspidi osalustasu) kehtestamist, osalustasu maksmisest soodustuste tegemist ja osalustasu tasumise korda.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) üksikvanem – vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite;
  2) suvine valverühm – lasteaia rühm, mis avatakse lasteaedade suvise kinnioleku ajal ja kuhu võetakse lasteaedades juba kohta kasutavaid lapsi vanema avalduse alusel.

§ 2.   Osalustasu suurus

  Osalustasu suurus on ühe lapse kohta summa, mis moodustab 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu maksmise kohustus algab päevast, mil jõustub lapse lasteasutuse nimekirja arvamine ehk päevast, mil lapsel tekib õigus minna lasteaeda ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise päevast.

  (2) Osalustasu tuleb vanemal tasuda ettemaksuna jooksva kuu jooksul Saue valla ametiasutuse Saue Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) pangakontole või sularahas.

  (3) Osalustasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

  (4) Osaajalise koha kasutamisel jagatakse kohatasu proportsionaalselt ühte lasteaiakohta kasutavate vanemate vahel.

  (5) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus vms), mis vältab rohkem kui kaks nädalat, tasutakse osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

  (6) Osalustasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna peale suvises valverühmas käimise avalduse esitamist terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest, mitu päeva laps suvises valverühmas kohta kasutab.

§ 4.   Osalustasu soodustused

  (1) Osalustasu soodustused lasteasutuses juhul, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, on järgnevad:
  1) 50 % lapsevanema poolt tasutavast osalustasust kuus ehk lapsevanem tasub kohatasu lapse eest 10% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast;
  2) kui perekonnas on kaks alaealist last, kes käivad üheaegselt lasteasutuses, siis teise lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus ehk lapsevanem tasub kohatasu lapse eest 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast;
  3) kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on ühised mõlemad vanemad või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, on soodustuse suurus kõigi lasteasutuses käivate laste eest 100% osalustasust kuus.

  (2) Lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud osalustasu soodustus kehtib Saku valla elanikuna Eesti rahvastikuregistris registreeritud lapse vanemale, kui laps kasutab kohta vastavalt Saue Vallavalitsuse ja Saku Vallavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingutele.

  (3) Osalustasu soodustused ei rakendu suvises valverühmas koha kasutajatele.

  (4) Lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud soodustused rakenduvad soodustuse saamise õigusega isikutele ilma täiendava avalduse esitamiseta. Kui Eesti rahvastikuregistri andmed ei kajasta perekonna tegelikku liikmelisust, samuti lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul, on isik kohustatud soodustuse saamiseks esitama vallavalitsusele kirjaliku vormikohase avalduse.

  (5) Soodustuse andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus. Soodustuse andmisest avalduse esitajat kirjalikult ei informeerita. Soodustuse andmisest keeldumisest teavitatakse otsuse tegemisest viie tööpäeva jooksul.

  (6) Soodustuse andmise aluseks on Eesti rahvastikuregistri andmed soodustuse andmise aasta 1. jaanuari seisuga. Andmeid kontrollib vallavalitsus üks kord aastas. Soodustust ei anta või andmine lõpetatakse, kui isikud ei vasta soodustuse saamiseks seatud tingimustele.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on määruse alusel soodustuste andmine või andmisest keeldumine.

  (2) Soodustuse taotlemise avalduse vormi kehtestab Saue valla kollegiaalne täitevorgan Saue Vallavalitsus.

  (3) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saue Vallavolikogu 19. detsembri 2013. a määrus nr 12 „Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“;
  2) Saue Linnavolikogu 22. novembri 2012 määrus nr 58 „Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine“;
  3) Nissi Vallavolikogu 17.05.2012 määrus nr 4 „Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“;
  4) Kernu Vallavolikogu 19. juuni 2014. a määrus nr 6 „Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“.

  (4) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json