HaridusKool

HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Koolilõuna ja lapse toidukulu päevamaksumuse kompenseerimise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 345

Koolilõuna ja lapse toidukulu päevamaksumuse kompenseerimise kord

Vastu võetud 25.09.2014 nr 19
RT IV, 02.10.2014, 10
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2016RT IV, 06.04.2016, 1209.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016
21.12.2017RT IV, 29.12.2017, 12501.01.2018

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 5 ning "Koolieelse lasteasutuse seaduse" § 24 lõike 3 punkti 5 alusel.
[RT IV, 06.04.2016, 12 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib tasuta koolilõuna tagamist põhiharidust omandavatele rahvastikuregistri andmetel Saue vallas elavatele või Saue valla munitsipaalkoolis või Laagri Koolis õppivatele õpilastele ning lapse toidukulu päevamaksumuse kompenseerimist Saue valla munitsipaallasteasutustes.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) laps on Saue valle munitsipaallasteasutuses kohta kasutav 1,5–8-aastane laps;
 2) koolilõuna hinnavahe on koolilõuna maksumuse osa, mida ei hüvitata riigieelarve vahenditest;
 3) toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu poolt kinnitatud lapse toidukulu maksumus päevas;
 4) toitlustustoetus on Saue valla poolt makstav toetus, mis katab osaliselt Saue valla munitsipaallasteaias käiva lapse toidukulu päevamaksumuse;
 5) üksikvanem on vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite.

§ 3.  Koolilõuna hinnavahe kompenseerimine
[Kehtetu- RT IV, 29.12.2017, 125 - jõust. 01.01.2018]

05.09.2018 09:25
Veaparandus - Tunnistatud kehtetuks algtekst-tervikteksti ja Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.

§ 4.  Toidukulu päevamaksumuse määramine

 (1) Saue valla munitsipaallasteasutuse hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse, arvestades Saue Vallavalitsuse poolt Saue valla munitsipaallasteasutuste toitlustamiseks läbi viidud riigihanke tulemusena kokku lepitud toidupäeva maksumust.

 (2) Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitab direktor.

§ 5.  Toitlustustoetuse maksmise tingimused ja määramine

 (1) Toitlustustoetust on õigus saada lapse eest, kes koos mõlema vanema või üksikvanemaga on toetuse saamise aastale eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud.

 (2) Toitlustustoetuse suurus on kuni 1 euro lapse kohta toidupäevas.

 (3) Toitlustustoetus kehtib Kernu valla elanikuna Eesti rahvastikuregistris registreeritud lapse vanemale, kui laps kasutab kohta Laagri Lasteaia Ääsmäe filiaalis vastavalt Saue Vallavalitsuse ja Kernu vallavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingule.

 (4) Toitlustustoetus kehtib Saku valla elanikuna Eesti rahvastikuregistris registreeritud lapse vanemale, kui laps kasutab kohta Nõlvaku Lasteaias vastavalt Saue Vallavalitsuse ja Saku Vallavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingule.

 (5) Toitlustustoetust makstakse toetuse saamise õigusega isikutele Saue Vallavalitsuse korraldusega määratud suuruses ilma täiendava avalduse esitamiseta.

 (6) Toitlustustoetuse maksmise aluseks on Eesti rahvastikuregistri andmed toetuse maksmise aastale eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Andmeid kontrollib Saue Vallavalitsus üks kord aastas. Toetust ei maksta või maksmine lõpetatakse, kui isikud ei vasta toetuse saamiseks seatud tingimustele.

 (7) Kui Eesti rahvastikuregistri andmed ei kajasta perekonna tegelikku liikmelisust, siis toitlustustoetuse saamiseks esitab isik Saue Vallavalitsusele vabas vormis kirjaliku avalduse, milles märgitakse lapse ja vanemate või üksikvanema nimed ja isikukoodid, toetuse taotleja kontaktandmed ning toetuse taotlemise asjaolud. Toetuse saamisest avalduse esitajat kirjalikult ei informeerita. Toetuse saamisest keeldumisest teatatakse otsuse tegemisest viie tööpäeva jooksul.

 (8) Toitlustustoetus makstakse välja toitlustatud laste nimekirja ja toidupäevade arvu alusel toitlustamisega tegeleva juriidilise isiku arveldusarvele.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.