SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sünnitoetuse määramise ja maksmise kord Kastre vallas

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 473

Sünnitoetuse määramise ja maksmise kord Kastre vallas

Vastu võetud 19.12.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse § 6 lõige 3 punkti 2 ja § 22 lõige 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab lapse sünnitoetuse määramise ja maksmise korra Kastre vallas.

  (2) Sünnitoetust makstakse lapsevanemale või last kasvatavale õigustatud isikule (edaspidi taotleja) lapse eest, kelle elukohaks jääb peale sünni registreerimist Eesti rahvastikuregistri andmetel Kastre vald.

§ 2.   Sünnitoetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab Kastre Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase taotluse (Lisa), koos sünnitõendi koopiaga. Nimetatud dokumendid esitab taotleja enne lapse kuuekuuseks saamist.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda vajadusel toetuse taotlejalt täiendavaid dokumente, mis aitavad tõendada taotleja õigust saada toetust.

§ 3.   Sünnitoetuse määramine

  (1) Vallavalitsus vaatab sünnitoetuse taotlemiseks esitatud dokumendid läbi 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates nende saabumise päevast ning otsustab toetuse määramise või keeldumise. Keeldumise korral teatatakse sellest taotlejale kirjalikult 5 (viie) tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, märkides ära keeldumise põhjuse.

  (2) Sünnitoetust ei määrata, kui:
  1) laps elab pidevalt hoolekandeasutuses;
  2) laps on teises perekonnas eestkostel või hooldusel;
  3) laps on lapsendatud teise peresse;
  4) laps sündis surnult;
  5) taotleja hooldusõigus on peatatud või taotleja suhtes on ära võetud vanemaõigused.

§ 4.   Sünnitoetuse maksmine

  (1) Sünnitoetust makstakse Kastre valla eelarvest järgmiselt:
  1) Toetust suuruses 750 eurot makstakse, kui lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on olnud Kastre valla elanikud (elanik) vähemalt kolm kuud enne lapse sündi.
  2) Toetust suuruses 450 eurot makstakse, kui lapse üks vanematest on olnud Kastre valla elanik vähemalt kolm kuud enne lapse sündi.

  (2) Toetuse maksmine toimub järgmiselt:
  1) Toetuse I osa 250 eurot või 150 eurot maksab vallavalitsus sünnitoetuse saamiseks esitatud avalduse alusel õigustatud isikutele välja 10 tööpäeva jooksul;
  2) toetuse II osa 250 eurot või 150 eurot maksab vallavalitsus õigustatud isikutele välja lapse sünnist aasta möödumisel;
  3) toetuse III osa 250 eurot või 150 eurot maksab vallavalitsus õigustatud isikutele välja lapse sünnist 2 aasta möödumisel.

  (3) Vallavalitsus kontrollib enne toetuse väljamaksmist lapse ja lapsevanema(te) Eesti rahvastikuregistri järgset elukohta.

  (4) Toetuse võib välja maksta sotsiaalosakonna töötajale, kui vallavalitsusel on andmeid selle kohta, et toetuse taotleja võib toetuse summasid kasutada ebaotstarbekalt. Sotsiaalosakonna töötaja kasutab toetuse summasid lapsele vajalike asjade, sealhulgas lapse tervislikuks toitumiseks vajalike toiduainete, vitamiinide, riiete jmt ostmiseks ja esitab vallavalitsusele aruande lapsetoetuse kasutamise kohta, millele on alla kirjutanud toetuse taotleja.

  (5) Kui sünnitoetuse taotleja(d) ei ole vastavalt käesoleva määruse § 4 lg 1 p 1 või p 2 toodud nõuetele olnud Kastre valla elanik(ud) vähemalt kolm kuud enne lapse sündi, võib vallavalitsus põhjendatud taotluse ja kaalutlusotsuse alusel anda välja korralduse sünnitoetuse väljamaksmiseks erandkorras.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määrusega tühistatakse:
  1) Võnnu Vallavolikogu 28.04.2016 määruse nr 15 „Võnnu valla sotsiaaltoetuste maksmise kord“ § 1 lg 1
  2) Võnnu Vallavalitsuse 29.03.2016 määruse nr 1 „Sotsiaaltoetuste suuruste kinnitamine“ § 1 lg 1 p 1.

  (2) Käesoleva määrusega muudetakse:
  1) Mäksa Vallavolikogu 25.01.2016 määruse nr 1 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 5 lisatakse muutmismärge – rakendatakse enne 24.10.2017 registreeritud sündide puhul;
  2) Mäksa Vallavalitsuse 25.01.2016 määruse nr 4 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“ § 1 lg 1 p 1 lisatakse muutmismärge – rakendatakse enne 24.10.2017 registreeritud sündide puhul;
  3) Haaslava Vallavolikogu 12.10.2016 määruse nr 39 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 5 lg 1 lisatakse muutmismärge – rakendatakse enne 24.10.2017 registreeritud sündide puhul.

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 24.10.2017. a.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2018. a.

Mati Möller
volikogu esimees

Lisa Toetuse taotluse blankett

/otsingu_soovitused.json