Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kose valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 503

Kose valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 17.05.2012 nr 103
RT IV, 17.07.2012, 2
jõustumine 21.05.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2014RT IV, 07.01.2015, 410.01.2015
21.12.2017RT IV, 29.12.2017, 13001.01.2018

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1 ja Kose Vallavolikogu 16.12.2011 määruse nr 85 „Kose valla põhimäärus“ § 8 ja § 9 alusel.

§ 1.  ÜLDSÄTTED

  Kose vald avaldab tunnustust Kose valla aukodaniku nimetuse, Kose valla teeneteplaadi ja Kose valla tänukirja andmisega.

§ 2.  KOSE VALLA AUKODANIKU NIMETUSE ANDMISE ALUSED

 (1) Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

 (2) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus. Otsuses näidatakse ära isiku nimi ja aukodaniku nimetuse omistamise põhjus.

 (3) Vallavalitsus kuulutab aukodaniku kandidaatide esitamise välja hiljemalt 1. detsembriks. Ettepanekuid aukodaniku nimetuse andmise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Avaldus ettepanekuga peab sisaldama isiku eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks isik võiks saada aukodanikuks.

 (4) Vormikohane avaldus esitatakse vallavalitsusele. Vallavalitsus esitab oma ettepanekud aukodaniku kandidaadi kohta ja talle esitatud nõuetekohaselt vormistatud avaldused vallavolikogule hiljemalt järgneva aasta esimeseks volikogu korralise istungi ajaks.

 (5) Aukodaniku nimetust antakse üks kord. Aukodanikuks võib nimetada aastas ühe inimese.

 (6) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (7) Aukodaniku nimetusega kaasnev aukodaniku märk ja rahaline preemia antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva või Kose valla aastapäeva aktusel.

 (8) Kose aukodanikku premeeritakse rahalise auhinnaga 1000 eurot. Vallavalitsus tasub lisaks nimetatud summale õigusaktides ettenähtud maksud.
[RT IV, 29.12.2017, 130 - jõust. 01.01.2018]

§ 3.  TEENETEPLAADI ANDMISE ALUSED

 (1) Kose valla teeneteplaat omistatakse füüsilisele ja/või juriidilisele isikule auavaldusena Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

 (2) Teeneteplaati võib omistada ühele isikule ühel korral. Aastas omistatakse kuni kolm teeneteplaati.

 (3) Teeneteplaadi väljaandmise otsustab vallavolikogu. Vallavolikogul on õigus jätta teeneteplaat välja andmata ka siis, kui kandidaate esitati.

 (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (5) Teeneteplaadiga kaasneb ühekordne rahaline tunnustus 500 eurot. Vallavalitsus tasub lisaks nimetatud summale õigusaktides ettenähtud maksud.
[RT IV, 29.12.2017, 130 - jõust. 01.01.2018]

 (6) Vallavalitsus arutab läbi talle teeneteplaadi omistamiseks esitatud vormikohased avaldused ja esitab need vallavolikogule otsuse tegemiseks.

 (7) Vormikohane avaldus esitatakse vallavalitsusele. Vallavalitsus esitab oma ettepanekud teeneteplaadi kandidaadi kohta ja talle esitatud nõuetekohaselt vormistatud avaldused vallavolikogule hiljemalt järgneva aasta esimeseks volikogu korralise istungi ajaks.

§ 4.  TÄNUKIRJA ANDMISE ALUSED

 (1) Tänukirjaga autasustatakse:
 1) vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste töötajaid, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi vallas oma ala spetsialistide hulgas - nende inimeste juubelitähtpäevade või ametist lahkumise puhul;
 2) vallas asuvaid ühinguid, organisatsioone, seltse ja muid mittetulunduslikke ühendusi - nende tegevuse eest valla elanikkonna ühistegevuse arendamisel või nende juubelitähtpäevade puhul;
 3) valla asutusi - nende tegevuse juubelitähtpäevade puhul;
 4) üksikisikuid, juriidilisi isikuid, mittetulunduslikke ühendusi ja teisi organisatsioone ning asutusi – silmapaistva saavutuse eest vallas või kohaliku probleemi lahendamisel või tähtpäevade puhul.

 (2) Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste töötajate juubelitähtpäevad on 50., 60. sünnipäev, edasi iga viie aasta järel.

 (3) Juriidiliste isikute juubelitähtpäevad on 10. aasta, edasi iga 10 aasta järel (kaasaarvatud 25, 75, 125 ja 175).

 (4) Vormikohane avaldus esitatakse vallavalitsusele.

 (5) Kose vallavanema käskkiri tänukirja andmise kohta vormistatakse vallasekretäri poolt kahes eksemplaris, millest üks jääb vallavalitsusele ja teine tänukirja saajale. Käskkirjas tuuakse ära tänukirja saaja nimi ja tänukirja andmise põhjendus.

 (6) Tänukirjale kirjutab alla vallavanem, allkirjad kinnitatakse Kose valla vapipitsatiga.

 (7) Tänukirja üleandmise aeg ja koht valitakse vastavalt olukorrale. Tänukirja annab üle vallavanem või tema poolt volitatud isik.

 (8) Ühele isikule võib tänukirja anda mitmel korral.

 (9) Koos tänukirjaga võib isikule vastavalt vallavanema käskkirjale anda ka kingituse või rahalise preemia.

§ 5.  TUNNUSTUSE ANDMISE AVALDUSTE ESITAMINE

 (1) Avaldusi tunnustuse andmise kohta võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

 (2) Kose valla tunnustuse andmiseks täidetakse vormikohane avalduse blankett (lisatud).

 (3) Motiveeritud avaldus esitatakse kirjalikult vähemalt kaks kuud enne autasustamist vallavalitsusele (va määruses toodud erandid).

 (4) Vallavanem (vallavalitsus) peab võtma seisukoha kõikide esitatud avalduste suhtes. Otsusest teatatakse avalduse esitajale (va aukodaniku nimetuse ja teeneteplaadi andmise korral).

§ 6.  LÕPPSÄTTED

 (1) Kose valla tunnustuse saaja ei omanda eriõigusi.

 (2) Tunnustus (Kose valla aukodaniku märk, Kose valla teeneteplaat, Kose valla tänukiri) ei kuulu asendamisele.

 (3) Kose valla aukodanikud kantakse Kose valla aukodanike raamatusse. Kose valla auraamat asub alaliselt vallakantseleis ja selle kasutamist jälgib vallasekretär.

 (4) Kose valla teeneteplaatide ja tänukirja saajate kohta peab arvestust Kose Vallavalitsuse kantselei.

 (5) Vallavalitsuse ametnikule ergutusena tunnustuse andmine kantakse tema teenistuslehele.

§ 7.  RAKENDUSSÄTTED

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Lisa Avaldus Kose valla tunnustuse avaldamiseks

/otsingu_soovitused.json