Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Valla eelarvest toetuste maksmise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 442

Valla eelarvest toetuste maksmise kord

Vastu võetud 20.12.2017 nr 12
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib Võru valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise korda Võru vallas.

 (2) Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Võru vald.

2. peatükk Toetuse liigid 

§ 2.  Toetuste liigid

  Võru valla eelarvest makstakse järgmisi toetusi:
 1) lapse sünnitoetus ja kinkepakk;
 2) matusetoetus;
 3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus;
 4) kooli lõpetamise toetus;
 5) jõulutoetus lastele;
 6) hooldekodu kohamaksu toetus.

3. peatükk Toetuste taotlemine, menetlemine ja maksmine 

§ 3.  Lapse sünnitoetus ja kinkepakk

 (1) Sünnitoetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal, kelle elukoht 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel on Võru vald ja tingimusel, et laps on samuti rahvastikuregistri andmetel Võru valla elanik.

 (2) Lapse sünnitoetust (edaspidi sünnitoetus) makstakse välja kahes osas:
 1) 200 eurot makstakse lapsevanemale sünni registreerimisel;
 2) 150 eurot makstakse lapsevanemale lapse ühe aastaseks saamisel;
 3) sünni registreerimisel antakse lapsevanemale kinkepakk.

 (3) Toetuse saamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele taotluse (lisa 1), milles märgib lapse nime ja isikukoodi, oma nime ja isikukoodi, elukoha aadressi, kontaktandmed ja arvelduskonto numbri, kuhu toetus kantakse.

 (4) Sünnitoetust saab taotleda kahe kuu jooksul alates lapse sünni registreerimisest.

 (5) Sünnitoetuse teine osa makstakse välja tingimusel, et laps ja üks tema vanematest on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt Võru valla elanik.

§ 4.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetust määratakse rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elanud isiku surma korral tema matuse korraldajale.

 (2) Matusetoetuse suuruseks on 300 eurot.

 (3) Toetuse taotlemiseks esitab matuse korraldaja vallavalitsusele taotluse (lisa 2), milles märgib lahkunu nime, isikukoodi, oma nime, isikukoodi, elukoha aadressi, kontaktandmed ja arvelduskonto numbri, kuhu toetus kantakse.

 (4) Matusetoetus kantakse taotleja pangakontole 3 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist või makstakse välja sularahas kassast.

§ 5.  Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

 (1) Toetust on õigus saada esmakordselt I klassi astuva õpilase, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Võru vald, lapsevanemal, eestkostjal või hoolduspere vanemal.

 (2) Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse suuruseks on 100 eurot.

 (3) Esmakordselt kooli mineva lapse toetus määratakse lapsevanema, eestkostja või hoolduspere vanemal taotluse (lisa 3) alusel, milles märgib oma nime, isikukoodi, lapse nime, isikukoodi, kooli nimetuse, kus laps õpib, elukoha aadressi ning arvelduskonto numbri.

§ 6.  Kooli lõpetamise toetus

 (1) Kooli lõpetamise toetust on õigus saada väga heade tulemustega põhikooli ja põhikoolijärgse õppeasutuse esmasel lõpetajal, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Võru vald.

 (2) Kooli lõpetamise toetuse suurus on väga heade tulemustega põhikooli lõpetajale (võib esineda üks neli) 200 eurot ja väga heade tulemustega põhikoolijärgse õppeasutuse lõpetajale 200 eurot.

 (3) Gümnaasiumi medaliga (kuld ja hõbemedal) lõpetamisel makstakse lõpetajale toetust 200 eurot.

 (4) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse (lisa 4), milles märgib oma nime, isikukoodi, elukoha aadressi, arvelduskonto numbri ning koopia lõputunnistusest. Taotluse saab esitada kooli lõpetamise aasta lõpuni.

§ 7.  Jõulutoetus lastele

 (1) Laste jõulutoetus on kinkepakk, mille saamise õigus on:
 1) Rahvastikuregistri andmetel Võru valla 1-15 aastastel lastel (sh põhikoolis õppivad kuni 16. aastased lapsed);
 2) Võru valla lasteaedades ja põhikooli astmes õppivad lapsed sõltumata omavalitsusest;
 3) Võru vallast pärit asenduskodudes viibivatel lastel ja hoolduspere lastel sõltumata elukohast.

 (2) Kinkepaki hinna kinnitab vallavalitsus igal jooksval eelarveaastal.

§ 8.  Hooldekodu kohamaksu toetus

 (1) Hooldekodu kohamaksu toetust on õigus taotleda rahvastikuregistri järgi Võru vallas elaval vanaduspensionäril hooldekodu teenuse kohamaksu tasumiseks.

 (2) Hooldekodu kohamaksu toetuse suuruseks on 50 eurot kuus.

 (3) Toetust ei maksta juhul kui Võru vald osaleb juba hoolduskulude tasumisel.

 (4) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse (lisa 5), milles märgib oma nime, isikukoodi, rahvastikuregistri järgse elukoha aadressi, hooldusel viibimise koht ja arvelduskonto numbri kuhu toetus kantakse.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetuse maksmine lõpetatakse hooldekodust lahkumisel.

§ 9.  Viivis

  Toetuse mittenõuetekohasel väljamaksmisel on vallavalitsus kohustatud maksma viivist alates peretoetuse väljamaksmise tähtaja möödumisele järgnevast kalendrikuust kuni peretoetuse nõuetekohase väljamaksmiseni võlaõigusseaduse § 113 lõikes 1 sätestatud määras.

4. peatükk Alusetult saadud toetuse tagastamine 

§ 10.  Toetuse tagastamine

 (1) Vallavalitsus nõuab isikult talle toetusena makstud kulutuse tagasi, kui:
 1) isikul puudus õigus toetusele;
 2) muudel seaduses sätestatud juhtudel.

 (2) Vallavalitsus võib tagasinõudest loobuda, kui tagasinõudmisega seotud kulud ületavad toetuse suuruse või muul seaduses sätestatud juhul.

 (3) Vallavalitsus otsustab alusetult tehtud kulutuse tagasinõudmise ettekirjutusega isiku vabatahtliku tagasimakse või tagasimakse taotluse alusel või vallavalitsuse poolt algatatud haldusmenetluses.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Käesoleva määruse § 3 sätestatut rakendatakse alates 01.01.2018 sündinud lastele. Endiste Võru, Lasva, Orava, Sõmerpalu ja Vastseliina valla lastele, kes on sündinud 2016. või 2017. aastal, makstakse sünnitoetuse teine ja/või kolmas osa välja vastavalt sündimise hetkel vastavas omavalitsuses kehtinud määruse alusel.

 (2) Tunnistada kehtetuks Vastseliina Vallavolikogu 30.03.2016 määrus nr 8 „Peretoetuste maksmise kord“, Lasva Vallavolikogu 01.04.2016 määrus nr 1-1.5/9 „Lasva valla eelarvest toetuste maksmise kord“.

 (3) Tunnistada kehtetuks Orava Vallavolikogu 29.03.2016 määruse nr 6 „Orava valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“ § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23.

 (4) Tunnistada kehtetuks Sõmerpalu Vallavolikogu 31.03.2016 määruse nr 4 „Sõmerpalu valla eelarvest toetuste maksmise kord“ § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 14.

 (5) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 09.03.2016 määrus nr 37 „Võru valla eelarvest toetuste maksmise kord“ § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8.

 (6) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa 1. Sünnitoetuse taotlus

Lisa  2. Matusetoetuse taotlus

Lisa 3. Koolimineku toetuse taotlus

Lisa 4. Koolilõpu toetuse taotlus

Lisa 5. Hooldekodu kohamaksu toetuse taotlus