Teksti suurus:

Sünnitoetuse ja esimesse klassi õppima asumise toetuse maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 223

Sünnitoetuse ja esimesse klassi õppima asumise toetuse maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus sätestab Pärnu linna eelarvest makstava sünnitoetuse ja esimesse klassi mineva lapse toetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja korra.

 (2) Sünnitoetust ja esimesse klassi mineva lapse toetust makstakse isikutele, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on toetuse taotlemise aluseks olevast sündmuse saabumisel Pärnu linn.

 (3) Määrusega reguleerimata osas lähtutakse haldusmenetluse seadusest ja sotsiaalseadustiku üldosa seadusest.

§ 2.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetuse suurus on 500 eurot lapse kohta ja see makstakse ühele lapse vanemale kolmes osas järgmiselt:
 1) 300 eurot pärast lapse sündi tingimusel, et toetust taotlev lapse vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga ja laps on Pärnu linna elanik sünnist alates;
 2) 100 eurot lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja toetust taotlev lapse vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud lapse aastaseks saamise aasta 1.jaanuari seisuga;
 3) 100 eurot lapse 2-aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja toetust taotlev lapse vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud lapse 2-aastaseks saamise aasta 1.jaanuari seisuga.

 (2) Sünnitoetuse saamise õigus on ka lapsendajal, eestkostjal või hoolduspere vanemal, kui varem ei ole sama lapse kohta sünnitoetust makstud. Lapsendaja ja eestkostja peavad vastama käesolevas paragrahvis vanemale kehtestatud nõuetele. Hoolduspere vanem ei pea olema rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik, kui lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on Pärnu linn.

 (3) Laps peab elama toetuse taotlejaga ühel aadressil, välja arvatud juhul, kui toetust taotleb hoolduspere vanem.

 (4) Nõudeõigus sünnitoetusele aegub toetuse taotlemise aluseks olevast sündmusest ühe aasta möödumisel.

§ 3.  Esimesse klassi mineva lapse toetus

 (1) Esimesse klassi mineva lapse toetuse suurus on 100 eurot lapse kohta ja seda makstakse Pärnu linna kooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või hoolduspere vanemale. Lapse üks vanem, eestkostja või hoolduspere vanem ja kooli minev laps peavad olema toetuse taotlemisel ja lapse kooli minemise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud.

 (2) Toetust on õigus saada ka juhul, kui laps ei asu õppima Pärnu linna kooli puudest tingitud erivajaduse tõttu või on Pärnumaa nõustamiskomisjoni või Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna poolt suunatud õppima väljaspool Pärnu linna asuvasse kooli.

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Sünnitoetuse ja esimesse klassi mineva lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja Pärnu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) taotluse infosüsteemi kaudu. Sünnitoetuse teise ja kolmanda osa väljamaksmiseks ei ole vaja täiendavat taotlust esitada.

 (2) Taotlust menetletakse infosüsteemis.

 (3) Toetuse saamise aluse äralangemisel või taotluses toodud andmete muutumisel tuleb sellest teavitada linnavalitsust infosüsteemi kaudu.

§ 5.  Toetuse määramine

 (1) Toetuse määramise või sellest keeldumise otsuse teeb linnavalitsuse poolt volitatud ametnik, sünnitoetuse määramisest keeldumise korral linnavalitsuse kantselei.

 (2) Taotlust menetleval ametnikul on otsuse tegemiseks oluliste täiendavate asjaolude väljaselgitamiseks õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

§ 6.  Toetuse maksmine

 (1) Sünnitoetuse esimene osa kantakse taotleja taotluses näidatud pangakontole 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. Toetuse teine osa kantakse taotleja näidatud pangakontole lapse aastaseks saamisest 1 kuu jooksul ning kolmas osa lapse kahe-aastaseks saamisest 1 kuu jooksul.

 (2) Esimesse klassi mineva lapse toetus kantakse taotleja näidatud pangakontole 10 tööpäeva jooksul pärast kooli õpilaste nimekirjade kinnitamist.

§ 7.  Rakendamine

  Enne 1. jaanuari 2018 sündinud lapse kohta makstakse sünnitoetust kuni 1. jaanuarini 2018 kehtinud ühinenud omavalitsusüksuste volikogude määrustes sätestatud tingimustel ja korras.

§ 8.  Varasemate määruste muutmine

 (1) Pärnu Linnavolikogu 19.09.2013 määruses nr 21 „Sotsiaaltoetuste kord“ tehakse järgmised muudatused:
 1) paragrahvi 3 lõike 2 punktid 1 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;
 2) paragrahvid 9, 181, 20 ja 281 tunnistatakse kehtetuks;
 3) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;
 4) paragrahvi 30 lõiked 3 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;
 5) paragrahvi 31 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Käesolevas määruses sätestatud sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamise üle peab arvestust sotsiaalosakond.“

 (2) Audru Vallavolikogu 10.03.2016 määruses nr 7 „Audru valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
 1) paragrahvi 3 lõike 3 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;
 2) paragrahvid 17 ja 18 tunnistatakse kehtetuks;
 3) määruse lisad 2 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Tõstamaa Vallavolikogu 18.03l2016 määruses nr 33 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:
 1) paragrahvi 7 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;
 2) paragrahvid 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks.

 (4) Paikuse Vallavolikogu 21.03.2016 määruses nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:
 1) paragrahvi 11 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;
 2) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.  Jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Andres Metsoja
volikogu esimees