Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Kambja Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 244

Kambja Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 19.12.2017 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 35 ja p 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 5, §14 lg 3 ja § 63 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kambja Vallavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Kambja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) teenistujate palga, puhkusetasu ning hüvitiste ja toetuste maksmise tingimusi ja korda.

  (2) Tasu maksmise põhimõtted on avalikud ja kättesaadavad kõikidele teenistujatele.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – Kambja Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud teenistuskohale nimetatud ametnik või töökohale võetud töötaja;
  2) palk – ametniku põhipalk ja töötaja töötasu koos muutuvpalga ja lisatasudega;
  3) põhipalk – teenistujale määratud kuupalgamäär, mille aluseks on vastava teenistuskoha grupile vastav palgamäär;
  4) muutuvpalk – teenistuja palga või töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
  5) tulemuspalk – muutuvpalga üks komponent, mida võib teenistujale maksta poolaasta või aasta töötulemuste hindamise alusel püstitatud eesmärkide saavutamisel konkreetse töö või perioodi erakordse tulemuse või ametiasutusele olulise projekti tulemusliku lõpetamise eest;
  6) asendustasu – puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest, kui asendamine ei ole ette nähtud teenistuja ametijuhendis või töölepingus;
  7) lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest – ametijuhendis või töölepingus sätestamata teenistusülesannete täitmise eest makstav täiendav tasu;
  8) preemia – erakordsete teenistusalaste saavutuste eest makstav täiendav tasu;
  9) sotsiaalsed garantiid – tasu, mida makstakse soorituse tulemuslikkusest mittesõltuvatel asjaoludel;
  10) teenistuskoht – Kambja Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ette nähtud ameti- või töökoht.

§ 3.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

  (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

  (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

§ 4.   Palga komponendid

  (1) Teenistuja palk koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast;
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ( lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest);
  4) asendustasust.

  (2) Muutuvpalka makstakse:
  1) tulemuspalgana;
  2) lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest;
  3) preemiana.

§ 5.   Palgagruppide moodustamine ja teenistuskohtade nõuded

  (1) Vallavalitsuse teenistujate palgagrupid moodustatakse lähtudes struktuurist, teenistuskohtadele esitatavatest nõuetest ja ootustest hariduse ning töökogemuse osas. Teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
  1) I palgagrupp, kuhu kuuluvad nooremspetsialistid ja teenindavad teenistuskohad (täidavad rutiinsemaid ühetaolisemaid ülesandeid);
  2) II palgagrupp, kuhu kuuluvad spetsialistid (täidavad keerukamaid, vähem reguleeritud ülesandeid);
  3) III palgagrupp, kuhu kuuluvad juhid ja tippspetsialistid (täidavad keerukamaid ülesandeid, arendavad oma valdkonda).

  (2) Teenistuskohtadele esitatavad nõuded:
  1) teenindavad teenistuskohad – erialased kutseoskused, eesti keele valdamine B1 tasemel ja ühe võõrkeele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
  2) spetsialistid – kõrgem või kutseharidus, keskhariduse korral erialane töökogemus, eesti keele valdamine C1 tasemel ja ühe võõrkeele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
  3) juhid ja tippspetsialistid – kõrgem erialane haridus (magister), erialane töökogemus, eesti keele valdamine C1 tasemel ja oma ühe võõrkeele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega.

  (3) Kõikidel teenistuskohtadel on nõutav tööks vajalike riigi ja Kambja valla õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 sätestatud haridusnõuet ei kohaldata ametnikule, kes määruse jõustumise ajal on ametnikuna teenistuses ja jätkab samal ametikohal teenistust.

§ 6.   Teenistuja põhipalk

  (1) Põhipalk on teenistuja palga fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal. Teenistuja põhipalga kindlaksmääramise aluseks on teenistuskoha kuuluvus vastavasse palgagruppi.

  (2) Ametniku põhipalga määrab käskkirjaga vallavanem.

  (3) Töötaja põhipalk lepitakse töötaja ja vallavanema vahel kokku töölepingus.

  (4) Katseajal määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga kokku üldjuhul 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

  (5) Teenistujate põhipalk vaadatakse üle üks kord aastas ametiasutuse järgmise aasta eelarve projekti koostamise ajal, välja arvatud põhipalga muutmine pärast katseaja lõppu. Põhipalga ülevaatamisel arvestatakse arenguvestluse tulemusi.

§ 7.   Palgagrupid

  Igale palgagrupile on määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär, mis saadakse Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud miinimumpalga ja palgagrupile vastavate järgmiste koefitsientide korrutisena:

Palgagrupp Miinimum- ja maksimumkoefitsient Ameti- või töökoha nimetus
I1,0 - 1,9teenindavad teenistuskohad, spetsialistid
II2,4 - 5,0spetsialistid
III3,0 - 7,0juhid, tippspetsialistid

§ 8.   Muutuvpalk

  (1) Muutuvpalka makstakse vallavalitsuse selleks ettenähtud vahendite olemasolul.

  (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 9.   Tulemuspalk

  (1) Tulemuspalka võib teenistujale teenistuskohustuste tulemuslikuma täitmise tunnustamiseks maksta püstitatud eesmärkide saavutamisel:
  1) poolaasta töötulemuste hindamise alusel,
  2) aasta töötulemuste hindamise alusel.

  (2) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on vallavalitsuse kollektiivne tulemus, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (3) Nende eesmärkide ja tulemuste loetelu, mille eest on järgmisel aastal võimalik maksta tulemuspalka, ning soovitava tulemuse ja täitmise ajakava lepivad teenistuja ja vahetu juht kokku arenguvestlusel ning see fikseeritakse teenistuja arenguvestluste kokkuvõttes.

  (4) Tulemuspalka ei maksta:
  1) teenistujale katseajal;
  2) teenistujale, kelle teenistussuhe oli tulemustasu maksmise aluseks oleva hindamisperioodi jooksul peatunud üle poole hindamisperioodist;
  3) ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal;
  4) töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 10.   Eritingimustes töötamise aja eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest,
  2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
  3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 11.   Asendustasu

  (1) Teenistujale puuduva teenistuja ülesannete andmisel ja lisatasu maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seaduse §-st 57.

  (2) Puuduva teenistuja teenistusülesannete täitmise eest juhul, kui teenistuja ei ole asendamise ajal vabastatud oma ülesannete täitmisest, makstakse asendamise ajal ühele teenistujale lisatasu kuni 30 protsenti asendatava teenistuja põhipalgast. Kui asendatava teenistuja põhipalk on kõrgem asendava teenistuja põhipalgast, siis võib asendava teenistuja määrata asendatava teenistuja ülesannetesse ja maksta talle asendatava teenistuja põhipalka.

§ 12.   Preemia

  (1) Teenistujale võib maksta preemiat kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest.

  (2) Vallavalitsuse või struktuuriüksuse heade tulemuste korral makstakse preemiat kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (3) Otsus preemia maksmiseks teenistuskohustuste või kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest või erakordse saavutuse või projekti lõpetamise eest peab olema motiveeritud.

  (4) Käesolevas paragrahvis sätestatud preemiat ei maksta ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal ega töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 13.   Sotsiaalsed garantiid

  (1) Teenistujale võib töövõime ja tervise taastamiseks maksta üks kord kalendriaastas hüvitist kuni teenistuja kuu põhipalga ulatuses. Vähem kui kuuekuulise pideva valla ametiasutuses töötamise korral võib hüvitist maksta kuni teenistuja poole kuu põhipalga ulatuses.

  (2) Töötaja töövõime vähenemisel või hukkumisel seoses teenistusülesannete täitmisega õnnetusjuhtumi või tema vastu toimepandud ründe või tema poolt kuriteo tõkestamise tagajärjel makstakse hüvitisi järgmiselt:
  1) töötaja töövõime vähenemisel makstakse talle hüvitist lähtudes Eesti Töötukassa töövõime hindamise otsuse alusel osalise töövõime korral töötaja ühe kuu põhipalga ulatuses ja puuduva töövõime korral kolme kuu põhipalga ulatuses;
  2) töötaja hukkumisel makstakse tema lapsele, vanemale või lesele ning perekonnaseaduse tähenduses tema ülalpidamisel olnud teisele isikule ühekordset hüvitist kuni hukkunud töötaja kuue kuu põhipalga ulatuses.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut ei kohaldata, kui töötaja pani käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul toime süüteo või enesevigastuse, mis ei ole põhjuslikus seoses haigusliku seisundiga ega tulene teiste isikute õigusvastasest käitumisest.

  (4) Teenistusest vabastamisel vanaduspensionile jäämise tõttu või ametikohale mittevastava tervisliku seisundi või pikaajalise töövõimetuse tõttu makstakse teenistujale toetust lisaks seaduses ettenähtule kolme kuu põhipalga ulatuses, kui teenistuja on töötanud vallavalitsuses vähemalt viimased kolm aastat.

§ 14.   Palga maksmise aeg ja viis

  (1) Palka makstakse üks kord kuus kuu viimasel tööpäeval.

  (2) Palk kantakse ametiasutuse kulul teenistuja poolt vastavas avalduses näidatud pangakontole.

  (3) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale, makstakse palk välja sellele eelneval tööpäeval.

  (4) Teenistujale väljastatakse teatis arvestatud palga, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, teenistuja eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta. Teenistujal on õigus saada selgitusi talle palga määranud isikult ja palgaarvestajalt.

§ 15.   Puhkus ja puhkusetasu

  (1) Teenistujale kohaldatakse töölepingu seaduse §-des 54-71 sätestatud puhkuseregulatsiooni.

  (2) Ametniku põhipuhkuse kestus on 35 kalendripäeva.

  (3) Puhkusetasu arvutamise algdokument on vallavanema kinnitatud puhkuse ajakava ja /või vallavanema käskkiri.

  (4) Puhkusetasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel.

  (5) Puhkusetasu makstakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval.

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Ülenurme Vallavolikogu 26.03.2013. a määrus nr 4 “Ülenurme Vallavalitsuse palgajuhend” ja Kambja Vallavolikogu 28.02.2013. a määrus nr 40 „Kambja Vallavalitsuse palgajuhend” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json