HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Erahuvikooli toetus

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 508

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Erahuvikooli toetus

Vastu võetud 24.05.2017 nr 7
RT IV, 31.05.2017, 4
jõustumine 03.06.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2017RT IV, 29.12.2017, 15601.01.2018

Määrus kehtestatakse erakooliseaduse § 22 lõike 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määruses sätestatakse Rakvere linnas tegutsevatele erahuvikoolidele toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse määramise ja kasutamise tingimused

  (2) Erahuvikooli toetuse (edaspidi toetus) eesmärgiks on luua Rakvere linnas elavatele noortele vanuses 7-19 aastat mitmekesised, kättesaadavad ja kvaliteetsed võimalused huvitegevuseks.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) erahuvikool- äriregistrisse kantud aktsiaseltsi, osaühingu või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud sihtasutuse või mittetulundusühingu (edaspidi pidaja) asutus, mis tegutseb erakooliseaduse alusel ja mis võimaldab huvihariduse omandamist (v.a spordikool)
  2) linnavalitsus- Rakvere linnavalitsus linnavolikogu poolt moodustatud täitevorganina;
  3) ametiasutus- Rakvere Linnavalitsus ametiasutusena, sh ametiasutuse poolt haldusmenetluse seaduse § 8 p 2 alusel ülesannet täitma määratud ametnik või ametnikud.

§ 3.   Nõuded toetuse taotlejale

  Toetuse taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) erahuvikooli õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS);
  2) erahuvikool tegutseb Rakvere linna haldusterritooriumil;
  3) erahuvikooli tegevus vastab seaduses sätestatud nõuetele;
  4) õppetöö toimub vähemalt 35 nädalal õppeaastas;
  5) erahuvikooli pidajal ei ole ajatamata maksuvõlgu.

§ 4.   Toetuse määr ja tingimused

  (1) Linnavalitsus määrab hiljemalt iga aasta 1. aprilliks igas toetatavas huvihariduse valdkonnas:
  1) toetuse maksimaalse määra ühe õppuri kohta ühes kuus ja
  2) toetatavate õppekohtade maksimaalse arvu.

  (2) Toetust makstakse erahuvikoolis õppiva 7- 19- aastase noore (edaspidi õppur) eest, kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn ja kes õpib EHIS-e andmetel taotleja erahuvikoolis. Toetust makstakse 19- aastase noore eest õppeaasta lõpuni. Õppuri eest, kes on õppeaasta alguses noorem kui seitse aastat, makstakse toetust, kui õppur saab seitsmeaastaseks enne 1. oktoobrit.

  (3) Ühe õppuri kohta võib maksta toetust kuni kahel huvialal õppimise eest, kuid mitte samas huvikoolis. Samal ajal munitsipaalhuvikoolis õppimine loetakse õppimiseks teisel huvialal teises huvikoolis. Kui õppur õpib rohkem kui kahel huvialal erinevates huvikoolides, teatab õppur või alaealise õppuri puhul seaduslik esindaja kaks eelistatud huviala ja -kooli ametiasutusele 30. septembriks.

§ 5.   Erahuvikooli toetuse taotlemine ja menetlus

  (1) Taotlus esitatakse elektrooniliselt veebipõhises keskkonnas iga aasta 15. aprillil.

  (2) Taotluses märgitakse erahuvikooli kontaktandmed, tegutsemiskoha aadress, ning iga taotluses märgitud (EHIS- es registreeritud) huviala kohta:
  1) huviala nimetus ja sihtrühma vanus;
  2) õppekava lühikokkuvõte;
  3) huviala õppetundide arv nädalas;
  4) juhendaja nimi ja kvalifikatsioon;
  5) õppegrupi suurus ja õppekohtade arv, mille eest taotletakse toetust;
  6) taotletav toetuse suurus ühe õppuri kohta õppeaastas;
  7) lapsevanema poolt tasumisele kuuluv summa õppeaastas.

  (3) Ametisutus kontrollib taotleja ja taotluse vastavust määruse nõuetele. Puuduste kõrvaldamiseks määrab ametiasutus tähtaja. Puuduste määratud tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib ametiasutus jätta taotluse läbivaatamata.

  (4) Määruse eesmärgi saavutamiseks võib ametiasutus vajadusel pidada nõuetele vastavate taotlejatega läbirääkimisi. pakutavate huvialade, sihtrühma, õppetundide mahu, ja taotletava toetuse suuruse üle. Läbirääkimiste tulemusena võib ametiasutus teha taotlejale ettepaneku taotluse muutmiseks. Läbirääkimiste täpsem korraldus sätestatakse otsuses läbirääkimiste alustamise kohta.

§ 6.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Linnavalitsus teeb otsuse toetuse määramise kohta hiljemalt iga aasta 15. mail. Toetus määratakse eelseisvaks õppeaastaks, üldjuhul ajavahemikuks 01. september kuni 31. august.

  (2) Toetuse määramisel lähtutakse määruse § 4 lõike 1 alusel kehtestatud toetuse määrast ja õppekohtade arvust arvestades linnaeelarve võimalusi, EHIS-s olevate õppurite arvu erahuvikoolis taotluse esitamise kuupäeva seisuga ja juhendajate kvalifikatsiooni. Toetuse summat võib vähendada mitterahalise toetuse summa võrra.

  (3) Kui huvihariduse valdkonnas esitatud nõuetekohastes taotlustes on õppekohtade arv suurem kui toetatavate õppekohtade maksimaalne arv, siis teeb ametiasutus taotlejatele ettepaneku taotluste osaliseks rahuldamiseks. Kui taotleja ei ole nõustu ettepanekuga, jätab linnavalitsus taotluse rahuldamata.

  (4) Toetuse määramise otsustab linnavalitsus korraldusega, milles peab olema märgitud:
  1) toetuse saaja andmed ja erahuvikooli nimi;
  2) valdkonna ja huviala nimetus;
  3) toetuse määr ühe õppuri kohta kuus iga huviala kohta;
  4) vajadusel muud toetuse määramisega seotud tingimused.

  (5) Toetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest vastavalt õppurite andmetele Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) jooksva kuu 1. kuupäeva seisuga. Toetuse maksmise aluseks on erahuvikooli pidaja poolt esitatud arve, milles on märgitud iga huviala kohta toetatavate õppurite arv, toetuse suurus ühe õppuri kohta ning toetuse kogusumma. Arve tasub ametiasutus 10 tööpäeva jooksul arve esitamisest. Toetus makstakse arvel näidatud pangakontole. Juhul, kui esitatud arves on puudusi, pikeneb toetuse maksmise tähtaeg puuduste kõrvaldamise tähtaja võrra.
[RT IV, 29.12.2017, 156 - jõust. 01.01.2018]

§ 7.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet erakooli toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teeb ametiasutus.

  (2) Ametiasutusel on õigustoetuse saajalt nõuda dokumentide ja andmete esitamist toetuse kasutamise kohta.

§ 8.   Erahuvikooli toetuse maksmise peatamine ja tagasinõudmine

  (1) Linnavalitsusel on õigustoetuse maksmine peatada või lõpetada, kui erahuvikooli tegevus ei vasta määruse §-s 3 sätestatud nõuetele või toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt.

  (2) Kui pärast toetuse maksmist selgub, et erahuvikooli tegevus ei vasta määruses sätestatud nõuetele, on linnavalitsusel õigustoetus tagasi nõuda või teha tasaarveldus väljamaksmisele kuuluva toetusega.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud koheselt teavitama ametiasutust asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuste maksmist.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Toetuse andmine 2017/2018. õppeaastaks toimub järgmiselt:
  1) linnavalitsus määrab toetuse piirmäära huvihariduse valdkonna ühe õppuri kohta kuus hiljemalt 29. mail 2017;
  2) taotlus esitatakse e-posti aadressile linnavalitsus@rakvere.ee hiljemalt 8. juunil 2017. a;
  3) linnavalitsus otsustab toetuse määramise hiljemalt 26. juunil 2017. a.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json