Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Paide Muusika- ja Teatrimaja põhimäärus

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 147

Paide Muusika- ja Teatrimaja põhimäärus

Vastu võetud 21.12.2017 nr 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi ja asukoht

  (1) Asutuse nimi on Paide Muusika- ja Teatrimaja (edaspidi PaMT).

  (2) PaMTi asukoht on Paide linn, Järva maakond.

§ 2.   Õiguslik seisund

  (1) PaMT on Paide Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mis registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

  (2) PaMTi põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Paide Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (3) PaMT tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse, linnavolikogu ja -valitsuse õigus- ja haldusaktide ning teiste asutuse tegevusvaldkonda reguleerivate õigus- ja haldusaktide alusel.

§ 3.   Pitsat ja sümboolika

  (1) PaMTil on oma pitsat. Pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati keskel on Paide linna vapp, ringselt ümber vapi on tekst: PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA.

  (2) PaMT võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor kooskõlastatult linnavalitsusega.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) PaMTi asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) PaMTi asjaajamiskorra kinnitab direktor käskkirjaga, lähtudes õigus- ja haldusaktides sätestatust.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) PaMTi tegevuse eesmärk on pakkuda elanikkonnale kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks ja isiksuse arenguks vastavalt soovidele ja eeldustele.

  (2) PaMTi ülesanded on:
  1) Paide linna kultuurisündmuste ja -tegevuste korraldamine;
  2) vabatahtliku kultuuritegevuse arengule kaasa aitamine;
  3) professionaalse teatri arendamine, toetamine ja alalhoidmine;
  4) professionaalse kino vahendamine;
  5) huvitegevuse korraldamine, huviala- ja vabaharidusühendustele tegevuseks ruumide võimaldamine;
  6) konverentsiteenuste pakkumine;
  7) rahvuskultuuri alalhoidmine ja edendamine ning kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine;
  8) PaMTi käsutuses olevate ruumide rendileandmine;
  9) koostööd tegemine teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega kultuuri- ja hariduselu korraldamisel ja edendamisel;
  10) oma põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamine;
  11) kultuurivaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine.

  (3) PaMTis tegutsevad huviringid moodustatakse vastavalt vajadustele ja võimalustele.

3. peatükk STRUKTUUR 

§ 6.   Struktuur

  (1) PaMTi struktuuri kinnitab PaMTi direktor kooskõlastatult linnavalitsusega.

  (2) PaMTi struktuuriüksus on Paide Teater, mida juhib teatrijuht.

4. peatükk JUHTIMINE 

§ 7.   Direktor

  (1) PaMTi juhib direktor, kelle kinnitab ametisse linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles linnapea või selleks tema poolt volitatud ametiisik.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille tingimused ja korra ning direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded kehtestab linnavalitsus.

  (3) Direktor:
  1) täidab talle seadustes ja ja haldusaktides pandud ülesandeid ning vastutab oma pädevuse piires läbiviidavate tegevuste, kultuurikeskuse üldseisundi ja arengu eest;
  2) esindab PaMTi ja tegutseb PaMTi nimel;
  3) teeb PaMTi eelarve piires tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;
  4) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud. Määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused, kinnitab ametijuhendid ja -palgad, töö sisekorra eeskirjad, asjaajamise korra ja muud PaMTi sisesed eeskirjad;
  5) käsutab kooskõlas linna õigusaktidega PaMTi valduses olevat linnavara ja PaMT-i rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  6) rakendab abinõusid majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  7) tagab PaMTi sündmuste kroonika säilimise ajaloo jaoks.

  (4) Direktori äraolekul asendab teda linnapea määratud isik.

§ 8.   Nõukogu

  (1) PaMTi nõukogu on PaMTi juures tegutsev organ, kelle ülesanne on asutuse tegevuse analüüsimine, suunamine ja tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine ning teha ettepanekuid asutuse direktorile ja linnavalitsusele asutuse arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Nõukogu kuni 10-liikmelise koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega. Linnavalitsusel on õigus igal ajal nõukogu liige tagasi kutsuda.

  (3) Nõukogu liikme volitused kestavad kolm aastat.

  (4) Töö korraldamiseks valib nõukogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (5) Nõukogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid.

  (6) Nõukogu:
  1) osaleb PaMTi arengukava väljatöötamisel;
  2) arutab läbi PaMTi eelarveprojekti;
  3) nõustab direktorit ja teeb ettepanekuid PaMTi töö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks;
  4) osaleb vajadusel PaMTi finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel;
  5) määrab oma esindaja osalema PaMTi direktori ametikoha täitmiseks korraldatava konkursikomisjoni töös.

  (7) Nõukogu töövormiks on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis.

  (8) Nõukogu esimese koosoleku kutsub kokku PaMTi direktor, edaspidi nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (9) Nõukogu koosoleku võib kokku kutsuda PaMTi direktori või linnavalitsuse ettepanekul.

  (10) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled nõukogu liikmed. Nõukogu koosolekust võtavad osa PaMTi direktor ja Paide Teatri teatrijuht.

  (11) Nõukogu otsused loetakse vastuvõetuks, kui otsuste poolt hääletab üle poole kohalolevatest nõukogu liikmetest. Häälte võrdsuse korral on otsustav nõukogu koosoleku juhataja hääl.

  (12) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5. peatükk TÖÖTAJAD 

§ 9.   Töötajad

  (1) PaMTi töötajate koosseisu kinnitab direktor kooskõlastatult linnavalitsusega.

  (2) PaMTi töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks PaMTi töökorralduse reeglite, ametijuhendite ja töölepingutega.

6. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 10.   Vara

  (1) PaMTi kasutuses oleva vara omanik on Paide linn. Vara valdamise ja kasutamise tulemusena saadud tulem, samuti intellektuaalne omand, mis on loodud PaMTi töötajate ametialase tegevuse läbi või on omandatud linna vara arvel, kuulub Paide linnale.

  (2) PaMT valitseb tema valduses olevat vara vastavalt Paide linna õigusaktidele.

§ 11.   Finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

  (1) PaMTi finantseeritakse linna eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

  (2) Muudest allikatest saadavad vahendid on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) laekumised osutatud tasulistest teenustest;
  3) asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetused;
  4) üür;
  5) laekumised sihtfondidest;
  6) muud seadusega lubatud vahendid.

  (3) Eelarve eelnõu koostamiseks esitab direktor linnavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud vastavalt Paide linna õigus- ja haldusaktides sätestatule.

  (4) Direktor korraldab PaMTi tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

  (5) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult linnavalitsuses.

  (6) Linnaeelarves arvestatakse PaMTi struktuuriüksuse Paide Teater eelarvelised vahendid eraldi tegevusalas.

  (7) PaMT esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (8) Teenistuslikku järelevalvet PaMTi tegevuse üle teostab linnavalitsus.

  (9) PaMTi finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Paide Linnavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 12.   Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  PaMTi ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Paide Linnavolikogu 19.09.2013 määrus nr 25 „Paide Kultuurikeskuse põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json