Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla sotsiaaltoetuste kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 228

Põhja-Sakala valla sotsiaaltoetuste kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 7
jõustumine 01.01.2018

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Sotsiaaltoetuste andmise kord (edaspidi kord) sätestab valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra ning tingimused.

§ 2.   Sotsiaaloetuse eesmärk

  (1) Sotsiaaltoetus on valla eelarvest makstav rahaline või mitterahaline toetus selleks ette nähtud rahalistest vahenditest isikule või perekonnale abi osutamiseks ja toimetulekuraskuste kergendamiseks.

  (2) Toetuste piirmäärad kehtestatakse igaks järgmiseks aastaks Põhja-Sakala Vallavolikogu otsusega.

§ 3.   Toetuse taotleja

  Toetust on õigus taotleda isikul:
  1) kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põhja-Sakala vald;
  2) paragrahvis 15 sätestatud vältimatu sotsiaalabi vajaduse korral.

§ 4.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) perekond – seaduslikus abielus või abielulistes suhetes olevad isikud, nende ülalpidamisel olevad lapsed ja vanemad või üksikvanem, tema lapsed ja vanemad;
  2) vähekindlustatud isik või perekond – isik või perekond, kelle kuusissetulek ühe pereliikme kohta on alla kehtivat toimetulekupiiri; toimetulekupiiri määramise aluseks on abielus või abielulistes suhetes olevate samas eluruumis elavate isikute, nende ülalpidamisel olevate laste ja vanemate või teiste, üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavate või ühise majapidamisega isikute sissetulek;
  3) toimetulekupiir – Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud miinimumsumma, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul;
  4) toetuste suuruse piirmäärad – kehtestatakse volikogu poolt kalendriaastaks;
  5) leibkond – üksikisik, perekond või eluruumi ja ühtset tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud; leibkonna sissetulekute arvutamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elavate pereliikmete tulud, kui neil on taotleja suhtes ülapidamiskohustus;
  6) sotsiaalse erivajadusega isikud – puuetega inimesed, eakad, kinnipidamiskohast vabanenud ja teised sotsiaalabi vajavad isikud;
  7) riskipere – sotsiaalselt kohanematu perekond, kelle puhul on riskantne lastele mõeldud toetusraha lapsevanemate käsutusse andmine;
  8) riskirühm – sotsiaaldemograafiline grupp, kelle materiaalsete ressursside tase on ühiskonna keskmisest ressursitasemest madalam;
  9) sotsiaaltöötaja – Põhja-Sakala Vallavalitsuse teenistuses olev sotsiaalosakonna ametnik või töötaja;
  10) volikogu – Põhja-Sakala Vallavolikogu;
  11) valitsus – Põhja-Sakala Vallavalitsus;
  12) sotsiaalkomisjon – Põhja-Sakala Vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon;
  13) sotsiaaltoetus – isiku või perekonna toimetulekut soodustav rahaline hüvitis;
  14) vältimatu sotsiaalabi – sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule olukorrale vastava hädavajaliku toidu, riietuse ja ajutise peavarju andmine.

2. peatükk Leibkonna sissetuleku suurusest mittesõltuvad toetused 

§ 5.   Sünnitoetus

  (1) Lapse sünnitoetus on ühekordne toetus, mille suuruse määrab volikogu.

  (2) Toetust makstakse lapse sünni registreerinud perekonnale, kui laps kantakse valla elanike registrisse ja lapsevanem on kantud valla elanike registrisse vähemalt 6 kuud enne lapse sündi.

  (3) Kuuekuulist elanike registrisse kandmise kohustust ei rakendata, kui lapsevanem on soetanud valda kinnisvara ja kantud valla elanike registrisse.

  (4) Sünnitoetust makstakse iga lapse sünni puhul, välja arvatud surnult sündinud lapse puhul.

  (5) Lapsendajale makstakse sünnitoetust juhul, kui lapsendamine toimub enne lapse üheaastaseks saamist ning varem ei ole sama lapse eest valla eelarvest sünnitoetust makstud.

  (6) Sünnitoetus makstakse välja kahes võrdses osas: esimene osa sünni registreerimisel ja teine osa lapse üheaastaseks saamisel, kui laps ja lapsevanem on jätkuvalt valla elanike registris.

  (7) Sünnitoetuse maksmise aluseks on lapsevanema avaldus.

  (8) Sünnitoetus kantakse üldjuhul lapsevanema pangakontole. Erandjuhul võidakse riskiperedele valitsuse või sotsiaalkomisjoni ettepanekul anda sünnitoetust materiaalsel kujul.

§ 6.   Ranitsatoetus

  (1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest ja laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud ning nad elavad ühel aadressil.

  (2) Toetuse taotlemise avaldus tuleb esitada vallavalitsuse sotsiaalosakonnale hiljemalt 30.septembril. Toetus makstakse õigustatud isikule välja hiljemalt 15. oktoobril.

  (3) Toetust makstakse volikogu poolt kehtestatud suuruses.

§ 7.   Jõulupakid

  (1) Valla elanike registrisse kantud ja tegelikult valla territooriumil elavatele lastele antakse jõulupakid (kommipakid) alates sünnist kuni põhikooli lõpuni.

  (2) Paki väärtus määratakse eelarve kehtestamisega ning nende kätteandmise korraldab sotsiaalosakond.

§ 8.   Toetus lastele prillide ostmiseks

  (1) Lastele prillide ostmise toetust makstakse kuni 19-aastasele lapsele prillide ostmisel. Lapsevanemale või lapse hooldajale hüvitatakse ostukviitungi alusel kuni 100 protsenti prilliklaaside maksumusest.

  (2) Sotsiaalkomisjoni ettepanekul võib erandjuhul maksta toetust prillide kogumaksumuse ulatuses.

§ 9.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetus on ühekordne toetus, mida makstakse valla elanike registrisse kantud isiku surma korral tema surma registreerinud isikule.

  (2) Matusetoetuse maksmise aluseks on toetust taotleva isiku avaldus.

  (3) Toetuse suuruse määrab volikogu.

§ 10.   Toetus eakate organisatsioonidele

  Toetust makstakse eakate piirkondlike organisatsioonide tegevuste toetamiseks volikogu poolt kehtestatud suuruses.

3. peatükk Leibkonna sissetuleku suurusest sõltuvad toetused 

§ 11.   Koolieelikute alushariduse omandamise toetus

  Vähekindlustatud perede laste lasteaiakulude osaliseks katteks makstakse sotsiaalkomisjoni poolt otsustatud suuruses ja aja eest:
  1) õppekulude toetust;
  2) toidukulude toetust.

§ 12.   Kutsekooli õppima asunu toetus

  Põhikooli järgselt kutsekooli õppima asunud vähekindlustatud perede lastele makstakse esitatud avalduse alusel sotsiaalkomisjoni poolt otsustatud suuruses ja aja eest:
  1) üüritoetust ühiselamu üürikulutuste osaliseks katmiseks;
  2) toidukulude toetust toitlustamise kulude osaliseks katmiseks.

§ 13.   Muud täiendavad toetused või toetus raske majandusliku olukorra puhul

  (1) Muud täiendavat toetust määratakse üldjuhul vähekindlustatud isikule või perele, kes on ajutiselt sattunud raskesse majanduslikku olukorda elatusvahendite kaotuse või planeerimatu väljamineku tõttu, üldjuhul osaliselt üks kord aastas, soodustamaks isiku(te) igapäevast toimetulekut.

  (2) Muu ühekordse toetuse taotlemise põhjuseks võib olla õnnetusjuhtumi (pereliikme haigus või invaliidistumine, loodusõnnetus, tulekahju vm ettenägematu asjaolu) tagajärgede likvideerimisega seotud kulude osaline hüvitamine, tehniliste abivahendite muretsemisega (proteesid, ortopeedilised jt abivahendid), laste huvitegevusega või sotsiaaltuusikutega noortelaagriga seotud kulude osaline hüvitamine.

  (3) Sotsiaalkomisjon võib teha valitsusele ettepaneku muu täiendava toetuse maksmiseks juhtumipõhiselt sotsiaaltöötaja põhjendatud ettepanekul.

  (4) Vallavalitsus otsustab sotsiaalkomisjoni ettepanekul toetuse maksmise või mittemaksmise ning toetuse suuruse ja väljamaksmise viisi.

  (5) Toetus makstakse taotlejale, eestkostjale/hooldajale või teenuse osutajale.

  (6) Toetuse suuruse otsustab sotsiaalkomisjon volikogu poolt kehtestatud suuruses, võttes arvesse isiku poolt tehtud kulutusi ja perekonna sissetulekut.

§ 14.   Toetus kütte ostmiseks

  (1) Toetust kütte ostmiseks on õigus taotleda isikul või perel:
  1) kelle majanduslik olukord ei võimalda kütet osta;
  2) kes ise või kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei oma maatulundusmaad.

  (2) Sotsiaalkomisjonil on õigus määrata toetust või aidata eriolukorras hankida kütust neile teadaoleva informatsiooni alusel.

§ 15.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Vältimatu sotsiaalabi toetust määratakse valla territooriumil hätta sattunud kodanikule.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi toetus määratakse ja makstakse kohe, kui ohus on inimese tervis ja elu või kui toetuse hilisem maksmine toob kaasa täiendavaid kulutusi.

  (3) Vältimatu sotsiaalabi toetuse määrab üldjuhul sotsiaalosakonna juhataja sotsiaaltöötaja või sotsiaalkomisjoni liikme ettepaneku alusel volikogu poolt kehtestatud suuruses.

4. peatükk Sotsiaaltoetuste taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 16.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus.

  (2) Taotluses tuleb märkida:
  1) määrusega sätestatud toetuse liik ehk taotletav abi;
  2) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isiku sünniaeg või isikukood, sotsiaalne seisund;
  3) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber);
  4) toetuse saamise õiguse tekkimise või toetuse andmiseks olulised asjaolud, sh vajadusel andmed kolmandate isikute kohta;
  5) vajadusel määruses sätestatud täiendavad andmed;
  6) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks;
  7) taotluse koostamise kuupäev ning taotleja allkiri.

  (3) Rahalise toetuse taotlemisel märgitakse taotlusele ka:
  1) toetuse maksmise viis (sularahas või ülekandega pangakontole);
  2) raha maksmisel ülekandega pangakontole selle omaniku nimi ning konto number.

  (4) Korras sätestatud juhtudel või sotsiaaltöötaja põhjendatud nõudmisel lisatakse taotlusele dokumendid ja tõendid, mis on vajalikud toetuse õiguse tekkimise või toetuse andmiseks oluliste asjaolude väljaselgitamiseks (isikut tõendava dokumendi koopia, kolme kuu sissetulekut ja kulutusi tõendavad dokumendid jms).

  (5) Üldjuhul esitatakse taotlus kirjalikult või elektrooniliselt. Kui infosüsteemide kasutusvõimalustest või õigusaktide erinõuetest tulenevalt on toetuse taotlemisele sätestatud erinõuded, tuleb neist lähtuda taotluse koostamisel.

  (6) Ametiasutusel on kohustus abivajajaid taotluse esitamisel abistada ja nõustada nii esitamise viisi valikul kui ka taotluse koostamisel vajalike andmete esitamisel.

  (7) Sotsiaaltöötajal on õigus vajadusel nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja muid toetuse määramiseks vajalikke andmeid ning vajadusel külastada toetuse taotleja kodu.

  (8) Täiendavate dokumentide ja andmete esitamata jätmisel jäetakse avaldus rahuldamata.

  (9) Sissetuleku teadliku varjamise ja valeandmete esitamise korral on valitsusel õigus toetust mitte määrata või juba määratud toetus tagasi nõuda.

§ 17.   Toetuste määramine

  (1) Toetuse avaldused ja taotlused vaatab läbi sotsiaalkomisjon ja koostab valitsusele ettepaneku toetuse määramiseks.

  (2) Sotsiaaltööspetsialistil on õigus vältimatu abi vajadusel määrata abivajajale toetust volikogu poolt kehtestatud suuruses kohustusega informeerida sellest esimesel võimalusel sotsiaalosakonna juhatajat.

  (3) Toetuste määramise ja maksmise vormistab valitsus korraldusega.

§ 18.   Toetuste maksmine ja arvestuse pidamine

  (1) Toetus kantakse saaja pangakontole, arve alusel teenust osutava isiku või ettevõtte pangakontole, makstakse välja sularahas või väljastatakse esemelisel kujul, kui nii on otsuses kindlaks määratud.

  (2) Välja makstud toetuste üle peab arvestust sotsiaalosakond ning väljamaksmist korraldab majandus- ja rahandusosakond.

§ 19.   Erisus eelarvevahendite piisavusel

  (1) Valla eelarves toetuste maksmiseks ettenähtud rahaliste vahendite piisavuse korral on kaks kuud enne eelarveaasta lõppu sotsiaalkomisjonil õigus teha ettepanek riskirühmadesse kuuluvatele isikutele (vanurid, puudega isikud, lastega pered jt) täiendava ühekordse toetuse määramiseks.

  (2) Ettepaneku alusel otsustab toetuse määramise ja maksmise Valitsus.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

§ 21.   Määruste tühistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Kõo Vallavolikogu 18.03.2016 määrus nr 3 “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Kõo vallas”;
  2) Kõpu Vallavolikogu 15.08.2016 määrus nr 10 “Kõpu valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord”;
  3) Suure-Jaani Vallavolikogu 28.12.2009 määrus nr 4 “Suure-Jaani valla sotsiaaltoetuste kord”;
  4) Võhma Linnavolikogu 23.03.2016 määrus nr 10 “Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Võhma linnas”.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json