ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 143

Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord (edaspidi määrus) reguleerib Saue vallale kuuluvate eluruumide, mis ei ole kinnitatud sotsiaaleluruumideks, kasutusse andmise ja kasutamise tingimusi ja korda.

§ 2.  Munitsipaaleluruum ja üüri piirmäär

  Munitsipaaleluruumide kasutamise hinnakirja (üüri suuruse korteri kohta) kinnitab Saue valla omavalitsusorgan Saue vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) lähtuvalt munitsipaaleluruumi asukohast, seisukorrast ja üürituru hinnatasemest.

§ 3.  Munitsipaaleluruumi õigustatud subjekt

 (1) Munitsipaaleluruumi võivad taotleda järgmised isikud:
 1) isik, kes vajab elukohta tulenevalt töökohast või selle muutumisest, kusjuures töökoha asukoht peab olema Saue valla territooriumil;
 2) ellu astunud noored (vanuses 18-26 eluaastat), kelle töökoht asub Saue valla territooriumil;
 3) puudega või erivajadusega isikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vallas, kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks;
 4) üksikvanemaga pered, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vallas ning kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks;
 5) õnnetusjuhtumi tagajärjel kodu kaotanud isikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vallas ning kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks;
 6) tühjenevatest haldamata korterelamutest ümber kolida soovivad isikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vallas ning kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks;
 7) eakad, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vallas ning kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks;
 8) lasterikkad pered, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vallas ning kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks.

 (2) Kui isik ei ole Saue valla elanik munitsipaaleluruumi taotlemise hetkel, siis munitsipaaleluruumi eraldamisel on ta kohustatud ennast Eesti rahvastikuregistris Saue valla elanikuks registreerima rahvastikuregistri seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

§ 4.  Munitsipaaleluruumi taotlemine ja andmine

 (1) Munitsipaaleluruumi taotleja (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele vabas vormis avalduse, milles põhjendab munitsipaaleluruumi vajadust.

 (2) Munitsipaaleluruumi kasutusse andmise otsustab vallavalitsus korraldusega, milles määratakse konkreetse munitsipaaleluruumi kasutusse andmise tingimused, muuhulgas tähtaeg ja üür, lähtudes vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjast.

§ 5.  Munitsipaaleluruumi üürileping

 (1) Munitsipaaleluruumi kasutusse andmiseks sõlmib vallavalitsus üürilepingu. Üürnikuga koos saavad õiguse munitsipaaleluruumi kasutada ka tema perekonnaliikmed.

 (2) Munitsipaaleluruumi allkasutusse andmine on keelatud.

 (3) Üürileping sõlmitakse tähtajaga kuni üheks aastaks, kohustusega vabastada eluruum pärast üürilepingu lõppemist.

 (4) Üürileping tuleb sõlmida 14 kalendripäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest. Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigustunnistada vastav korraldus kehtetuks.

§ 6.  Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine ja lõpetamine

 (1) Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vähemalt kaks kuud enne üürilepingu tähtaja lõppemist põhjendatud avalduse.

 (2) Munitsipaaleluruumi üürilepingut võib vajadusel pikendada kuni üheks aastaks.

 (3) Vallavalitsus otsustab üürilepingu pikendamise oma korraldusega, lähtudes:
 1) munitsipaaleluruumi sobivusest ja vajalikkusest üürnikule;
 2) eluasemekulude tähtaegsest tasumisest;
 3) õigusaktidest ja üürilepingust tulenevate teiste kohustuste täitmisest;
 4) munitsipaaleluruumi sihipärasest kasutamisest vastavalt munitsipaaleluruumi üürilepingule.

 (4) Vallavalitsus võib üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada, kui munitsipaaleluruumi üürnik või tema perekonnaliige on:
 1) mõjuva põhjuseta jätnud tasumata üüri enam kui kahe kuu ulatuses;
 2) mittesihipäraselt kasutanud või oluliselt rikkunud tema kasutuses olevat munitsipaaleluruumi või selle sisustust;
 3) oma käitumisega korduvalt ja oluliselt häirinud kaaselanike elu;
 4) oluliselt rikkunud üürilepingut.

§ 7.  Munitsipaaleluruumi kasutamine

 (1) Munitsipaaleluruumi kasutatakse vastavalt elamuseadusele ja sõlmitud üürilepingule, kusjuures munitsipaaleluruumile ei laiene elamuseaduse § 32 (üürniku eesõigus uue üürilepingu sõlmimiseks) ega võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

 (2) Munitsipaaleluruumi kasutavad isikud on kohustatud järgima üürilepingus esitatud nõudeid.

 (3) Munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimisel ja selle tähtaja lõppemisel koostatakse eluruumi üleandmise-vastuvõtmise akt, kus fikseeritakse eluruumi lokaalsete elektri-, vee-, gaasi- ja soojusmõõdikute näidud, eluruumi üldine olukord ning eluruumis olevad esemed.

 (4) Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimist, täitmist ja tähtaegadest kinnipidamist kontrollib Saue valla ametiasutus Saue Vallavalitsus.

 (5) Kõik munitsipaaleluruumi kasutamisega seotud eluasemekulud tasub üürnik.

 (6) Munitsipaaleluruumi remondikohustuste jaotus valla ja üürniku vahel määratakse kindlaks üürilepinguga.

§ 8.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 22. märtsi 2012. a määrus nr 43 „Munitsipaalomandis olevate eluruumide üürimäära kehtestamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees