SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 255

Koduteenuste osutamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 17 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab koduteenuse (edaspidi teenuse) osutamise tingimused ja korra.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Teenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

  (3) Teenuse raames pakutakse põhiteenuseid ja tugiteenuseid. Põhiteenused on teenused, mis on hädavajalikud isiku toimetulekuks kodus, et aidata tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Tugiteenused on täiendavad teenused isiku toimetuleku soodustamiseks kodus ja vajadusel väljaspool kodu.

  (4) Põhiteenused jagunevad koduabiteenusteks ja isikuabiteenusteks.

  (5) Koduabiteenused on eelkõige:
  1) toiduainete ja esmatarbekaupade toomine;
  2) esmase arstiabi korraldamine;
  3) ravimite ja esmaabivahendite soetamine;
  4) elektri- ja veenäitude teatamine;
  5) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
  6) asjaajamine ametiasutustes;
  7) küttematerjali eluruumi toomine ja tuha väljaviimine (kaugkütte puudumisel);
  8) vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel);
  9) olmejäätmete väljaviimine;
  10) elutoa ja köögi esmane koristamine kuni kaks korda kuus;
  11) ühekordne asjaajamine.

  (6) Isikuabiteenused on abistamine pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel, tualetis käimisel, mähkmete vahetamisel jms.

  (7) Tugiteenused on:
  1) pesupesemise teenuse korraldamine;
  2) saunateenuse korraldamine;
  3) suurpuhastuse ja akende pesu korraldamine;
  4) remont- ja teenustööde korraldamine;
  5) kirjavahetuse korraldamine;
  6) saatjateenus;
  7) transpordi korraldamine vastavalt kliendi soovile ja vajadusele;
  8) valmistoidu kojuviimine;
  9) küttepuude töötlemise korraldamine;
  10) muud päevakeskuse poolt pakutavad teenused.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenust saab taotleda Eesti Rahvastikuregistri andmetel (edaspidi registrijärgselt) Viljandi linnas elav täisealine isik, kes vajab kõrvalist abi kodus igapäevase eluga toimetulekul (edaspidi teenust vajav isik).

  (2) Teenust saab taotleda Viljandi linnas elav, kuid registrijärgselt teise kohaliku omavalitsuse üksusesse registreeritud isik, kes vastab § 3 lõikes 1 nimetatud tingimustele. Teenuse osutamine toimub kooskõlastatult isiku registrijärgse kohaliku omavalitsuse üksusega.

§ 4.   Teenuse osutamise maht ja koht

  (1) Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad isiku teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

  (2) Teenust osutatakse üldjuhul teenust vajava isiku kodus.

§ 5.   Teenuse osutaja ja teenuse vahetu osutaja

  (1) Teenust osutab Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus Viljandi Päevakeskus (edaspidi päevakeskus).

  (2) Teenuse vahetu osutaja lähtub teenuste osutamisel ametijuhendist, teenust vajava isikuga teenuse osutamiseks sõlmitavast lepingust ja teenust vajavale isikule koostatud hoolduskavast.

§ 6.   Teenuse hinna kehtestamine ja teenuse finantseerimine

  (1) Päevakeskuse poolt osutatava teenuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus.

  (2) Kui teenust vajava isiku ja tema seadus- või lepingujärgne ülalpidajate (edaspidi ülalpidaja) majanduslik olukord ei võimalda teenust vajaval isikul teenust kasutada, siis tuleb teenuse finantseerimiseks esitada avaldus sotsiaalametile. Avalduse vormi kinnitab linnavalitsus.

  (3) Sotsiaalameti spetsialist hindab isiku teenuse vajadust ja esitab teenuse osalise või täieliku kompenseerimise ettepaneku otsustamiseks Viljandi linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile (edaspidi sotsiaalkomisjon).

  (4) Põhjendatud juhtudel võib sotsiaalameti spetsialist teha omaalgatuslikult teenust vajavale isikule teenuse tagamiseks kompenseerimise ettepaneku sotsiaalkomisjonile.

§ 7.   Teenuse taotlemine ja osutamine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenust vajav isik või tema ülalpidaja päevakeskuse koduteenuste osakonna juhatajale (edaspidi koduteenuste osakonna juhataja) päevakeskuse juhataja poolt kinnitatud vormikohase avalduse.

  (2) Peale avalduse laekumist või teenust vajavast isikust teate saamist teeb koduteenuste osakond teenust vajava isiku kodu külastuse, täidab kliendikaardi, hindab teenuse vajadust ning koostab hoolduskava.

  (3) Teenuse osutamisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab päevakeskuse juhataja käskkirjaga.

  (4) Hoolduskava on käesoleva paragrahvis lõikes 7 nimetatud lepingu kohustuslik lisa, milles kajastatakse osutatavate teenuste loetelu, maht, teenuse osutamise aeg ja koht ning millele kirjutavad alla teenust vajav isik või tema ülalpidaja.

  (5) Hoolduskava vaadatakse üle vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 1 kord aastas. Ettepaneku hoolduskava muutmiseks võib esitada teenust vajav isik, tema ülalpidaja, hooldustöötaja või koduteenuste osakonna juhataja.

  (6) Koduteenuste osakonna juhatajal on õigus kaasata teenust vajava isiku olukorra väljaselgitamiseks tema ülalpidajaid ja linnavalitsuse sotsiaalameti spetsialiste.

  (7) Teenuse määramise otsustab päevakeskuse juhataja lepingu sõlmimisega hiljemalt 10 päeva jooksul peale avalduse või abivajavast isikust teate saamist. Teenuse osutamisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis 10 päeva jooksul peale avalduse saamist.

  (8) Juhul, kui teenuse osutamata jätmine põhjustab teenust vajava isiku elule või tervisele ohtliku olukorra, osutatakse talle teenuseid koheselt ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumendid täidetakse ja käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud leping sõlmitakse hiljemalt kahe nädala jooksul.

§ 8.   Teenuse osutamise lõpetamine

  Teenuse osutamine lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse lõppemisel;
  2) teenust vajava isiku või tema ülalpidajate soovil;
  3) muudel põhjustel, mis takistavad teenuse osutamist.

§ 9.   Järelevalve teostamine ja aruandlus

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle ja teenuse nõuetele vastavust teostab linnavalitsuse sotsiaalamet.

  (2) Päevakeskuse koduteenuste osakonna juhataja esitab linnavalitsuse sotsiaalametile üks kord kuus kirjaliku aruande koduteenuste osutamise kohta.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas ning seda rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

  (2) Tunnistada 1. jaanuarist 2018 kehtetuks Viljandi Linnavolikogu määrus 31.08.2011 nr 84 „Koduteenuste osutamise kord".

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json