SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 138

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse Väike-Maarja Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 8 „Sotsiaaltoetuste määramise kord Väike-Maarja vallas“ § 7 lõike 3, § 8 lõike 5, § 9 lõike 2, § 10 lõike 2, § 11 lõike 3, § 13 lõike 2 ja § 17 lõike 10, § 19 lõike 8 alusel.

§ 1.  Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

  Kehtestada sotsiaaltoetuste määrad alljärgnevalt:
 1) esmakordselt esimesse klassi mineva lapse toetuse määraks 50 eurot;
 2) küttetoetuse määraks 160 eurot aastas;
 3) sünnitoetuse määraks 400 eurot;
 4) juubelitoetuse määraks 40 eurot;
 5) matusetoetuse määraks 350 eurot;
 6) hooldajatoetuse määraks puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
 7) hooldajatoetuse määraks puudega täisealise isiku hooldajale 35 eurot kuus;
 8) sotsiaaltoetuse ülemmääraks, mida on sotsiaalosakonna juhatajal õigus otsustada ilma toetuste määramise komisjoni ja vallavalitsust otsustusprotsessi kaasamata, 25 eurot.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 20.04.2016 määrus nr 4 „ Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine.“

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär