Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Häädemeeste Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Häädemeeste Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 154

Häädemeeste Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Vastu võetud 21.12.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutuse) ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks.

  (2) Teenistusülesannete täitmiseks vajalikud täpsemad nõuded ametnike eri-, kutse- ja ametialasele haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele sätestatakse ametniku ametijuhendis, arvestades ametikoha eripära.

§ 2.   Nõuded haridusele

  (1) Juhtidel ja nõunikel peab olema vähemalt kõrgharidus või vähemalt 5 aastane töökogemus samas valdkonnas, teistel ametnikel peab olema vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse või ametialane ettevalmistus.

  (2) Ametnik, kelle ametikohale on muu õigusaktiga sätestatud haridus- või pädevusnõue, peab vastama õigusaktis sätestatud nõuetele.

§ 3.   Nõuded töökogemusele

  Ametnikul on soovituslikult töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses antud teenistuskoha valdkonnas vähemalt kaks aastat.

§ 4.   Nõuded teadmistele

  (1) Ametnik peab
  1) omama üldisi teadmisi riigi põhikorrast;
  2) valdama eesti keelt kõrgtasemel;
  3) tundma asutuse asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt ja täpselt täitma.

§ 5.   Nõuded oskustele

  (1) Ametnik peab:
  1) oskama kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalikke teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
  2) oskama koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
  3) suutma võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, omama võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
  4) olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrusega nr 31 ”Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ on kinnitatud Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemise teel uue haldusüksusena Häädemeeste valla moodustamine 2017. a oktoobris vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Uus omavalitsusüksus on Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõiget 4¹, tunnistada kehtetuks:
  1) Häädemeeste Vallavolikogu 15.05.2013.a määrus nr 7 „Häädemeeste Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded“ (RT IV, 26.07.2013, 15);
  2) Tahkuranna Vallavolikogu 28.03.2013.a määrus nr 17 „Nõuded ametnike haridusele, töökogemustele, teadmistele ja oskustele“ (RT IV, 27.10.2015, 36).

  (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2018.a.

  (3) Käesoleva määrusega kehtestatavad nõuded on aluseks enne 01. jaanuari 2018.a ametnike vabade ametikohtade täitmiseks välja kuulutatavate konkursside tingimustele.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json