SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 172

Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 25.02.2016 nr 43
RT IV, 04.03.2016, 15
jõustumine 07.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2016RT IV, 27.12.2016, 901.01.2017
22.02.2017RT IV, 02.03.2017, 1005.03.2017
19.12.2017RT IV, 29.12.2017, 6501.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord sätestab sotsiaalteenuste osutamise üldised tingimused ja korra Kambja vallas.

 (2) Sotsiaalteenuste eesmärgiks on aidata kaasa isikute toimetuleku toetamisele ning elukvaliteedi säilimisele.

§ 2.  Sotsiaalteenusele õigust omav isik

 (1) Teenust on üldjuhul õigustaotleda ja osutada inimesele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Kambja vald ja kelle tegelik elukoht on Kambja vald.

 (2) Teenust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka tema eestkostja, hooldaja või muu isik.

2. peatükk Sotsiaalteenuste liigid, taotlemine ja määramine 

§ 3.  Sotsiaalnõustamine

 (1) Sotsiaalnõustamise eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimise ennetamine ning isikute abistamine juba tekkinud probleemide lahendamisel.

 (2) Sotsiaalnõustamisteenus on suunatud isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas.

 (3) Sotsiaalnõustamist osutatakse tasuta teenusena vallavalitsuse sotsiaalnõuniku või sotsiaaltöötaja igapäevase töö käigustoimetulekuraskustes isikutele ja peredele, puuetega isikutele, töötutele, kinnipidamiskohast vabanenud isikutele ja teistele abi vajavatele isikutele.

§ 4.  Sotsiaaltransporditeenus

 (1) Sotsiaaltransporditeenus on ravi- või rehabilitatsiooniasutuse, ametiasutuse või mõne muu isikule vajaliku asutuse külastamiseks osutatav ühe- või mitmekordne teenus. Teenuse eesmärk on tagada isikule sõiduki kasutamise võimalus avalike teenuste kasutamiseks.

 (2) Sotsiaaltransporditeenust osutatakse tasuta isikutele, kes vajavad haigusest, puudest või vanadusest tulenevalt transporti ning kellel ei ole võimalik:
 1) kasutada ühistransporti või
 2) kasutada isiklikku sõiduautot või
 3) transporti iseseisvalt korraldada.

 (3) Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud suulise või kirjaliku avalduse, milles on märgitud sõidu kuupäev, kellaaeg, marsruut ja otstarve.

 (4) Avalduse põhjendatuse osas teeb otsuse vallavalitsuse sotsiaalnõunik või sotsiaaltöötaja.

 (5) Sotsiaaltransporditeenust osutab vallavalitsuse autojuht-sotsiaaltöötaja.

§ 5.  Koduteenused
[Kehtetu- RT IV, 29.12.2017, 65 - jõust. 01.01.2018]

§ 6.  Tugiisikuteenus

 (1) Tugiisikuteenus on inimese abistamine nõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga inimese igapäevases elukeskkonnas.

 (2) Tugiisikuteenust on õigustatud saama:
 1) pered/lapsevanemad (ka eestkostja, perekonnas hooldaja ja lapsendaja), kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
 2) isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu (õnnetused, lein), mis oluliselt raskendab toimetulekut;
 3) isikud, kes vajavad abi kinnipidamiskohast vabanemise järel;
 4) pikaajalised töötud.

 (3) Tugiisikuteenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud avalduse.

 (4) Vallavalitsuse sotsiaalnõunik või sotsiaaltöötaja külastab kahe nädala jooksul avalduse saamisest teenuse soovija kodu, et selgitada välja tugiisikuteenuse vajadus, sagedus ja maht.

 (5) Tugiisikuteenuse vajaduse, sageduse ja mahu osas teeb otsuse vallavalitsus.

 (6) Tugiisik töötab teenusesaaja igapäevases elukeskkonnas, milleks võib olla isiku elukoht, lasteaed, kool või töökoht. Tugiisik võib kohtuda teenusesaajaga ka mujal mõlemale sobivas kohas või olla saatjaks väljaspool kodu jm.

 (7) Tugiisikuteenuse osutamise aluseks on kliendi, vallavalitsuse ja tugiisikuteenuse osutaja vahel sõlmitud kolmepoolne leping, milles märgitakse poolte õigused ja kohustused, teenuse eest tasumise kord, teenuse maksumus, tähtaeg ja muu vajalik.

 (8) Tugiisikuteenust osutab täisealine isik, kes on läbinud tugiisiku koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga ning kes sobib teenuse saajaga.

§ 7.  Hooldamine hoolekandeasutuses

 (1) Kambja vald toetab vajadusel eakate ja puudega isikute hooldamist hoolekandeasutustes.

 (2) Valla poolt osaliselt finantseeritavale üldhooldekoduteenusele ja statsionaarsele hooldusraviteenusele on õigus eakatel ja puudega isikutel, kes ei ole ise suutelised toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada koduteenustega ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, vanuse või majandusliku seisukorra tõttu ei ole suutelised oma ülalpidamiskohustust täitma.

 (3) Hooldatav on kohustatud tasuma osa oma ülalpidamiskuludest hoolekandeasutuses tema igakuiste sissetulekute ulatuses arvestusega, et hooldatavale võib vajadusel jääda kätte kuni 15 eurot.
[RT IV, 27.12.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

 (4) Valla poolt osaliselt finantseeritavale hooldusele hoolekandeasutusse paigutamiseks esitatakse vallavalitsusele vastav taotlus. Vallavalitsus kontrollib taotluse asjaolusid, otsustab teenuse rahastamise ja sõlmib vastava lepingu.

§ 71.  Eluruumi tagamine

 (1) Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 (2) Õigus eluruumi tagamise teenust taotleda on vähekindlustatud lastega peredel, tuleõnnetuses kodu kaotanud peredel, eakatel või puudega inimestel, kellel puuduvad perekonnaseaduses sätestatud ülalpidamiskohustusega isikud, vanglast vabanenutel ja asenduskodust iseseisvasse ellu astunutel.

 (3) Teenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku avalduse.

 (4) Teenuseks kasutab kohalik omavalitsus munitsipaalomandis olevaid eluruume.

 (5) Vabade eluruumide olemasolul teeb sotsiaalosakond vallavalitsusele ettepaneku teenuse määramiseks, teenuse määramise otsustab vallavalitsus.

 (6) Isikuga, kellele vallavalitsus korralduse alusel eluruumi eraldas, sõlmitakse nimetatud eluruumi kasutamiseks tähtajaline üürileping.
[RT IV, 02.03.2017, 10 - jõust. 05.03.2017]

§ 72.  Võlanõustamisteenus

 (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

 (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada võlanõustamisteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule.

 (3) Võlanõustamisteenust taotlev isik esitab vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab oma vajadust teenust saada.

 (4) Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

 (5) Võlanõustamisteenus on isikule tasuta.
[RT IV, 02.03.2017, 10 - jõust. 05.03.2017]

§ 73.  Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele
[Kehtetu- RT IV, 29.12.2017, 65 - jõust. 01.01.2018]

§ 8.  Sotsiaalteenuste osutamise lõpetamine

  Sotsiaalteenuse osutamine lõpetatakse:
 1) teenuse vajaduse lõppemisel;
 2) teenuse saaja soovil;
 3) teenuse osutaja ettepanekul kooskõlastatult vallavalitsusega;
 4) teenuse saaja surma korral;
 5) teenuse saaja elama asumisel väljaspool Kambja valda;
 6) muudel põhjustel, mis takistavad teenuse osutamist.

§ 9.  Sotsiaalteenuste osutamisest ajutiselt keeldumine

  Sotsiaalteenuste osutamisest on õigus ajutiselt keelduda, kui teenuse saaja on alkoholi- või narkojoobes, agressiivne või muul viisil ohtlik.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrust jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.