HaridusKool

Teksti suurus:

Erakooli toetamise kord ning toetuse määrad

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 140

Erakooli toetamise kord ning toetuse määrad

Vastu võetud 21.12.2017 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 22 lõike 4 ja § 22² lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega sätestatakse Saue valla eelarvest eraüldhariduskooli pidajale toetuse andmise tingimused ja kord ning toetuste määrad.

 (2) Määruse eesmärk on eraüldhariduskoolide toetamise kaudu pakkuda Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas elavatele kuni 19-aastastele (k.a) lastele ja noortele võimalust omandada haridust eraüldhariduskoolis.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) erakool – eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, mille omanike või asutajate hulka ei kuulu ükski kohalik omavalitsus ega selle asutus, mis tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel;
 2) erivajadusega õpilane – raske või sügava puudega õpilane;
 3) taotleja – erakool, mis pakub üldharidust Saue valla elanikuna rahvastikuregistrisse kantud 7-19-aastasele õpilasele;
 4) Saue valla elanik – isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald;
 5) lapsevanem – lisaks lapse seaduslikule vanemale ka lapse eestkostja või hooldaja;
 6) üksikvanem – vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite;
 7) õppemaks – lapsevanema poolt makstav lapse koolitustasu erakoolis.

§ 3.  Toetuse maksmise alused

 (1) Saue vald maksab valla eelarvest erakooli pidajale toetust, kui:
 1) õpilane õpib põhikooli- või gümnaasiumiastmes;
 2) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
 3) erakoolis õppiva õpilase elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Saue vald.

 (2) Toetust makstakse aastaringselt.

 (3) Toetust makstakse erakoolile sagedusega üks kord kuus, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

 (4) Erakooli pidajale makstakse iga õpilase eest toetust kalendrikuu eest vastavalt toetuse määrale, kui on täidetud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimused.

§ 4.  Toetuse määr

 (1) Saue valla eelarvest erakooli pidajale eraldatava toetuse suurus kalendrikuus õpilase kohta saadakse, kui lahutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega 2016. aastaks kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäärast (87 eurot kalendrikuus) Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt makstav toetus õppekoha tegevuskulude katteks.

 (2) Saue valla eelarvest makstava toetuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt makstava õppekoha tegevuskulu toetuse summa ei tohi ületada Vabariigi Valitsuse poolt 2016. eelarveaastaks kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta.

 (3) Erivajadusega õpilase puhul makstakse erakoolile täiendavat toetust, mille suurus on 100% erivajadusega õpilase vanema poolt makstavast õppemaksust õpilase kohta kuus.

§ 5.  Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

 (1) Toetuse saamiseks esitab erakool Saue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vabas vormis taotluse, millele on lisatud koopia erakooli tegevusloast.

 (2) Vallavalitsus kontrollib taotluse vastavust käesoleva korra tingimustele ning nõuab vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi. Erakool peab nõutavad andmed esitama vallavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

 (3) Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise oma korraldusega 30 päeva jooksul arvates taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi esitamisest.

 (4) Taotluse rahuldamise korral sõlmib vallavalitsus erakooliga toetuse eraldamise lepingu, milles sätestatakse vähemalt järgmised tingimused:
 1) toetuse sihtotstarve;
 2) toetuse suurus ja ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
 3) erakooli kohustused toetuse kasutamisel;
 4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärasuse kontrollimisel;
 5) vastutus lepingu rikkumise korral;
 6) muud olulised tingimused.

 (5) Kui erakool keeldub toetuse kasutamise lepingu sõlmimisest, siis vallavalitsus tunnistab toetuse rahuldamise korralduse kehtetuks ning lõpetab menetluse.

 (6) Toetuse väljamaksmise aluseks on erakooli pidaja poolt vallavalitsusele esitatud arve, milles on arvesse võetud Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õpilaste arv vastavas erakoolis antud kalendrikuu kümnenda kuupäeva seisuga.

§ 6.  Erakooli pidaja teavitamiskohustus

 (1) Erakooli pidaja on kohustatud vallavalitsust teavitama kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida käesolevas määruses nimetatud toetuse andmise lõpetamise.

 (2) Erakooli pidaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 7.  Toetuse maksmise peatamine ja tagasinõudmine

 (1) Saue Vallavalitsus peatab toetuse väljamaksmise, kui toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei ole täidetud, erakooli pidaja ei luba vallavalitsuse esindajat haridusteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse kontrolli tegemiseks või ei esita vallavalitsuse nõutud andmeid ja dokumente tähtaegselt.

 (2) Kui pärast erakooli toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, siis on vallavalitsusel õigustasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

§ 8.  Järelevalve

  Vallavalitsusel on õigus igal ajal kontrollida toetuse maksmise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust.

§ 9.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks:
 1) Saue Vallavolikogu 26. juuni 2014. a määrus nr 15 „Erakooli, koolieelse eralasteasutuse ja –lapsehoiuasutuse toetamise kord“;
 2) Saue Vallavolikogu 27. aprilli 2017. a määrus nr 8 „Eraüldhariduskoolide toetamise kord“.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees