HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Rongisõidul soodustuse saamise kord

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 224

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Rongisõidul soodustuse saamise kord

Vastu võetud 08.11.2016 nr 15
RT IV, 15.11.2016, 34
jõustumine 09.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.12.2017RT IV, 29.12.2017, 301.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Ühistranspordiseaduse“ § 30 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Raasiku valla 7–19-aastastele õpilastele rongisõidul soodustuse saamise tingimused ja kord.
[RT IV, 29.12.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.   Määruse mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) soodustuse saaja - määruse tähenduses loetakse soodustuse saajaks 7–19-aastast õpilast, kelle elukoht ja kelle mõlema vanema või üksikvanema elukoht on soodustuse saamise perioodile eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga ja/või jooksva aasta 30. juuni seisuga rahvastikuregistri andmetel Raasiku vald;
  2) üksikvanem - vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanemat, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapsetoetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, andmed määratud elatisraha, hooldusõigus jne kohta), mille õigsust on vallavalitsusel õigus läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite kontrollida;
  3) Elron - AS Eesti Liinirongid;
  4) ühissõiduki kaart - elektrooniline kontaktivaba isikustatud või isikustamata andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks Harju Maakonna avalikel liinidel;
  5) Elroni sõidukaart - Elroni puutevaba kiipkaart, millele saab laadida arvelduskrediiti ja/või soetada sõidupileteid, või Elroni koostööpartneri kiipkaart, mis annab kiipkaardi valdajale õiguse sõita Elroni rongides piletikaardil aktiveeritud reisil või piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi vältel;
  6) sõidutsoon - valdkonna ministri poolt käskkirja alusel kindlaks määratud peatus(ed) või peatuste vahemikud, mis on aluseks piletihindade kehtestamisele.

§ 3.   Sõidusoodustuse õigus ja sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid

  (1) Elroni poolt teenindavatel rongiliinidel on soodustuse saajal sõidusoodustus juhul, kui see on sätestatud Raasiku valla ja Elroni vahelises kehtivas lepingus. Informatsioon lepingu ja soodustuse kehtivuse perioodi kohta avaldatakse Raasiku valla veebilehel.

  (2) Elroni poolt teenindavatel rongiliinidel on soodustuse saajal sõidusoodustus valideeritud isikustatud ühissõiduki kaardi alusel koos isikut tõendava dokumendiga juhul, kui soodustatud isiku kohta on esitatud määruse lisas kinnitatud taotlus ning ta vastab soodustuse saamise tingimustele.

  (3) Soodustuse saaja saab Elroni poolt teenindavatel rongiliinidel sõidusoodustust järgnevalt:
  1) 1. 2. 3. ja 4. tsooni piires on sõit tasuta, v.a ekspressrongiliinid;
  2) 1. tsoonis on sõit alati tasuta, sh ekspressrongiliinid;
  3) 4. tsoonist väljapoole sõites ei pea maksma 1. 2. 3. ja 4. tsooni eest, v.a ekspressrongiliinid, mille puhul kehtib soodustus ainult 1. tsooni siseselt tehtavate sõitude puhul.

  (4) Soodustuse saamise tingimustele vastavust kontrollitakse vähemalt 2 korda aastas. Kui soodustuse saaja või tema vanem registreerib end aadressil, mis ei asu Raasiku vallas, muutub sõidusoodustus kehtetuks.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 09. jaanuaril 2017.

/otsingu_soovitused.json