HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneToetused

Tervishoid

Teksti suurus:

Toetuste kord

Väljaandja:Kernu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 499

Toetuste kord

Vastu võetud 20.11.2014 nr 11
RT IV, 03.12.2014, 1
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2016RT IV, 28.04.2016, 901.05.2016
15.12.2016RT IV, 29.12.2016, 1701.01.2017
27.04.2017RT IV, 13.05.2017, 2516.05.2017
21.12.2017RT IV, 29.12.2017, 11701.01.2018

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahvi 7 lõike 2 punkti 8 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 42 lõike 5 alusel.
[RT IV, 28.04.2016, 9 - jõust. 01.05.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrus sätestab Kernu valla eelarvest isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antavate rahaliste toetuste maksmise tingimused ja korra.

 (2) Toetused jagunevad täiendavateks sotsiaaltoetusteks (edaspidi sotsiaaltoetused) ja muudeks toetusteks (edaspidi muud toetused). Sotsiaaltoetuste maksmine on seatud sõltuvusse isiku või perekonna sissetulekust, muude toetuste maksmine sissetulekust ei sõltu.

 (3) [Kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 117 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.  Üldsätted

 (1) Vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik (edaspidi sotsiaaltöötaja) kontrollib esitatud taotluse vastavust määrusest tulenevatele nõuetele. Kui taotlus on ebaselge, mittetäielik, selles esineb muid puudusi või on vajalik täiendavate andmete või dokumentide esitamine, määrab sotsiaaltöötaja puuduste kõrvaldamiseks või täiendavate andmete või dokumentide esitamiseks (edaspidi puuduste kõrvaldamine) tähtaja. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võidakse taotlus jätta läbi vaatamata. Taotluse läbivaatamata jätmisest teavitab sotsiaaltöötaja taotlejat kirjalikult.

 (2) Toetuse taotlemiseks nõutavad kuludokumendid tuleb esitada kolme kuu jooksul kulutuse tegemisest arvates. Sellest varem tehtud kulutuste hüvitamiseks toetust ei määrata. Toetusi, mida ei maksta kuludokumentide alusel, makstakse tagasiulatuvalt mitte enam kui taotluse esitamisele eelnenud kolme kalendrikuu eest.

 (3) Vallavalitsus või määruses sätestatud juhtudel sotsiaaltöötaja otsustab toetuse maksmise kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest või taotluses puuduste kõrvaldamisest.

 (4) Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest

 (5) Kui määrusest ei tulene teisiti, makstakse toetus vastavalt toetuse saaja soovile:
 1) sularahas vallavalitsuse kassast;
 2) tema arvelduskontole Eestis;
 3) tema kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel kolmanda isiku arvelduskontole Eestis, või
 4) tema arvelduskontole välisriigis, kusjuures toetuse saaja maksab oma makseteenuse pakkuja nõutavad tasud.

 (6) Sotsiaaltoetuse määramise või sellest keeldumise otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsuse kaudu maavanemale, muude toetuste korral vallavalitsusele.
[RT IV, 28.04.2016, 9 - jõust. 01.05.2016]

§ 3.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) elukoht – Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud elukoht;
 2) püsiv elukoht Kernu vallas – rahvastikuregistrisse kantud elukoht, mis on asunud Kernu vallas vähemalt toetuse taotlemisele eelneva aasta 31. detsembrist kuni toetuse taotlemise ajani;
 3) lapsevanem – lapse hooldusõiguslik vanem, eestkostja või last hooldav isik (kasuvanem), kellele on kohus andnud otsustusõiguse lapse hoolduse asjades;
 4) üksikvanem - lapsevanem, kelle lapsel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele, või kelle lapse teine vanem on surnud;
 5) valla elanik – inimene, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub Kernu vallas;
 6) töö - töötamine töölepingu, töövõtulepingu, käsunduslepingu või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel, avaliku teenistujana, juriidilise isiku juhtimisorgani liikmena või füüsilisest isikust ettevõtjana:
 7) vallas asuv kool – üldhariduskool, mille asukoht on Kernu vallas;
 8) vallas asuv lasteasutus – koolieelne lasteasutus, mille asukoht on Kernu vallas;
 9) munitsipaallasteasutuse tegevuskulu lapse kohta – vallavalitsuse poolt kinnitatud Haiba lasteaia ja Laitse lasteaia tegevuskulude keskmine arvestuslik maksumus ühe lapse kohta;
[RT IV, 28.04.2016, 9 - jõust. 01.05.2016]
 10) sissetulek – netosissetulek;
 11) toimetulekupiir – Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks perekonna esimesele liikmele kehtestatud toimetulekupiir.
[RT IV, 28.04.2016, 9 - jõust. 01.05.2016]

§ 4.  Sünnitoetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 117 - jõust. 01.01.2018]

§ 5.  Lapsehoiutoetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 117 - jõust. 01.01.2018]

§ 51.  Puudega lapse lapsehoiutoetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 117 - jõust. 01.01.2018]

§ 6.  Lasteaiatoetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 117 - jõust. 01.01.2018]

§ 7.  Kooliminekutoetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 117 - jõust. 01.01.2018]

§ 8.  Gümnaasiumitoetus

 (1) Gümnaasiumitoetust makstakse Eestis asuva gümnaasiumi statsionaarses õppevormis õppivale õpilasele, kelle elukoht asub Kernu vallas, koolisõidu ja õpilaskodu või muu elamispinna eest tasumiseks ja muude õpingutega seotud kulutuste kandmiseks.

 (2) Gümnaasiumitoetuse suuruseks on 20 (kakskümmend) eurot kuus. Kui mõlema lapsevanema või üksikvanema püsiv elukoht, täisealise õpilase puhul aga tema enda püsiv elukoht asub Kernu vallas, on gümnaasiumitoetuse suuruseks 40 (nelikümmend) eurot kuus.

 (3) Gümnaasiumitoetuse määramiseks esitab lapsevanem või täisealine õpilane vallavalitsusele taotluse. Taotluses tuleb näidata taotleja nimi, õpilase nimi, elukoht ja gümnaasium, kus õpilane õpib.

 (4) Gümnaasiumitoetust makstakse kogu aja eest, mil õpilane gümnaasiumis õpib, välja arvatud juuli- ja augustikuu eest. Õpilase õppimist gümnaasiumis tõendab vastav kanne Eesti Hariduse Infosüsteemis.

 (5) Gümnaasiumitoetuse maksmise aluseks on sotsiaaltöötaja otsus.
[RT IV, 28.04.2016, 9 - jõust. 01.05.2016]

§ 9. – § 22. [Kehtetud - RT IV, 29.12.2017, 117 - jõust. 01.01.2018]

§ 23.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Lisa 1 Sünnitoetuse taotlus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 117 - jõust. 01.01.2018]

Lisa 2 Matusetoetuse taotlus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 117 - jõust. 01.01.2018]

/otsingu_soovitused.json