HaridusKool

Teksti suurus:

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 247

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine

Vastu võetud 08.12.2017 nr 11

25. oktoobril 2017 moodustus Rägavere valla ja Laekvere valla liitumisel Vinni vallaga Vinni vald. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 22 2 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Vinni valla eelarvest eraüldhariduskooli pidajale toetuse andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Eraüldhariduskool

  Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, kes tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.   Toetuse andmise tingimused

  (1) Vinni valla eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui:
  1) tal on kehtiv tegevusluba;
  2) tal puudub riiklike maksude võlgnevus;
  3) õpilane õpib või alustab õppimist erakoolis käesoleva määruse kehtimise ajal;
  4) õpilase elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Vinni vald;
  5) õpilase eest ei maksa täies ulatuses õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust riik.

§ 4.   Toetuse andmine

  (1) Erakooli pidajale antakse õpilase kohta toetust kalendrikuu eest kuumäära alusel kui on täidetud käesoleva määruse § 3 tingimused.

  (2) Toetuse maksmise aluseks on erakooli pidaja poolt igakuuliselt Vinni Vallavalitsusele esitatud arve, milles on arvesse võetud Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õpilaste arv vastavas erakoolis iga kuu 10nda kuupäeva seisuga.

  (3) Erakooli toetus makstakse välja hiljemalt haridusteenuse osutamisele järgneva kuu viimaseks tööpäevaks.

  (4) Kui pärast toetuse maksmist selgub, et toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, on vallavalitsusel õigus tasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

§ 5.   Toetuse määr

  (1) Erakooli pidajat toetatakse tegevuskulude katmisel proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Vinni valla haldusterritooriumil, 25 % ulatuses vastavalt erakooli asukoha munitsipaalkoolide õppekoha tegevuskulude keskmisest maksumusest, kuid mitte rohkem kui riiklikult kinnitatud õppekoha maksumus.

  (2) Erandkorras võib erakooli pidajat toetada ka lõikes 1 nimetatud määrast suuremas mahus, kui selle aluseks on vastav vallavalitsuse korraldus.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub alates 01.01.2018.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vinni Vallavolikogu 22.02.2017 määrus nr 3 „Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine“
  2) ) Laekvere Vallavolikogu 28.02.2017 määrus nr 3 „Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine“

Meelis Maine
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json